Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 92/2015 van 30 april 2015 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2016/1275]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 92/2015 van 30 april 2015 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2016/1275]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de „EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsverordening (EU) 2015/405 van de Commissie van 11 maart 2015 tot goedkeuring van alfa-cypermethrin als werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 18(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Uitvoeringsverordening (EU) 2015/406 van de Commissie van 11 maart 2015 tot goedkeuring van Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stam SA3A als werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 18(2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  3. Uitvoeringsverordening (EU) 2015/407 van de Commissie van 11 maart 2015 tot goedkeuring van propaan-2-ol als werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 1, 2 en 4(3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  4. Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden na punt 12zzr (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/292 van de Commissie) de volgende punten ingevoegd:

  • 32015 R 0405: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/405 van de Commissie van 11 maart 2015 tot goedkeuring van alfa-cypermethrin als werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 18 (PB L 67 van 12.3.2015, blz. 9).

  • 32015 R 0406: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/406 van de Commissie van 11 maart 2015 tot goedkeuring van Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stam SA3A als werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 18 (PB L 67 van 12.3.2015, blz. 12).

  • 32015 R 0407: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/407 van de Commissie van 11 maart 2015 tot goedkeuring van propaan-2-ol als werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 1, 2 en 4 (PB L 67 van 12.3.2015, blz. 15).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/405, (EU) 2015/406 en (EU) 2015/407 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2015, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(****).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.