Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 168/2014 van 25 september 2014 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2015/1236]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 168/2014 van 25 september 2014 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2015/1236]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de „EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 302/2014 van de Commissie van 25 maart 2014 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bètaglucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126896) als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen en gespeende biggen (vergunninghouder ROAL Oy)(1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 304/2014 van de Commissie van 25 maart 2014 tot verlening van een vergunning voor de preparaten van Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 en Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 als toevoegingsmiddelen voor voeding voor alle diersoorten(2), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  3. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 305/2014 van de Commissie van 25 maart 2014 betreffende de verlening van een vergunning voor het gebruik van propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat als toevoegingsmiddelen voor voeding voor alle diersoorten met uitzondering van herkauwers, varkens en pluimvee(3), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  4. Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeding. Wetgeving inzake diervoeding is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

  5. Bijlage I bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst worden na punt 103 (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 803/2013 van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

  1. 32014 R 0302: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 302/2014 van de Commissie van 25 maart 2014 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bètaglucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126896) als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen en gespeende biggen (vergunninghouder ROAL Oy) (PB L 90 van 26.3.2014, blz. 4).

  2. 32014 R 0304: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 304/2014 van de Commissie van 25 maart 2014 tot verlening van een vergunning voor de preparaten van Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 en Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 als toevoegingsmiddelen voor voeding voor alle diersoorten (PB L 90 van 26.3.2014, blz. 8).

  3. 32014 R 0305: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 305/2014 van de Commissie van 25 maart 2014 betreffende de verlening van een vergunning voor het gebruik van propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat als toevoegingsmiddelen voor voeding voor alle diersoorten met uitzondering van herkauwers, varkens en pluimvee (PB L 90 van 26.3.2014, blz. 12).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 302/2014, (EU) nr. 304/2014 en (EU) nr. 305/2014 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 26 september 2014, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(****).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.