Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 100/2010 van 1 oktober 2010 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 100/2010 van 1 oktober 2010 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 83/2010 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juli 2010(1).

  2. Verordening (EU) nr. 178/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2006 wat betreft aardnoten (pinda’s), andere oliehoudende zaden, noten, abrikozenpitten, zoethout en plantaardige olie(2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

  3. Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 54zzzl (Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„ , gewijzigd bij:

  • 32010 R 0178: Verordening (EU) nr. 178/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 (PB L 52 van 3.3.2010, blz. 32).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) nr. 178/2010 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2010, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(***).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.