Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 77/2019 van 29 maart 2019 tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst [2020/829]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 77/2019 van 29 maart 2019 tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst [2020/829]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Besluit nr. H8 van 17 december 2015 (bijgewerkt met kleine technische verduidelijkingen op 9 maart 2016) betreffende de werkmethoden en de samenstelling van de Technische Commissie voor de gegevensverwerking van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Het in de EER-overeenkomst opgenomen Besluit nr. H2(2) wordt vervangen door Besluit nr. H8 en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

  3. Bijlage VI bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VI bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

  1. Na punt 3.H6 (Besluit nr. H6) wordt het volgende punt ingevoegd:

    • 32016 D 0720(01): Besluit nr. H8 van 17 december 2015 (bijgewerkt met kleine technische verduidelijkingen op 9 maart 2016) betreffende de werkmethoden en de samenstelling van de Technische Commissie voor de gegevensverwerking van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB C 263 van 20.7.2016, blz. 3).”.

  2. De tekst van punt 3.H2 (Besluit nr. H2 van 12 juni 2009) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Besluit nr. H8 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2019, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(***).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.