Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 181/2013 van 8 november 2013 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 181/2013 van 8 november 2013 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de „EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 72/2013 van de Commissie van 25 januari 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 180/2008 en Verordening (EG) nr. 737/2008 wat betreft de termijn van de aanwijzing van specifieke laboratoria als EU-referentielaboratoria(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft op Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

  3. Bijlage I bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt in punt 41 (Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie) in deel 3.2 en in punt 90 (Verordening (EG) nr. 180/2008 van de Commissie) in deel 4.2 het volgende streepje toegevoegd:

  • 32013 R 0072: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 72/2013 van de Commissie van 25 januari 2013 (PB L 26 van 26.1.2013, blz. 9).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 72/2013 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 9 november 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(**).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.