Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 19/2018 van 9 februari 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2019/2055]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 19/2018 van 9 februari 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2019/2055]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad(1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. De in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 89/686/EEG van de Raad(2), wordt met ingang van 21 april 2018 bij Verordening (EG) nr. 2016/425 ingetrokken, en moet derhalve met ingang van 21 april 2018 uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

  3. Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XXII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

  1. Na punt 1 (Richtlijn 89/686/EEG van de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

    1. 32016 R 0425: Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (PB L 81 van 31.3.2016, blz. 51).”.

  2. De tekst van punt 1 (Richtlijn 89/686/EEG van de Raad) wordt met ingang van 21 april 2018 geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2016/425 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 10 februari 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-Overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(***).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.