Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 130/2017 van 7 juli 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2019/737]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 130/2017 van 7 juli 2017 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2019/737]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst”genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EU) 2017/706 van de Commissie van 19 april 2017 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft huidsensibilisering en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1688 van de Commissie(1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt punt 12zc (Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad) als volgt gewijzigd:

  1. Het 39e streepje (Verordening (EU) 2016/1688 van de Commissie) wordt geschrapt.

  2. Het volgende streepje wordt toegevoegd:

    • 32017 R 0706: Verordening (EU) 2017/706 van de Commissie van 19 april 2017 (PB L 104 van 20.4.2017, blz. 8).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2017/706 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(**).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.