Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 232/2018 van 5 december 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2021/1499]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 232/2018 van 5 december 2018 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2021/1499]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EU) 2018/627 van de Commissie van 20 april 2018 tot rectificatie van bepaalde taalversies van Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven(1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

  3. Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt in punt 54zzzzr (Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32018 R 0627: Verordening (EU) 2018/627 van de Commissie van 20 april 2018 (PB L 104 van 24.4.2018, blz. 57).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) 2018/627 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 6 december 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(2)

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.