Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 55/2012 van 30 maart 2012 tot wijziging van bijlage XII (Vrij verkeer van kapitaal) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 55/2012 van 30 maart 2012 tot wijziging van bijlage XII (Vrij verkeer van kapitaal) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage XII bij de Overeenkomst is gewijzigd bij Besluit nr. 50/2010 van het Gemengd Comité van de EER van 30 april 2010(1).

  2. Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties(2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

  3. De in de Overeenkomst opgenomen Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad(3) wordt bij Richtlijn 2011/7/EU met ingang van 16 maart 2013 ingetrokken en moet derhalve uit de Overeenkomst worden geschrapt met ingang van 16 maart 2013,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XII bij de Overeenkomst wordt de tekst van punt 2 (Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad) met ingang van 16 maart 2013 vervangen door:

32011 L 0007: Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2011/7/EU zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2012, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(****).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.