Home

EEG: Verordening N° 49 van de Raad tot wijziging van de datum waarop bepaalde besluiten met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid van toepassing worden

EEG: Verordening N° 49 van de Raad tot wijziging van de datum waarop bepaalde besluiten met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid van toepassing worden

EEG: Verordening N° 49 van de Raad tot wijziging van de datum waarop bepaalde besluiten met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid van toepassing worden

Publicatieblad Nr. 053 van 01/07/1962 blz. 1571 - 1572
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 1 blz. 0031
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 1 blz. 0031
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1959-1962 blz. 0178
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1959-1962 blz. 0201
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 08 Deel 1 blz. 0051
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 08 Deel 1 blz. 0051


++++

VERORDENING No . 49 VAN DE RAAD

tot wijziging van de datum waarop bepaalde besluiten met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid van toepassing worden

DE RAAD VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 42 , 43 en 44 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ,

Overwegende dat in de Verordeningen van de Raad nos . 19 tot en met 23 , 25 en 26 met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid , alsmede de beschikking van de Raad betreffende de minimumprijzen , is voorzien dat de daarin vervatte bepalingen in hoofdzaak met ingang van 1 juli 1962 van toepassing worden ;

Overwegende dat aan de Lid-Staten een redelijke termijn dient te worden gelaten , opdat de bovengenoemde besluiten alsmede de door de Raad of de Commissie vastgestelde uitvoeringsmaatregelen daadwerkelijk kunnen worden toegepast , gegeven het feit dat enkele van deze besluiten en maatregelen eerst korte tijd voor 1 juli 1962 konden worden aanvaard en vastgesteld ;

Overwegende echter dat het verkoopseizoen voor granen , met uitzondering van maïs , in de Gemeenschap omstreeks 1 juli begint en dat dus , voor wat de campagne 1962/1963 betreft , maatregelen op de binnenlandse markt met ingang van 1 juli 1962 noodzakelijk kunnen blijken ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De datum 1 juli 1962 wordt vervangen door 30 juli 1962 :

a ) in de artikelen 23 en 29 van Verordening no . 19 van de Raad , houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ;

b ) in de artikelen 17 en 23 van Verordening no . 20 van de Raad , houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees ;

c ) in de artikelen 13 , 14 en 20 van Verordening no . 21 van de Raad , houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren ;

d ) in de artikelen 14 en 20 van Verordening no . 22 van de Raad , houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee ;

e ) in artikel 2 , lid 3 , en in artikel 16 van Verordening no . 23 van de Raad , houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ;

f ) in artikel 8 van Verordening no . 25 van de Raad , inzake de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ;

g ) in artikel 5 van Verordening no . 26 van de Raad , inzake de toepassing van bepaalde regels betreffende de mededinging op de voortbrenging van en de handel in landbouwprodukten ;

h ) in artikel 11 van de Beschikking van de Raad betreffende de minimumprijzen .

2 . De datum 30 juni 1962 , vermeld in artikel 9 , lid 2 , sub a ) , van de hierboven genoemde verordening no . 23 van de Raad , wordt vervangen door 29 juli 1962 .

3 . Voor de toepassing van de hierboven genoemde Verordeningen nos . 19 t / m 22 van de Raad zal het eerste jaar van toepassing van het stelsel van heffingen worden geacht te eindigen op 30 juni 1963 .

4 . De Regeringen van de Lid-Staten stellen met ingang van 1 juli 1962 alle maatregelen op de binnenlandse markt in werking die noodzakelijk zijn om de toepassing met ingang van 30 juli 1962 van het bepaalde bij Verordening no . 19 van de Raad inzake de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen mogelijk te maken .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1962 .

Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 29 juni 1962 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . COUVE de MURVILLE