Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 227/2014 van 24 oktober 2014 tot wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en informatiemaatschappij) bij de EER-overeenkomst [2015/1451]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 227/2014 van 24 oktober 2014 tot wijziging van bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en informatiemaatschappij) bij de EER-overeenkomst [2015/1451]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte („de EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsbesluit 2013/654/EU van de Commissie van 12 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage XI bij de EER-overeenkomst dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XI bij de EER-overeenkomst wordt in punt 5czc (Beschikking 2008/294/EG van de Commissie) het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

  • 32013 D 0654: Uitvoeringsbesluit 2013/654/EU van de Commissie van 12 november 2013 (PB L 303 van 14.11.2013, blz. 48).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit 2013/654/EU zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2014, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(**).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.