Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 210/2012 van 7 december 2012 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 210/2012 van 7 december 2012 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 286/2012 van de Commissie van 27 januari 2012 tot wijziging van bijlage I, teneinde daarin een nieuwe textielvezelbenaming op te nemen, en van de bijlagen VIII en IX, teneinde die aan te passen aan de vooruitgang van de techniek, bij Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XI van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 4d (Verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

  • 32012 R 0286: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 286/2012 van de Commissie van 27 januari 2012 (PB L 95 van 31.3.2012, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 286/2012 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 8 december 2012, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen van het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(**) of op de datum van inwerkingtreding van Besluit nr. 158/2012 van het Gemengd Comité van de EER van 28 september 2012(3), indien die later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.