Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 106/2010 van 1 oktober 2010 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 106/2010 van 1 oktober 2010 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 90/2010 van het Gemengd Comité van de EER van 2 juli 2010(1).

  2. Verordening (EG) nr. 1163/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 417/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versnelde invoering van eisen inzake dubbelwandige uitvoering of gelijkwaardig ontwerp van enkelwandige olietankschepen(2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

  3. Beschikking 2009/491/EG van de Commissie van 16 juni 2009 inzake de criteria op grond waarvan wordt beslist wanneer de prestaties van een namens een vlaggenstaat optredende organisatie als een onaanvaardbare bedreiging van de veiligheid en het milieu kunnen worden beschouwd(3), dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

  1. In punt 56m (Verordening (EG) nr. 417/2002 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

    • 32009 R 1163: Verordening (EG) nr. 1163/2009 van 30 november 2009 (PB L 314 van 1.12.2009, blz. 13).”.

  2. Na punt 55b (Richtlijn 94/57/EG van de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

    • 32009 D 0491: Beschikking 2009/491/EG van de Commissie van 16 juni 2009 inzake de criteria op grond waarvan wordt beslist wanneer de prestaties van een namens een vlaggenstaat optredende organisatie als een onaanvaardbare bedreiging van de veiligheid en het milieu kunnen worden beschouwd (PB L 162 van 25.6.2009, blz. 6).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 1163/2009 en Beschikking 2009/491/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2010, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(****).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.