Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 97/2019 van 29 maart 2019 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst [2020/845]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 97/2019 van 29 maart 2019 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst [2020/845]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EU) 2018/974 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. De in de EER-overeenkomst opgenomen Verordening (EG) nr. 1365/2006(2)wordt bij Verordening (EU) 2018/974 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

  3. Bijlage XXI bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XXI bij de EER-overeenkomst wordt de tekst van punt 7j (Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad) vervangen door:

32018 R 0974: Verordening (EU) 2018/974 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (PB L 179 van 16.7.2018, blz. 14).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2018/974 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 30 maart 2019, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.