Home

Besluit Nr. 2/2020 van het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten van 5 november 2020 met betrekking tot de wijziging van de bijlagen I en II bij de overeenkomst en tot vaststelling van koppelingstechnische normen (LTS) [2021/1034]

Besluit Nr. 2/2020 van het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten van 5 november 2020 met betrekking tot de wijziging van de bijlagen I en II bij de overeenkomst en tot vaststelling van koppelingstechnische normen (LTS) [2021/1034]

HET GEMENGD COMITÉ,

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten(1) (“de overeenkomst”), en met name artikel 3, lid 7, en artikel 13, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Besluit nr. 2/2019 van het Gemengd Comité van 5 december 2019(2) zijn de bijlagen I en II bij de overeenkomst gewijzigd waardoor de in de overeenkomst gestelde voorwaarden voor de koppeling zijn vervuld.

 2. Na de vaststelling van Besluit nr. 2/2019 van het Gemengd Comité en overeenkomstig artikel 21, lid 3, van de overeenkomst hebben de partijen hun akten van ratificatie of goedkeuring uitgewisseld, aangezien zij van oordeel zijn dat alle in de overeenkomst gestelde voorwaarden voor de koppeling zijn vervuld.

 3. Overeenkomstig artikel 21, lid 4, van de overeenkomst is de overeenkomst op 1 januari 2020 in werking getreden.

 4. Bijlage I bij de overeenkomst moet worden gewijzigd overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de overeenkomst om te zorgen voor de soepele administratieve overgang van vliegtuigexploitanten die voor het eerst aan Zwitserland worden toegewezen, door rekening te houden met de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de registerkoppeling.

 5. Om rekening te houden met recente ontwikkelingen en om te zorgen voor een grotere mate van flexibiliteit om de door de overeenkomst vereiste registerkoppeling vast te stellen, moet bijlage II bij de overeenkomst overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de overeenkomst worden gewijzigd om te voorzien in een grotere maar gelijkwaardige reeks technologieën voor het opzetten van de registerkoppeling.

 6. Overeenkomstig artikel 3, lid 7, van de overeenkomst ontwikkelen de Zwitserse registeradministrateur en de centrale administrateur van de Unie de koppelingstechnische normen op basis van de in bijlage II bij de overeenkomst uiteengezette beginselen. In de koppelingstechnische normen worden de gedetailleerde eisen voor het tot stand brengen van een robuuste en veilige verbinding tussen het Zwitserse aanvullende transactielogboek (SSTL) en het EU-transactielogboek (EUTL) beschreven. De koppelingstechnische normen moeten in werking treden wanneer zij bij besluit van het Gemengd Comité zijn aangenomen.

 7. Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van de overeenkomst kan het Gemengd Comité technische richtsnoeren goedkeuren om de correcte uitvoering van de overeenkomst te verzekeren, waaronder de totstandbrenging van een robuuste en veilige verbinding tussen het SSTL en het EUTL. Technische richtsnoeren kunnen worden ontwikkeld door een overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de overeenkomst opgerichte werkgroep. De werkgroep moet ten minste de Zwitserse registeradministrateur en de centrale administrateur van de Unie omvatten en moet het Gemengd Comité bijstaan in zijn functies uit hoofde van artikel 13 van de overeenkomst.

 8. Gezien de technische aard van de richtsnoeren en de noodzaak deze aan te passen aan de lopende ontwikkelingen, moeten de technische richtsnoeren die door de Zwitserse registeradministrateur en de centrale administrateur van de Unie zijn ontwikkeld, ter informatie of, in voorkomend geval, ter goedkeuring aan het Gemengd Comité worden voorgelegd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I, deel B, punt 17, tweede alinea, bij de overeenkomst wordt vervangen door de volgende tekst:

“Vliegtuigexploitanten die voor het eerst na de inwerkingtreding van deze overeenkomst aan Zwitserland worden toegewezen, zullen na 30 april van het jaar van toewijzing en zodra de voorlopige registerkoppeling is gerealiseerd, door Zwitserland worden beheerd.”.

Artikel 2

In bijlage II bij de overeenkomst wordt de vierde alinea vervangen door:

“In de LTS moet worden aangegeven dat de communicatie tussen het SSTL en het EUTL verloopt via de beveiligde uitwisseling van webdienstberichten op basis van de volgende technologieën(*) of equivalenten ervan:

 • webdiensten die gebruikmaken van Simple Object Access Protocol (SOAP);

 • virtueel particulier netwerk (VPN) met eigen hardware;

 • XML (Extensible Markup Language);

 • digitale handtekening, en

 • Network Time Protocol.

Artikel 3

De aan dit besluit gehechte koppelingstechnische normen (LTS) worden hierbij vastgesteld.

Artikel 4

Overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de overeenkomst wordt hierbij een werkgroep opgericht. De werkgroep assisteert het Gemengd Comité bij het waarborgen van de correcte uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van de ontwikkeling van technische richtsnoeren voor de uitvoering van de LTS.

De werkgroep omvat ten minste de Zwitserse registeradministrateur en de centrale administrateur van de Unie.

Artikel 5

BIJLAGE