Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 148/2017 van 7 juli 2017 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2019/755]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 148/2017 van 7 juli 2017 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2019/755]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst”genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/302 van de Commissie van 15 februari 2017 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage XX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt na punt 1fn (Uitvoeringsbesluit 2016/1032/EU van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

  • 32017 D 0302: Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/302 van de Commissie van 15 februari 2017 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij (PB L 43 van 21.2.2017, blz. 231).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/302 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(**).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.