Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 61/2012 van 30 maart 2012 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) en Protocol nr. 37 bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 61/2012 van 30 maart 2012 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) en Protocol nr. 37 bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name de artikelen 98 en 101,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage XIII bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 27/2012 van het Gemengd Comité van de EER van 10 februari 2012(1).

  2. Protocol nr. 37 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 104/2011 van het Gemengd Comité van de EER van 30 september 2011(2).

  3. Besluit 2009/584/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot oprichting van een stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet(3) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

  4. Met het oog op de goede werking van de Overeenkomst dient Protocol nr. 37 bij de Overeenkomst te worden gewijzigd door opname van de bij Besluit 2009/584/EG ingestelde stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet, en dient bijlage XIII te worden gewijzigd teneinde de procedures voor samenwerking met deze groep nader te omschrijven,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de Overeenkomst wordt na punt 55aa (geschrapt) het volgende ingevoegd:

  • 32009 D 0584: Besluit 2009/584/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot oprichting van een stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet (PB L 201 van 1.8.2009, blz. 63).

    Procedures voor deelname van de EVA-landen overeenkomstig artikel 101 van de Overeenkomst:

    Ieder EVA-land mag overeenkomstig artikel 3 van Besluit 2009/584/EG een persoon aanwijzen als waarnemer bij de vergaderingen van de stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet.”.

Artikel 2

In Protocol nr. 37 (dat de in artikel 101 bedoelde lijst bevat) bij de Overeenkomst wordt het volgende punt ingevoegd:

  1. De stuurgroep op hoog niveau voor het SafeSeaNet (Besluit 2009/584/EG van de Commissie).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Besluit 2009/584/EG zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2012, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(****), of op de dag van inwerkingtreding van Besluit nr. 59/2012 van het Gemengd Comité van de EER van 30 maart 2012(5), als dat later is.

Artikel 5