Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 154/2012 van 28 september 2012 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 154/2012 van 28 september 2012 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte („de EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Uitvoeringsbesluit 2011/648/EU van de Commissie van 4 oktober 2011 tot wijziging van Beschikking 2008/185/EG door opneming van België in de lijst van als van de ziekte van Aujeszky vrij erkende lidstaten(1) dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

 2. Uitvoeringsbesluit 2011/879/EU van de Commissie van 21 december 2011 tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Richtlijn 2009/158/EG van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren(2) dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

 3. Uitvoeringsbesluit 2012/112/EU van de Commissie van 17 februari 2012 tot wijziging van bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad, wat betreft de modellen van gezondheidscertificaten voor dieren van bedrijven en voor dieren, sperma, eicellen en embryo’s afkomstig uit erkende instellingen, instituten of centra(3) dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

 4. Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake levende dieren, andere dan vissen en aquacultuurdieren, en dierlijke producten zoals eicellen, embryo’s en sperma. Wetgeving over deze aangelegenheden is niet van toepassing op IJsland, zoals vermeld in punt 2 van de inleiding van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op IJsland.

 5. Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

 1. In deel 4.1 wordt in punt 9 (Richtlijn 92/65/EEG van de Raad) en in deel 8.1 in punt 15 (Richtlijn 92/65/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32012 D 0112: Uitvoeringsbesluit 2012/112/EU van de Commissie van 17 februari 2012 (PB L 50 van 23.2.2012, blz. 51).”.

 2. In deel 4.2 wordt in punt 84 (Beschikking 2008/185/EG van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32011 D 0648: Uitvoeringsbesluit 2011/648/EU van de Commissie van 4 oktober 2011 (PB L 260 van 5.10.2011, blz. 19).”.

 3. In deel 8.1 wordt in punt 3a (Richtlijn 2009/158/EG van de Raad) en in deel 4.1 in punt 4a (Richtlijn 2009/158/EG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32011 D 0879: Uitvoeringsbesluit 2011/879/EU van de Commissie van 21 december 2011 (PB L 343 van 23.12.2011, blz. 105).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de Noorse taal van Uitvoeringsbesluiten 2011/648/EU, 2011/879/EU en 2012/112/EU zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 september 2012, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen van het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(****).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.