Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 172/2014 van 25 september 2014 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2015/1240]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 172/2014 van 25 september 2014 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2015/1240]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de „EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Richtlijn 2014/44/EU van de Commissie van 18 maart 2014 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 28 (Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32014 L 0044: Richtlijn 2014/44/EU van de Commissie van 18 maart 2014 (PB L 82 van 20.3.2014, blz. 20).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2014/44/EU zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 26 september 2014, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(**).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.