Home

Verordening no. 119/63/EEG van de Raad van 12 november 1963 tot wijziging en aanvulling van Verordening no. 54 van de Raad voor wat betreft de criteria voor de vaststelling van de premieschaal en het van tevoren vaststellen van de heffing voor de invoer van granen uit derde landen

Verordening no. 119/63/EEG van de Raad van 12 november 1963 tot wijziging en aanvulling van Verordening no. 54 van de Raad voor wat betreft de criteria voor de vaststelling van de premieschaal en het van tevoren vaststellen van de heffing voor de invoer van granen uit derde landen

VERORDENING NO. 119/63/EEG VAN DE RAAD VAN 12 NOVEMBER 1963 TOT WIJZIGING EN AANVULLING VAN VERORDENING NO. 54 VAN DE RAAD VOOR WAT BETREFT DE CRITERIA VOOR DE VASTSTELLING VAN DE PREMIESCHAAL EN HET VAN TEVOREN VASTSTELLEN VAN DE HEFFING VOOR DE INVOER VAN GRANEN UIT DERDE LANDEN

Publicatieblad Nr. 164 van 15/11/1963 blz. 2714 - 2715


++++

( 1 ) Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen no . 30 van 20 april 1962 , blz . 933/62 .

( 2 ) Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen no . 54 van 2 juli 1962 , blz . 1581/82 .

VERORDENING No . 119/63/EEG VAN DE RAAD

van 12 november 1963

tot wijziging en aanvulling van Verordening no . 54 van de Raad voor wat betreft de critéria voor de vaststelling van de premieschaal en het van tevoren vaststellen van de heffing voor de invoer van granen uit derde landen

DE RAAD VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening no . 19 van de Raad houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ( 1 ) , inzonderheid op artikel 17 , lid 2 tweede alinea , en artikel 24 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat bij de toepassing van Verordening no . 19 van de Raad is gebleken dat voor de invoer van granen , zowel uit derde landen als uit Lid-Staten , de heffing meestal van tevoren wordt vastgesteld ; dat voor de invoer uit derde landen de heffing wordt verhoogd met een premie ;

Overwegende dat de door de Commissie vastgestelde c.i.f.-prijzen in de regel gegrond zijn op de aanbodsprijzen voor graan dat in de lopende maand wordt verscheept , dat deze prijzen evenwel tevens ten grondslag liggen aan de vaststelling van de premies , zodat voor de lopende en voor de daaropvolgende maand volgens artikel 4 van Verordening no . 54 van de Raad ( 2 ) steeds een premie ten bedrage van 0,25 rekeneenheden moet worden vastgesteld , ook al bestaat er geen verschil tussen de aanbodsprijzen ; dat artikel 4 van genoemde verordening derhalve in dier voege dient te worden gewijzigd dat het bedrag van de premie gelijk is aan nul , indien de op de datum van de vaststelling van de premieschaal bepaalde c.i.f.-prijs gelijk is aan de c.i.f.-prijs op aflading of deze met niet meer dan 0,125 rekeneenheden te boven gaat ;

Overwegende dat er zich uitzonderlijke gevallen voordoen waarin buiten de graanmarkt liggende factoren op deze markt sterke prijsbewegingen teweegbrengen ; dat , ten einde nadelige gevolgen van deze prijsschommelingen op de graanmarkten van de Lid-Staten te vermijden voor deze gevallen de mogelijkheid dient te worden geopend hetzij om een hogere premie vast te stellen dan die voorzien in de artikelen 2 en 4 van Verordening no . 54 van de Raad hetzij om in afwijking van artikel 17 , lid 2 , van Verordening no . 19 van de Raad het van tevoren vaststellen van de heffing tijdelijk te schorsen of het tijdvak waarvoor de heffing van tevoren kan worden vastgesteld , te bekorten ;

Overwegende dat het wegens de in het internationale handelsverkeer in granen gebruikelijke aankoopvoorwaarden , alsmede wegens de onzekere duur van het transport in talrijke gevallen niet mogelijk is de invoer tijdens de in het invoercertificaat opgegeven maand te doen plaatsvinden ; dat derhalve artikel 7 van Verordening no . 54 van de Raad in dier voege dient te worden gewijzigd dat in het algemeen de voor de opgegeven maand van invoer geldende premie wordt toegepast , maar dat evenwel , indien deze premie lager is dan de op de dag van indiening van de aanvraag voor de maand van werkelijke invoer geldende premie , deze laatste premie wordt toegepast .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 4 van Verordening no . 54 van de Raad wordt vervangen door de volgende bepalingen :

" Indien de c.i.f.-prijs op de dag waarop de premieschaal wordt bepaald gelijk is aan de c.i.f.-prijs op aflading of deze met niet meer dan 0,125 rekeneenheden per metrieke ton te boven gaat , is het bedrag van de premie gelijk aan nul " .

Artikel 2

In Verordening no . 54 van de Raad wordt het volgende artikel 5 bis ingevoegd :

" Artikel 5 bis

1 . In uitzonderlijke gevallen , wanneer buiten de graanmarkt liggende factoren aanleiding geven tot aanzienlijke prijsbewegingen op deze markt , die niet op grond van de situatie van vraag en aanbod op de wereldmarkt konden worden voorzien , kan een hogere premie worden vastgesteld dan in de artikelen 2 en 4 is bepaald .

2 . Het bedrag waarmede de premie kan worden verhoogd , mag niet meer bedragen dan het verschil tussen de voor een produkt vastgestelde c.i.f.-prijs en de laatste c.i.f.-prijs die voor dat produkt werd vastgesteld voordat de prijzen door de in lid 1 bedoelde factoren werden beïnvloed " .

Artikel 3

Artikel 7 , sub b ) , van Verordening no . 54 van de Raad wordt door de volgende bepalingen vervangen :

" b ) de premie die van toepassing is , is de premie die voor het desbetreffende produkt voor de opgegeven maand van invoer is voorzien in de op de dag van indiening van de aanvraag van het certificaat geldende premieschaal . Indien evenwel het bedrag van de premie die geldt voor de opgegeven maand van invoer lager is dan het bedrag van de premie die geldt bij de indiening van de aanvraag voor de maand waarin de invoer plaatsvindt , wordt dit laatste bedrag toegepast " .

Artikel 4

In Verordening no . 54 van de Raad wordt het volgende artikel 8 bis ingevoegd :

" Artikel 8 bis

In de in artikel 5 bis bedoelde uitzonderlijke gevallen kan volgens de procedure van artikel 26 van Verordening no . 19 van de Raad , op overeenkomstige wijze van toepassing , het van tevoren vaststellen van de heffing overeenkomstig artikel 17 , lid 2 , van Verordening no . 19 van de Raad worden geschorst of het tijdvak waarvoor de heffing van tevoren kan worden vastgesteld , worden verkort " .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 12 november 1963 .

Voor de Raad

De Voorzitter

L . de BLOCK