Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 293/2019 van 13 december 2019 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/311]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 293/2019 van 13 december 2019 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2020/311]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1294 van de Commissie van 1 augustus 2019 tot toelating van het in de handel brengen van betaïne als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

 2. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1314 van de Commissie van 2 augustus 2019 tot goedkeuring van de wijziging van de specificaties van het nieuwe voedingsmiddel lacto-N-neotetraose dat is geproduceerd met behulp van Escherichia coli K-12 krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie(2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

 3. Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

 4. Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

 1. In punt 124b (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie) worden de volgende streepjes toegevoegd:

  • 32019 R 1294: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1294 van de Commissie van 1 augustus 2019 (PB L 204 van 2.8.2019, blz. 16),

  • 32019 R 1314: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1314 van de Commissie van 2 augustus 2019 (PB L 205 van 5.8.2019, blz. 4).”.

 2. Na punt 166 (Verordening (EU) 2019/760 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

  1. 32019 R 1294: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1294 van de Commissie van 1 augustus 2019 tot toelating van het in de handel brengen van betaïne als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 204 van 2.8.2019, blz. 16).

  2. 32019 R 1314: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1314 van de Commissie van 2 augustus 2019 tot goedkeuring van de wijziging van de specificaties van het nieuwe voedingsmiddel lacto-N-neotetraose dat is geproduceerd met behulp van Escherichia coli K-12 krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (PB L 205 van 5.8.2019, blz. 4).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2019/1294 en (EU) 2019/1314 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 14 december 2019, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(***).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.