Home

Besluit nr. 4/2015 van de Gemengde Commissie EU-EVA „Gemeenschappelijk douanevervoer” van 26 november 2015 tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987 [2015/2467]

Besluit nr. 4/2015 van de Gemengde Commissie EU-EVA „Gemeenschappelijk douanevervoer” van 26 november 2015 tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987 [2015/2467]

DE GEMENGDE COMMISSIE EU-EVA,

Gezien de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987(1), en met name artikel 15, lid 3, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Republiek Servië heeft de wens geuit om toe te treden tot de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987 („de overeenkomst”) en is hiertoe uitgenodigd bij Besluit nr. 3/2015 van 13 oktober 2015 door de bij de overeenkomst ingestelde Gemengde Commissie EU-EVA.

 2. De vertalingen in de Servische taal van de in de overeenkomst gebruikte vermeldingen moeten dienovereenkomstig op de juiste plaats worden ingevoegd.

 3. De toepassing van dit besluit dient te worden gekoppeld aan de datum van toetreding van de Republiek Servië tot de overeenkomst.

 4. Om het gebruik mogelijk te maken van akten van borgtocht die zijn gedrukt volgens de criteria die vóór de datum van toetreding van de Republiek Servië tot de overeenkomst van kracht waren, moet een overgangsperiode worden ingesteld waarin deze gedrukte formulieren, met enige aanpassingen, verder kunnen worden gebruikt.

 5. De overeenkomst dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Aanhangsel III van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer wordt overeenkomstig de bijlage bij dit besluit gewijzigd.

Artikel 2

1.

Dit besluit is van toepassing met ingang van de datum waarop de Republiek Servië tot de overeenkomst toetreedt.

2.

De formulieren die zijn gebaseerd op de in de bijlagen C1, C2, C3, C4, C5 en C6 bij aanhangsel III bedoelde geldende modellen kunnen, mits aangepast wat betreft geografische aanduidingen en keuze van woonplaats of de gevolmachtigde, in gebruik blijven tot 1 mei 2016.

Gedaan te Istanboel, 26 november 2015.

Voor de Gemengde Commissie

De voorzitter

Didem Dİrlİk

BIJLAGE

In bijlage B1 wordt in vak 51 het volgende streepje toegevoegd tussen Roemenië en Zweden:

 • RS Servië”

In bijlage B6 wordt titel III als volgt gewijzigd:

 1. In het eerste deel van de tabel „Beperkte geldigheid — 99200” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Ограничена важност”

 2. In het tweede deel van de tabel „Vrijstelling — 99201” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Ослобођење”

 3. In het derde deel van de tabel „Alternatief bewijs — 99202” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Алтернативни доказ”

 4. In het vierde deel van de tabel „Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …(naam en land) — 99203” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Разлике: царински орган којем је предата роба …(назив и земља)”

 5. In het vijfde deel van de tabel „Bij uitgang uit …zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing — 99204” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Излаз из …подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр …”

 6. In het zesde deel van de tabel „Geen verplichte route — 99205” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Ослобођено од прописаног плана пута”

 7. In het zevende deel van de tabel „Toegelaten afzender — 99206” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Овлашћени пошиљалац”

 8. In het achtste deel van de tabel „Van ondertekening vrijgesteld — 99207” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Ослобођено од потписа”

 9. In het negende deel van de tabel „DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN — 99208” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ”

 10. In het tiende deel van de tabel „GEBRUIK ONBEPERKT — 99209” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА”

 11. In het elfde deel van de tabel „Achteraf afgegeven — 99210” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Накнадно издато”

 12. In het twaalfde deel van de tabel „Diversen — 99211” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Разно”

 13. In het dertiende deel van de tabel „Los gestort — 99212” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Расуто”

 14. In het veertiende deel van de tabel „Afzender — 99213” wordt het volgende streepje toegevoegd vóór SL:

  • RS Пошиљалац”

Bijlage C1 wordt vervangen door de volgende tekst:

Ondergetekende(1) …woonachtig te …(2) stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van …tot een maximumbedrag van …tegenover de Europese Unie (bestaande uit het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en de Republiek IJsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, de Zwitserse Bondsstaat, de Republiek Turkije, het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino(3), voor al hetgeen …(4) aan de voornoemde landen verschuldigd is of kan worden, zowel voor hoofd- en bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten, uit hoofde van de rechten en andere heffingen die van toepassing zijn op de hieronder omschreven goederen die onder de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer zijn geplaatst bij het kantoor van vertrek …en die bestemd zijn voor het kantoor van bestemming …

Beschrijving van de goederen: ….

Ondergetekende verbindt zich ertoe om op het eerste schriftelijke verzoek van de bevoegde autoriteiten van de onder punt 1 genoemde landen de gevorderde bedragen te betalen, zulks zonder de termijn van 30 dagen vanaf het tijdstip van het verzoek te kunnen overschrijden, tenzij ondergetekende of iedere andere belanghebbende vóór het verstrijken van deze termijn ten genoegen van de bevoegde autoriteiten aantoont dat de regeling is beëindigd.

Op verzoek van ondergetekende en om iedere als geldig erkende reden kunnen de bevoegde autoriteiten de termijn binnen welke ondergetekende de gevorderde bedragen moet betalen, na de dertig dagen vanaf de datum van het verzoek om betaling verlengen. De uit de toekenning van deze extra termijn voortvloeiende kosten, en met name de rente, moeten zodanig worden berekend dat het bedrag gelijk is aan het bedrag dat op de nationale geld- en kapitaalmarkt zou worden aangerekend.

Deze verbintenis is geldig vanaf de dag van aanvaarding door het kantoor van zekerheidstelling. Ondergetekende blijft aansprakelijk voor de betaling van de schuld die ontstaan is naar aanleiding van communautair of gemeenschappelijk douanevervoer dat onder dekking van deze verbintenis begonnen is vóór de datum waarop de intrekking of opzegging van de akte van borgtocht is ingegaan, ook indien de betaling pas later wordt geëist.

Ter zake van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats(5) in elk van de onder punt 1 genoemde landen, bij:

Land

Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres

Ondergetekende erkent dat alle correspondentie, betekeningen, formaliteiten en procedures in verband met deze verbintenis die schriftelijk aan een van de gekozen woonplaatsen worden gericht respectievelijk op een van de gekozen woonplaatsen worden vervuld, door hem/haar aanvaard zullen worden als op geldige wijze aan hem/haar te zijn gericht of te zijn vervuld.

Ondergetekende erkent de bevoegdheid van de onderscheiden rechters in wier rechtsgebieden hij/zij woonplaats heeft gekozen.

Ondergetekende verbindt zich ertoe de gekozen woonplaatsen te handhaven of, indien hij/zij een of meer ervan moet wijzigen, dit van tevoren aan het kantoor van zekerheidstelling mee te delen.

Gedaan te …, op …

(Handtekening)(6)

Kantoor van zekerheidstelling …

Verbintenis van de borg aanvaard op …ter dekking van het communautair/gemeenschappelijk douanevervoer waarop de aangifte voor douanevervoer nr.… d.d. …(7) betrekking heeft. …

(Stempel en handtekening)

Bijlage C2 wordt vervangen door de volgende tekst:

Ondergetekende(1) …woonachtig te …(2) stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van …tegenover de Europese Unie (bestaande uit het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en de Republiek IJsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, de Zwitserse Bondsstaat, de Republiek Turkije, het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino(3), voor al hetgeen een aangever aan de voornoemde landen verschuldigd is of kan worden, zowel voor hoofd- en bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten, uit hoofde van de rechten en andere heffingen voor de onder de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer geplaatste goederen, ten aanzien waarvan ondergetekende de aansprakelijkheid op zich heeft genomen door de afgifte van bewijzen van zekerheidstelling per aangifte en ten belope van ten hoogste 7 000 EUR per bewijs.

Ondergetekende verbindt zich ertoe om op het eerste schriftelijke verzoek van de bevoegde autoriteiten van de onder punt 1 genoemde landen de gevorderde bedragen te betalen, tot het maximumbedrag van 7 000 EUR per bewijs van zekerheidstelling per aangifte en zonder de termijn van 30 dagen vanaf het tijdstip van het verzoek te kunnen overschrijden, tenzij ondergetekende of iedere andere belanghebbende vóór het verstrijken van deze termijn ten genoegen van de bevoegde autoriteiten aantoont dat het betrokken douanevervoer is beëindigd.

Op verzoek van ondergetekende en om iedere als geldig erkende reden kunnen de bevoegde autoriteiten de termijn binnen welke ondergetekende de gevorderde bedragen moet betalen, na de dertig dagen vanaf de datum van het verzoek om betaling verlengen. De uit de toekenning van deze extra termijn voortvloeiende kosten, en met name de rente, moeten zodanig worden berekend dat het bedrag gelijk is aan het bedrag dat op de nationale geld- en kapitaalmarkt zou worden aangerekend.

Deze verbintenis is geldig vanaf de dag van aanvaarding door het kantoor van zekerheidstelling. Ondergetekende blijft aansprakelijk voor de betaling van de schuld die ontstaan is naar aanleiding van communautair of gemeenschappelijk douanevervoer dat onder dekking van deze verbintenis begonnen is vóór de datum waarop de intrekking of opzegging van de akte van borgtocht is ingegaan, ook indien de betaling pas later wordt geëist.

Ter zake van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats(4) in elk van de onder punt 1 genoemde landen, bij:

Land

Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres

Ondergetekende erkent dat alle correspondentie, betekeningen, formaliteiten en procedures in verband met deze verbintenis die schriftelijk aan een van de gekozen woonplaatsen worden gericht respectievelijk op een van de gekozen woonplaatsen worden vervuld, door hem/haar aanvaard zullen worden als op geldige wijze aan hem/haar te zijn gericht of te zijn vervuld.

Ondergetekende erkent de bevoegdheid van de onderscheiden rechters in wier rechtsgebieden hij/zij woonplaats heeft gekozen.

Ondergetekende verbindt zich ertoe de gekozen woonplaatsen te handhaven of, indien hij/zij een of meer ervan moet wijzigen, dit van tevoren aan het kantoor van zekerheidstelling mee te delen.

Gedaan te …, op …

(Handtekening)(5)

Kantoor van zekerheidstelling

Verbintenis van de borg aanvaard op

(Stempel en handtekening)

Bijlage C4 wordt vervangen door de volgende tekst:

Ondergetekende(1) …woonachtig te …(2) stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van …tot een maximumbedrag van …hetgeen overeenstemt met 100/50/30 procent(3) van het referentiebedrag tegenover de Europese Unie (bestaande uit het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en de Republiek IJsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, de Zwitserse Bondsstaat, de Republiek Turkije, het Vorstendom Andorra en de Republiek San Marino(4), voor al hetgeen …(5) aan de voornoemde landen verschuldigd is of kan worden, zowel voor hoofd- en bijsommen als voor kosten en bijkomende bedragen, met uitsluiting van boeten, uit hoofde van de rechten en andere heffingen die van toepassing zijn op de goederen die onder de regeling communautair of gemeenschappelijk douanevervoer zijn geplaatst

Ondergetekende verbindt zich ertoe om op het eerste schriftelijke verzoek van de bevoegde autoriteiten van de onder punt 1 genoemde landen de gevorderde bedragen te betalen, zulks tot het hierboven vermelde maximumbedrag en zonder de termijn van dertig dagen vanaf het tijdstip van het verzoek te kunnen overschrijden, tenzij ondergetekende of iedere andere belanghebbende vóór het verstrijken van deze termijn ten genoegen van de bevoegde autoriteiten aantoont dat het betrokken douanevervoer is beëindigd.

Op verzoek van ondergetekende en om iedere als geldig erkende reden kunnen de bevoegde autoriteiten de termijn binnen welke ondergetekende de gevorderde bedragen moet betalen, na de dertig dagen vanaf de datum van het verzoek om betaling verlengen. De uit de toekenning van deze extra termijn voortvloeiende kosten, en met name de rente, moeten zodanig worden berekend dat het bedrag gelijk is aan het bedrag dat op de nationale geld- en kapitaalmarkt zou worden aangerekend.

Dit bedrag kan slechts dan worden verminderd met de reeds krachtens deze verbintenis betaalde sommen, wanneer de ondergetekende wordt aangesproken om een schuld te betalen die is ontstaan naar aanleiding van communautair of gemeenschappelijk douanevervoer dat is begonnen vóór de ontvangst van het vorige verzoek tot betaling of binnen dertig dagen na ontvangst daarvan.

Deze verbintenis is geldig vanaf de dag van aanvaarding door het kantoor van zekerheidstelling. Ondergetekende blijft aansprakelijk voor de betaling van de schuld die ontstaan is naar aanleiding van communautair of gemeenschappelijk douanevervoer dat onder dekking van deze verbintenis begonnen is vóór de datum waarop de intrekking of opzegging van de akte van borgtocht is ingegaan, ook indien de betaling pas later wordt geëist.

Ter zake van deze verbintenis kiest ondergetekende woonplaats(6) in elk van de onder punt 1 genoemde landen, bij:

Land

Naam en voornaam, of handelsnaam, en volledig adres

Ondergetekende erkent dat alle correspondentie, betekeningen, formaliteiten en procedures in verband met deze verbintenis die schriftelijk aan een van de gekozen woonplaatsen worden gericht respectievelijk op een van de gekozen woonplaatsen worden vervuld, door hem/haar aanvaard zullen worden als op geldige wijze aan hem/haar te zijn gericht of te zijn vervuld.

Ondergetekende erkent de bevoegdheid van de onderscheiden rechters in wier rechtsgebieden hij/zij woonplaats heeft gekozen.

Ondergetekende verbindt zich ertoe de gekozen woonplaatsen te handhaven of, indien hij/zij een of meer ervan moet wijzigen, dit van tevoren aan het kantoor van zekerheidstelling mee te delen.

Gedaan te …, op …

(Handtekening)(7)

Kantoor van zekerheidstelling

Verbintenis van de borg aanvaard op

(Stempel en handtekening)

In vak 7 van bijlage C5 wordt het woord „Servië” ingevoegd tussen „Noorwegen” en „Zwitserland”.

In vak 6 van bijlage C6 wordt het woord „Servië” ingevoegd tussen „Noorwegen” en „Zwitserland”.

„BIJLAGE C1

„BIJLAGE C2

„BIJLAGE C4