Home

VERORDENING NO. 689/67/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 9 OKTOBER 1967 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NO. 199/67/EEG HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE COEFFICIENTEN VOOR DE BEREKENING VAN DE HEFFINGEN VOOR AFGELEIDE PRODUKTEN IN DE SECTOR SLACHTPLUIMVEE

VERORDENING NO. 689/67/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 9 OKTOBER 1967 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NO. 199/67/EEG HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE COEFFICIENTEN VOOR DE BEREKENING VAN DE HEFFINGEN VOOR AFGELEIDE PRODUKTEN IN DE SECTOR SLACHTPLUIMVEE

VERORDENING NO. 689/67/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 9 OKTOBER 1967 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NO. 199/67/EEG HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE COEFFICIENTEN VOOR DE BEREKENING VAN DE HEFFINGEN VOOR AFGELEIDE PRODUKTEN IN DE SECTOR SLACHTPLUIMVEE

Publicatieblad Nr. 244 van 10/10/1967 blz. 0012 - 0015


++++

( 1 ) PB no . 117 van 19 . 6 . 1967 , blz . 2301/67 .

( 2 ) PB no . 134 van 30 . 6 . 1967 , blz . 2831/67 .

VERORDENING No . 689/67/EEG VAN DE COMMISSIE

van 9 oktober 1967

tot wijziging van Verordening no . 199/67/EEG houdende vaststelling van de coëfficiënten voor de berekening van de heffingen voor afgeleide produkten in de sector slachtpluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening no . 123/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee ( 1 ) , inzonderheid op artikel 5 , lid 3 ,

Overwegende dat bij de toepassing van Verordening no . 199/67/EEG van de Commissie van 28 juni 1967 houdende vaststelling van de coëfficiënten voor de berekening van de heffingen voor afgeleide produkten in de sector slachtpluimvee ( 2 ) is gebleken dat sommige coëfficiënten betreffende delen van pluimvee , eetbare afvallen van pluimvee en bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen van pluimvee moeten worden herzien ;

Overwegende dat ten aanzien van borsten en delen daarvan , alsmede van dijen en delen daarvan , het onderzoek van de verhouding tussen de handelswaarde van genoemde produkten en die van geslacht pluimvee aanleiding heeft gegeven tot het voorstellen van specifieke coëfficiënten voor ganzen , kalkoenen en het andere pluimvee ;

Overwegende dat borsten en delen van borsten van ganzen alsmede dijen en delen van dijen van ganzen worden verkregen uitgaande van geslachte ganzen in de aanbiedingsvorm 75 % ; dat derhalve dit produkt voor de afleiding moet worden aangehouden ;

Overwegende dat het onderzoek van de verhouding tussen de handelswaarde van geslachte kalkoenen en die van borsten , delen van borsten , onderdijen en delen van onderdijen van kalkoenen heeft geleid tot de conclusie dat de coëfficiënt voor borsten en delen van borsten moet worden verminderd terwijl die voor onderdijen moet worden verhoogd ;

Overwegende dat ten aanzien van borsten , delen van borsten , dijen en delen van dijen van ander slachtpluimvee , op grond van het feit dat deze produkten op de markt in hoofdzaak delen van slachtkuikens zijn , de aanbiedingsvorm 70 % van hanen , kuikens en kippen voor de afleiding moet worden aangehouden ;

Overwegende dat het onderzoek naar de verhouding tussen de handelswaarde van ruggen , halzen , ruggen en halzen , staarten en vleugelspitsen en die van geslacht pluimvee enerzijds , en de handelswaarde van eetbare afvallen van pluimvee en die van geslacht pluimvee anderzijds , aanleiding geeft de coëfficiënt vastgesteld voor de eerstgenoemde produkten te verminderen en de coëfficiënt vastgesteld voor de laatstgenoemde produkten te verhogen ;

Overwegende dat de ontwikkeling van de produktie - en de afzettechniek van de bereidingen en conserven van vlees en van slachtafvallen van pluimvee , en een betere kennis van de verhouding tussen de handelswaarde van deze produkten en die van geslacht pluimvee , een onderverdeling van deze produkten in drie in plaats van twee groepen mogelijk maken ; dat er geen aanleiding toe bestaat de keuze van de voor de afleiding aangehouden produkten te wijzigen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij Verordening no . 199/67/EEG wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1967 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 9 oktober 1967 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Jean REY

BIJLAGE

No . van het

gemeen - * * * Voor de afleiding

* Omschrijving * Coëfficiënt

schappelijk * * * aangehouden produkten

douanetarief

1 * 2 * 3 * 4

01.05 * Levend bedrijfspluimvee :

* B . Andere :

* I . Hanen , kuikens en kippen * 0,70 * Kuikens 70 %

* II . Eenden * 0,70 * Eenden 70 %

* III . Ganzen * 0,70 * Ganzen 82 %

* IV . Kalkoenen * 0,70 * Geslachte kalkoenen

* V . Parelhoenders * 0,70 * Geslachte parelhoenders

02.02 * B . Delen van pluimvee ( andere

* dan slachtafvallen ) :

* I . Uitgebeend * 1,85 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* * * koenen , geslachte parel -

* * * hoenders

* II . Niet uitgebeend :

* a ) helften en vierendelen :

* 1 . van hanen , kuikens

* en kippen * 1 * Kuikens 65 %

* 2 . van eenden * 1 * Eenden 70 %

* 3 . van ganzen * 1 * Ganzen 75 %

* 4 . van kalkoenen * 1 * Geslachte kalkoenen

* 5 . van parelhoenders * 1 * Geslachte parelhoenders

* b ) Hele vleugels , ook zon - * 0,70 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* der spitsen * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* * * koenen , geslachte parel -

* * * hoenders

* c ) Ruggen , halzen , ruggen * 0,45 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* en halzen , staarten , * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* vleugelspitsen * * koenen , geslachte parel -

* * * hoenders

* d ) Borsten en delen van

* borsten

* 1 . van ganzen * 1,70 * Ganzen 75 %

* 2 . van kalkoenen * 1,70 * Geslachte kalkoenen

* 3 . van ander pluimvee * 1,70 * Kuikens 70 %

* e ) Dijen en delen van

* dijen :

* 1 . van ganzen * 1,50 * Ganzen 75 %

* 2 . van kalkoenen :

* aa ) Onderdijen en * 0,80 * Geslachte kalkoenen

* delen van onder -

* dijen van kal -

* koenen

* bb ) Andere * 1,50 * Geslachte kalkoenen

* 3 . van ander pluimvee * 1,50 * Kuikens 70 %

* f ) Andere * 1,85 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* * * koenen , geslachte parel -

* * * hoenders

* C . Eetbare afvallen van pluimvee * 0,45 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* * * koenen , geslachte parel -

* * * hoenders

No . van het

gemeen - * * * Voor de afleiding

* Omschrijving * Coëfficiënt

schappelijk * * * aangehouden produkten

douanetarief

1 * 2 * 3 * 4

02.03 * Levers van pluimvee , vers , ge -

* koeld , bevroren , gezouten of ge -

* pekeld :

* A . Levers van mestganzen of * 8,00 * Ganzen 82 %

* mesteenden

* B . Andere * 1,15 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* * * koenen , geslachte parel -

* * * hoenders

ex 02.05 * Geperst noch gesmolten vet van * 1,20 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* pluimvee , vers , gekoeld , bevro - * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* ren , gezouten , gepekeld , gedroogd * * koenen , geslachte parel -

* of gerookt * * hoenders

15.01 * Reuzel of ander vet van varkens ,

* geperst of gesmolten vet van

* pluimvee , gesmolten of geperst :

* B . Geperst of gesmolten vet van * 1,20 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* pluimvee * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* * * koenen , geslachte parel -

* * * hoenders

ex 16.02 * Andere bereidingen en conserven

* van vlees of van slachtafvallen :

* B . Andere :

* I . van wild , van pluimvee of

* van konijnen :

* a ) van pluimvee :

* 1 . bevattende in gewicht * 2,50 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* 57 % of meer vlees * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* van pluimvee ( 1 ) * * koenen , geslachte parel -

* * * hoenders

* 2 . bevattende in gewicht * 1,50 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* 25 % of meer maar * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* minder dan 57 % vlees * * koenen , geslachte parel -

* van pluimvee ( 1 ) * * hoenders

* 3 . Andere * 1,00 * Kuikens 70 % , eenden 70 % ,

* * * ganzen 75 % , geslachte kal -

* * * koenen , geslachte parel -

* * * hoenders

( 1 ) Bij het bepalen van het percentage vlees van pluimvee wordt het gewicht der beenderen niet meegerekend .