Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 119/2023 van 28 april 2023 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2023/2401]

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 119/2023 van 28 april 2023 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst [2023/2401]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2237 van de Commissie van 15 december 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 wat betreft de eisen voor vluchtuitvoeringen bij alle weersomstandigheden en inzake de opleiding en toetsing van de cockpitbemanning(1), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

  2. Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt in punt 66nf (Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

  • 32021 R 2237: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2237 van de Commissie van 15 december 2021 (PB L 450 van 16.12.2021, blz. 21).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2237 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 april 2023, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden(**), of op de dag van inwerkingtreding van Besluit nr. 114/2023 van het Gemengd Comité van de EER van 28 april 2023(3), als dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.