Home

Besluit nr. 1/2012 van de Gemengde Commissie EU-EVA voor een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 19 januari 2012 betreffende een uitnodiging aan Kroatië om partij te worden bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 20 mei 1987 (2012/220/EU)

Besluit nr. 1/2012 van de Gemengde Commissie EU-EVA voor een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 19 januari 2012 betreffende een uitnodiging aan Kroatië om partij te worden bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 20 mei 1987 (2012/220/EU)

DE GEMENGDE COMMISSIE,

Gezien de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 20 mei 1987(1) (hierna „de overeenkomst” genoemd) en met name artikel 15, lid 3, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De bevordering van de handel in goederen met Kroatië wordt vergemakkelijkt door een gemeenschappelijke regeling voor het goederenverkeer tussen Kroatië en de Europese Unie, de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat.

  2. Om deze regeling te verwezenlijken, moet Kroatië worden uitgenodigd tot de overeenkomst toe te treden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bis van de overeenkomst wordt Kroatië door middel van de in de bijlage opgenomen briefwisseling tussen de Raad van de Europese Unie en Kroatië uitgenodigd met ingang van 1 juli 2012 partij bij de overeenkomst te worden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2012.

Voor de Gemengde Commissie

De voorzitter

Mirosław Zieliński

BIJLAGE

BRIEF Nr. 1

Mededeling van het besluit van de Gemengde Commissie EU- EVA om Kroatië uit te nodigen partij te worden bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 20 mei 1987

Excellentie,

Ik heb de eer u in kennis te stellen van het besluit van de Gemengde Commissie EU-EVA voor een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 19 januari 2012 (Besluit nr. 1/2012) waarbij Kroatië wordt uitgenodigd partij te worden bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling voor het douaneverkeer van 20 mei 1987. De Europese Unie verzoekt Kroatië om de verzekering dat het de bovengenoemde overeenkomst op een niet-discriminerende manier zal toepassen op alle lidstaten.

De toetreding van Kroatië wordt van kracht door nederlegging van de akte van toetreding bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, vergezeld van een vertaling van de overeenkomst in de officiële taal van Kroatië, zulks overeenkomstig artikel 15 bis van de overeenkomst.

Hoogachtend,

De secretaris-generaal

Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie

BRIEF Nr. 2

Akte van toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer

Kroatië,

Akte nemend van het besluit van de Gemengde Commissie EU-EVA voor een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 19 januari 2012 (Besluit nr. 1/2012) waarbij Kroatië wordt uitgenodigd om partij te worden bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer van 20 mei 1987 („de overeenkomst”),

Rekening houdend met de uitnodiging om partij te worden bij de overeenkomst,

Wensende partij bij de overeenkomst te worden,

VERKLAART

Partij te worden bij de overeenkomst;

Bij deze akte een vertaling van de overeenkomst in de officiële taal van Kroatië te voegen;

Alle aanbevelingen en besluiten te aanvaarden die de Gemengde Commissie EU-EVA voor een gemeenschappelijke regeling voor het douanevervoer mocht goedkeuren tussen 19 januari 2012 en de datum waarop de toetreding van Kroatië van kracht wordt overeenkomstig artikel 15 bis van de overeenkomst.

Gedaan te …