Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 189/2016 van 23 september 2016 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/446]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 189/2016 van 23 september 2016 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2018/446]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/629 van de Commissie van 20 april 2016 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 13c (Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32016 D 0629: Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/629 van de Commissie van 20 april 2016 (PB L 106 van 22.4.2016, blz. 26).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/629 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 september 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(**).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.