Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 129/2014 van 27 juni 2014 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 129/2014 van 27 juni 2014 tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de „EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 759/2013 van de Commissie van 30 april 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 ten aanzien van de openbaarmakingsvereisten voor converteerbare en omwisselbare obligaties(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage IX bij de EER-overeenkomst dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst wordt in punt 29ba (Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

32013 R 0759: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 759/2013 van de Commissie van 30 april 2013 (PB L 213 van 8.8.2013, blz. 1).”

.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) nr. 759/2013 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 28 juni 2014, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(**).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.