Home

EGKS Hoge Autoriteit: Beschikking nr. 22-63 van 11 december 1963 houdende wijziging van Beschikking nr. 4- 53 van 12 februari 1953 betreffende de voorwaarden waaronder de prijsschalen en verkoopsvoorwaarden die door de ondernemingen van de ijzererts- en kolenindustrieën worden toegepast, dienen te worden gepubliceerd

EGKS Hoge Autoriteit: Beschikking nr. 22-63 van 11 december 1963 houdende wijziging van Beschikking nr. 4- 53 van 12 februari 1953 betreffende de voorwaarden waaronder de prijsschalen en verkoopsvoorwaarden die door de ondernemingen van de ijzererts- en kolenindustrieën worden toegepast, dienen te worden gepubliceerd

EGKS Hoge Autoriteit: Beschikking nr. 22-63 van 11 december 1963 houdende wijziging van Beschikking nr. 4- 53 van 12 februari 1953 betreffende de voorwaarden waaronder de prijsschalen en verkoopsvoorwaarden die door de ondernemingen van de ijzererts- en kolenindustrieën worden toegepast, dienen te worden gepubliceerd

Publicatieblad Nr. 187 van 24/12/1963 blz. 2975 - 2976
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1963-1964 blz. 0065
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1963-1964 blz. 0072
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 08 Deel 1 blz. 0048
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 08 Deel 1 blz. 0075
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 08 Deel 1 blz. 0075


++++

BESCHIKKING No . 22-63

van 11 december 1963

houdende wijziging van Beschikking no . 4-53 van 12 februari 1953 betreffende de voorwaarden waaronder de prijsschalen en verkoopsvoorwaarden die door de ondernemingen van de ijzererts - en kolenindustrieën worden toegepast , dienen te worden gepubliceerd

DE HOGE AUTORITEIT ,

Gezien de artikelen 60 , par . 2 a , en 63 , par . 2 , van het Verdrag ,

Gelet op Beschikking no . 4-53 van 12 februari 1953 betreffende de voorwaarden waaronder de prijsschalen en verkoopsvoorwaarden die door de ondernemingen van de ijzererts - en kolenindustrieën worden toegepast , dienen te worden gepubliceerd ( Publikatieblad van de E.G.K.S . van 12 februari 1953 , blz . 3 e . v . ) ;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat Beschikking no . 30-53 , waarmede de Hoge Autoriteit de volgens artikel 60 , par . 1 , van het Verdrag verboden praktijken nader heeft aangeduid , de verplichtingen der ondernemingen ten aanzien van hun verkooporganisaties , alsmede voor haar rekening optredende tussenpersonen niet geheel juist en niet volledig heeft vastgelegd ;

Overwegende dat de Hoge Autoriteit derhalve Beschikking no . 30-53 heeft gewijzigd bij Beschikking no . 19-63 van 11 december 1963 ;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is de verplichtingen der ondernemingen ten aanzien van de openbaarmaking der prijzen en verkoopsvoorwaarden aan te passen aan de gewijzigde regelen welke uit Beschikking no . 19-63 voortvloeien ;

Overwegende dat de ondernemingen der kolenmijn - en ijzerertsindustrie , voor zover zij zich voor de verkoop van hun produkten van verkooporganisaties bedienen , moeten worden verplicht er zorg voor te dragen dat ook deze verkooporganisaties hun prijsschalen en verkoopsvoorwaarden overeenkomstig de voorschriften van Beschikking no . 4-53 publiceren ; dat het echter de ondernemingen is toegestaan om in plaats van eigen prijsschalen te publiceren , te verwijzen naar de prijsschalen van hun verkooporganisaties ; dat in het omgekeerde geval hetzelfde geldt ;

Overwegende dat een overeenkomstige regeling tevens dient te gelden voor die tussenpersonen die uit eigen naam , doch voor rekening van de onderneming , haar produkten verhandelen ( commissionairs , consignatiehouders ) ;

Na raadpleging van het Raadgevend Comité ,

BESLUIT :

Artikel 1

Artikel 1 van Beschikking no . 4-53 wordt door de volgende bepalingen vervangen :

" ( 1 ) De ondernemingen van de kolenmijn - en ijzerertsindustrie dienen hun prijsschalen en verkoopsvoorwaarden overeenkomstig de voorschriften van de onderhavige beschikking openbaar te maken .

( 2 ) Ondernemingen welke zich voor de afzet van hun produkten bedienen van een verkooporganisatie ( artikel 1 , alinea 2 , van Beschikking no . 30-53 ) , dienen er zorg voor te dragen dat ook deze verkooporganisatie haar prijsschalen en verkoopsvoorwaarden overeenkomstig de voorschriften van de onderhavige beschikking openbaar maakt .

( 3 ) De ondernemingen der kolenmijn - en ijzerertsindustrie kunnen op de in artikel 4 voorgeschreven wijze bekendmaken dat voor de verkoop van hun produkten de prijsschalen en verkoopsvoorwaarden van hun verkooporganisatie gelden .

De verkooporganisatie kan op dezelfde wijze bekendmaken dat voor de verkoop der produkten de prijsschalen en verkoopsvoorwaarden der onderneming gelden . "

Artikel 2

Artikel 5 van Beschikking no . 4-53 wordt door de volgende bepalingen vervangen :

" ( 1 ) De ondernemingen en hun verkooporganisaties dienen die tussenpersonen die uit eigen naam doch voor hun rekening verkopen ( commissionairs , consignatiehouders ) , te verplichten zich ten aanzien van de prijsschalen en verkoopsvoorwaarden die zij zelf openbaar maken aan de bepalingen van deze beschikking te houden .

( 2 ) Voor zover deze tussenpersonen geen prijsschalen en verkoopsvoorwaarden openbaar maken , kunnen zij aan hun verplichtingen voldoen door op de in artikel 4 voorgeschreven wijze bekend te maken dat de door de ondernemingen of hun verkooporganisaties overeenkomstig deze beschikking opgestelde prijsschalen en verkoopsvoorwaarden voor hun eigen verkoop gelden .

( 3 ) De ondernemingen zijn aansprakelijk voor de overtredingen van deze verplichtingen door deze tussenpersonen . "

Artikel 3

Artikel 6 van de Beschikking no . 4-53 in de formulering van 12 februari 1953 vervalt .

Artikel 4

Deze beschikking wordt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd . Zij treedt op 20 januari 1964 in werking .

De krachtens deze beschikking geldige tekst van de Beschikking no . 4-53 wordt in de vorm van een mededeling in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen opgenomen .

Deze beschikking is door de Hoge Autoriteit besproken en goedgekeurd op haar zitting van 11 december 1963 .

Door de Hoge Autoriteit

De Voorzitter

Dino DEL BO