Home

Besluit Nr. 2/2021 van het Gemengd Comité dat is ingesteld krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap van 25 januari 2021 met betrekking tot de wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2-C-2 bij bijlage 2-C betreffende motorvoertuigen en onderdelen [2021/110]

Besluit Nr. 2/2021 van het Gemengd Comité dat is ingesteld krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap van 25 januari 2021 met betrekking tot de wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2-C-2 bij bijlage 2-C betreffende motorvoertuigen en onderdelen [2021/110]

HET GEMENGD COMITÉ,

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap (“de overeenkomst”), en met name artikel 23.2, lid 3, en lid 4, onder b), en artikel 9, lid 1, van bijlage 2-C van de overeenkomst,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Sinds de ondertekening van de overeenkomst en als gevolg van de vooruitgang bij de regelgevingsbesprekingen in het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE), passen de Europese Unie en Japan (“de partijen”) thans twee aanvullende VN-reglementen toe die niet in aanhangsel 2-C-1 bij bijlage 2-C van de overeenkomst waren opgenomen. Bovendien worden twee VN-reglementen die in aanhangsel 2-C-2 bij bijlage 2-C van de overeenkomst waren opgenomen, thans door beide partijen toegepast en die reglementen moeten worden opgenomen in aanhangsel 2-C-1. Aanhangsels 2-C-1 en 2-C-2 moeten derhalve worden bijgewerkt overeenkomstig artikel 9 van bijlage 2-C van de overeenkomst. Een dergelijke bijwerking zal marktdeelnemers meer rechtszekerheid bieden wat betreft het regelgevingskader van de preferentiële handelsbetrekkingen tussen de partijen.

  2. Na de positieve beoordeling door de Werkgroep motorvoertuigen en onderdelen van 11 november 2019 is bevestigd dat aanhangsel 2-C-1 wordt gewijzigd door de VN-reglementen nrs. 53, 85, 145 en 146 daarin op te nemen en dat aanhangsel 2-C-2 wordt gewijzigd door de VN-reglementen nrs. 53 en 85 daaruit te schrappen.

  3. De partijen hebben hun binnenlandse wettelijke procedures die vereist zijn voor de vaststelling van dit besluit reeds voltooid. Zij zijn voornemens de diplomatieke nota’s ter bekrachtiging van dit besluit uiterlijk 15 dagen na de vaststelling ervan uit te wisselen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Aanhangsel 2-C-1 bij bijlage 2-C van de overeenkomst wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

2.

Aanhangsel 2-C-2 bij bijlage 2-C van de overeenkomst wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage 2 van dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is in tweevoud opgesteld. Artikel 1 en de bijlagen zijn opgesteld in de authentieke talen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 23.8, lid 1, van de overeenkomst, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekrachtigd door de uitwisseling van diplomatieke nota’s tussen de Europese Unie en de regering van Japan overeenkomstig artikel 23.2, lid 3, van de overeenkomst. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die uitwisseling van diplomatieke nota’s.

Voor het Gemengd Comité op grond van de overeenkomst

Toshimitsu Motegi

Medevoorzitter [uit Japan]

Valdis Dombrovskis

Medevoorzitter [uit de EU]

BIJLAGE 1

AANHANGSEL 2-C-1VN-REGLEMENTEN DIE DOOR BEIDE PARTIJEN WORDEN TOEGEPAST

BIJLAGE 2

AANHANGSEL 2-C-2VN-REGLEMENTEN DIE DOOR EEN VAN DE PARTIJEN WORDEN TOEGEPAST EN DOOR DE ANDERE PARTIJ NOG NIET IN AANMERKING ZIJN GENOMEN