Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 99/2019 van 11 april 2019 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2019/1229]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 99/2019 van 11 april 2019 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2019/1229]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/591 van de Commissie van 11 april 2019 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 136/2004 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen waaruit zendingen hooi en stro in de Unie mogen worden binnengebracht(1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

 2. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/589 van de Commissie van 11 april 2019 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten waaruit zendingen aquacultuurdieren in de Unie mogen worden binnengebracht(2), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

 3. Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/599 van de Commissie van 11 april 2019 tot wijziging van de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wat betreft de BSE-status van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden(3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

 4. Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden. Wetgeving inzake veterinaire aangelegenheden is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen van bijlage I bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

 5. Bijlage I bij de EER-overeenkomst moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

 1. In deel 1.2 wordt in punt 115 (Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32019 R 0591: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/591 van de Commissie van 11 april 2019 (PB L 100I van 11.4.2019, blz. 20)”.

 2. In deel 4.2 wordt in punt 86 (Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32019 R 0589: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/589 van de Commissie van 11 april 2019 (PB L 100I van 11.4.2019, blz. 14)”.

 3. In deel 7.2 wordt in punt 49 (Beschikking 2007/453/EG van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32019 D 0599: Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/599 van de Commissie van 11 april 2019 (PB L 103 van 12.4.2019, blz. 31)”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2019/589 en (EU) 2019/591 en Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/599 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 12 april 2019, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(****).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.