Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 169/2012 van 28 september 2012 tot wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en informatiemaatschappij) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 169/2012 van 28 september 2012 tot wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en informatiemaatschappij) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de EER-overeenkomst), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsbesluit 2011/251/EU van de Commissie van 18 april 2011 tot wijziging van Beschikking 2009/766/EG betreffende de harmonisatie van de 900 MHz- en de 1 800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die pan-Europese elektronische communicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap(1) dient in de EER-overeenkomst te worden opgenomen.

  2. Bijlage XI bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XI bij de EER-overeenkomst wordt in punt 1a (Beschikking 2009/766/EG van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

  • 32011 D 0251: Uitvoeringsbesluit 2011/251/EU van de Commissie van 18 april 2011 (PB L 106 van 27.4.2011, blz. 9).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit 2011/251/EU zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 september 2012, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen van het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(**).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.