Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 87/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 87/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EU) nr. 665/2012 van de Commissie van 20 juli 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 454/2011 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het trans-Europees spoorwegsysteem(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 37dj (Verordening (EU) nr. 454/2011 van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

  • 32012 R 0665: Verordening (EU) nr. 665/2012 van de Commissie van 20 juli 2012 (PB L 194 van 21.7.2012, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) nr. 665/2012 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(**).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.