Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 74/2011 van 1 juli 2011 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 74/2011 van 1 juli 2011 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 33/2011 van het Gemengd Comité van de EER van 1 april 2011(1).

  2. Verordening (EG) nr. 552/2009 van de Commissie van 22 juni 2009 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)(2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

  3. Verordening (EU) nr. 276/2010 van de Commissie van 31 maart 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft bijlage XVII (dichloormethaan, lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues en organische tinverbindingen)(3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In punt 12zc (Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad) van hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst worden de volgende streepjes toegevoegd:

  • 32009 R 0552: Verordening (EG) nr. 552/2009 van de Commissie van 22 juni 2009 (PB L 164 van 26.6.2009, blz. 7),

  • 32010 R 0276: Verordening (EU) nr. 276/2010 van de Commissie van 31 maart 2010 (PB L 86 van 1.4.2010, blz. 7).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 552/2009 en Verordening (EU) nr. 276/2010 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 2 juli 2011, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(****).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.