Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 285/2014 van 12 december 2014 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2015/2152]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 285/2014 van 12 december 2014 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2015/2152]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de „EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 van de Commissie van 11 augustus 2014 inzake nieuwe spoorvervoersdiensten(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst dientderhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt na punt 42a (Richtlijn 95/18/EG van de Raad) het volgende punt toegevoegd:

  • 32014 R 0869: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 van de Commissie van 11 augustus 2014 inzake nieuwe spoorvervoersdiensten voor passagiers (PB L 239 van 12.8.2014, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 13 december 2014, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(**), of op de dag van inwerkingtreding van het besluit van het Gemengd Comité van de EER waarbij Richtlijn 2012/34/EUvan het Europees Parlement en de Raad in de EER-overeenkomst werd opgenomen, indien dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.