Home

Verordening (EEG) nr. 441/69 van de Raad van 4 maart 1969 houdende aanvullende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij uitvoer van produkten die aan een stelsel van gemeenschappelijke prijzen zijn onderworpen en die als zodanig of in de vorm van bepaalde niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen worden uitgevoerd

Verordening (EEG) nr. 441/69 van de Raad van 4 maart 1969 houdende aanvullende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij uitvoer van produkten die aan een stelsel van gemeenschappelijke prijzen zijn onderworpen en die als zodanig of in de vorm van bepaalde niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen worden uitgevoerd

Verordening (EEG) nr. 441/69 van de Raad van 4 maart 1969 houdende aanvullende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij uitvoer van produkten die aan een stelsel van gemeenschappelijke prijzen zijn onderworpen en die als zodanig of in de vorm van bepaalde niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen worden uitgevoerd

Publicatieblad Nr. L 059 van 10/03/1969 blz. 0001 - 0007
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1969(I) blz. 0084
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1969(I) blz. 0091
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 4 blz. 0095


++++

( 1 ) PB nr . 172 van 10 . 9 . 1966 , blz . 3025/66 .

( 2 ) PB nr . 117 van 19 . 6 . 1967 , blz . 2269/67 .

( 3 ) PB nr . 117 van 19 . 6 . 1967 , blz . 2283/67 .

( 4 ) PB nr . 117 van 19 . 6 . 1967 , blz . 2293/67 .

( 5 ) PB nr . 117 van 19 . 6 . 1967 , blz . 2301/67 .

( 6 ) PB nr . 174 van 31 . 7 . 1967 , blz . 1 .

( 7 ) PB nr . 308 van 18 . 12 . 1967 , blz . 1 .

( 8 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .

( 9 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 24 .

VERORDENING ( EEG ) Nr . 441/69 VAN DE RAAD

van 4 maart 1969

houdende aanvullende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij uitvoer van produkten die aan een stelsel van gemeenschappelijke prijzen zijn onderworpen en die als zodanig of in de vorm van bepaalde niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen worden uitgevoerd

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening nr . 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten ( 1 ) , inzonderheid op artikel 18 en artikel 28 , lid 2 ,

Gelet op Verordening nr . 120/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ( 2 ) , inzonderheid op artikel 16 , lid 5 ,

Gelet op Verordening nr . 121/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees ( 3 ) , inzonderheid op artikel 15 , lid 4 ,

Gelet op Verordening nr . 122/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren ( 4 ) , inzonderheid op artikel 9 , lid 2 , vierde alinea ,

Gelet op Verordening nr . 123/67/EEG van de Raad van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee ( 5 ) , inzonderheid op artikel 9 , lid 2 , vierde alinea ,

Gelet op Verordening nr . 359/67/EEG van de Raad van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt ( 6 ) , inzonderheid op artikel 17 , lid 5 ,

Gelet op Verordening nr . 1009/67/EEG van de Raad van 18 december 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker ( 7 ) , inzonderheid op artikel 17 , lid 2 , vierde alinea ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 8 ) , inzonderheid op artikel 17 , lid 3 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees ( 9 ) , inzonderheid op artikel 18 , lid 4 ,

Overwegende dat in de verordeningen waarbij voor de produkten die onder een stelsel van gemeenschappelijke prijzen vallen de algemene voorschriften zijn vastgesteld voor de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het bedrag daarvan , is bepaald dat behoudens differentiëring volgens de bestemming van de uitgevoerde produkten , de restitutie wordt uitgekeerd wanneer het bewijs is geleverd dat deze produkten uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd ;

Overwegende dat , ten einde een evenwicht te verzekeren tussen de aanwending van communautaire basisprodukten met het oog op de uitvoer van verwerkte produkten of van goederen naar derde landen enerzijds en de aanwending van basisprodukten van deze landen welke tot de douaneregeling " actieve veredeling " zijn toegelaten anderzijds , de restitutie dient te worden betaald van het ogenblik af waarop de communautaire basisprodukten waaruit de voor de uitvoer bestemde verwerkte produkten of goederen worden verkregen , aan een stelsel van douanecontrole worden onderworpen ;

Overwegende dat de communautaire produkten slechts werkelijk worden benadeeld ten opzichte van de produkten uit derde landen wanneer laatstgenoemde het voorwerp vormen van verrichtingen van actieve veredeling die een niet te verwaarlozen economisch belang vertegenwoordigen ; dat de voorafgaande betaling van de restitutie dient te worden beperkt tot communautaire produkten waarvan de uitvoer door zulke verrichtingen wordt getroffen ;

Overwegende dat , ter vermijding van praktische moeilijkheden , een lijst van verwerkte produkten of van goederen die afkomstig zijn van de verwerking of van de aanwending van basisprodukten , dient te worden vastgesteld ;

Overwegende dat de produkten die onder de gemeenschappelijke marktordening vallen en die afkomstig zijn uit derde landen , in bepaalde omstandigheden onder het douanestelsel van het entrepot of van de vrije zones kunnen worden gebracht , met opschorting van de inning van de heffingen ; dat de restitutie dient te kunnen worden betaald van het ogenblik of waarop bepaalde communautaire produkten of goederen die voor uitvoer bestemd zijn en die een bijzonder economisch belang vertegenwoordigen onder een dergelijk stelsel worden gebracht ;

Overwegende dat , wegens het gevaar van fraude , door het stellen van een waarborg de terugbetaling dient te worden verzekerd van een bedrag dat ten minste gelijk is aan het bedrag van de uitgekeerde restitutie , voor het geval dat de goederen of produkten waarvoor de aldus toegekende faciliteiten zijn verleend , niet binnen de gestelde termijn werkelijk uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgesteld in de navolgende artikelen , geeft deze verordening aanvullende algemene voorschriften betreffende de toekenning van restituties bij de uitvoer van de produkten , bedoeld in artikel 1 van de Verordeningen nrs . 136/66/EEG , 120/67/EEG , 121/67/EEG , 122/67/EEG , 123/67/EEG , 359/67/EEG , 1009/67/EEG , ( EEG ) nr . 804/68 en ( EEG ) nr . 805/68 , bestemd om te worden uitgevoerd als zodanig of in de vorm van goederen bedoeld :

_ in bijlage B van de Verordeningen nrs . 120/67/EEG en 359/67/EEG , of

_ in de bijlage van de Verordeningen nrs . 122/67/EEG , 1009/67/EEG en ( EEG ) nr . 804/68 .

Artikel 2

1 . Om het evenwicht te waarborgen tussen de aanwending van een in artikel 1 genoemd en voor restitutie in aanmerking komend produkt _ hierna basisprodukt genoemd _ met het oog op de uitvoer naar derde landen van produkten _ hierna verwerkte produkten genoemd _ of van goederen die in hetzelfde artikel genoemd zijn en de aanwending van hetzelfde basisprodukt uit deze landen dat toegelaten is tot de douaneregeling " actieve veredeling " , wordt de restitutie op verzoek van de belanghebbende betaald zodra het basisprodukt onderworpen is aan een stelsel van douanecontrole dat zijn uitvoer waarborgt , behalve in het geval van overmacht , buiten het gebied van de Gemeenschap in de vorm van verwerkte produkten of van goederen die in het eerste artikel genoemd zijn .

2 . Als niet te verkeren in een evenwichtssituatie in de zin van lid 1 worden beschouwd de basisprodukten die in aanmerking kunnen komen voor restitutie en waarvoor de douaneregeling " actieve veredeling " niet verboden is , indien is geconstateerd dat de wederuitvoer van deze produkten in de vorm van verwerkte produkten of van goederen als gevolg van de toepassing van actieve veredeling in de loop van een tijdvak van een jaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni heeft plaatsgevonden in een verhouding van 10 % of hoger ten opzichte van de totale uitvoer van dezelfde verwerkte produkten of goederen .

Hetzelfde geldt wanneer bovengenoemde verhouding tussen 4 % en 10 % ligt en wanneer , rekening houdende met de economische omstandigheden , genoemde verhouding een merkbare invloed uitoefent op de uitvoer van de communautaire basisprodukten waarvan de afzet moeilijkheden ondervindt .

Bovendien kunnen op de in lid 3 bedoelde lijst andere goederen of verwerkte produkten worden opgenomen , ten einde economische verstoringen te voorkomen .

3 . De verwerkte produkten og goederen die afkomstig zijn van de verwerking of het gebruik van basisprodukten waarop de bepalingen van lid 1 van toepassing zijn , komen voor op een lijst die is opgenomen in bijlage I .

De lijst wordt elk jaar opnieuw bestudeerd en eventueel gewijzigd volgens de procedure van artikel 26 van Verordening nr . 120/67/EEG en van de overeenkomstige artikelen van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der markten , rekening houdende met de in lid 2 vastgestelde criteria , waarbij de eerste wijziging in voorkomend geval een jaar na het van toepassing worden van deze verordening zal plaatsvinden .

Voor de bepaling van de datum van inwerkingtreding van deze eventuele wijzigingen wordt rekening gehouden met de noodzaak om aan de verwerkers van basisprodukten een zekerheid te verschaffen betreffende de voorwaarden van bevoorrading .

De voorschriften van lid 2 zijn niet van toepassing in uitzonderlijke gevallen waarin zij ertoe zouden leiden dat produkten of goederen die zijn vervaardigd uit basisprodukten waarvoor geen enkele afzetmoeilijkheid bestaat , in aanmerking komen voor prefinanciering .

4 . De in lid 1 bedoelde restitutie is :

a ) bij uitvoer van in artikel 1 bedoelde verwerkte produkten , gelijk aan de daarvoor geldende restitutie ;

b ) bij uitvoer van in artikel 1 bedoelde basisprodukten in de vorm van in artikel 1 bedoelde goederen , gelijk aan de restitutie welke op grond van de geldende voorschriften wordt toegekend .

Als restitutievoet geldt , behoudens bij voorafgaande vaststelling , de voet die van toepassing is op de dag waarop de voor verwerking bestemde basisprodukten onder douanecontrole worden geplaatst . Bij voorafgaande vaststelling van de restitutie wordt de dag waarop bovengenoemde produkten onder douanecontrole worden geplaatst , in aanmerking genomen voor het bepalen van de in voorkomend geval in de geldende voet aan te brengen aanpassingen .

In geval van differentiëring van de restitutie volgens de bestemming , wordt alleen het restitutiegedeelte dat overeenkomt met de laagste voet uitbetaald overeenkomstig lid 1 .

5 . Het stelsel van douanecontrole brengt het stellen van een waarborg met zich mede die de terugbetaling verzekert van een bedrag dat ten minste gelijk is aan dat van de uitgekeerde restitutie indien de verwerkte produkten of de goederen niet binnen de voorgeschreven termijn werkelijk uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd . Ten aanzien van de overige controleregelingen en het opbrengstpercentage geldt voor de produkten die bestemd zijn om te worden verwerkt of aangewend bij de verwerking , dezelfde regeling als die welke inzake actieve veredeling voor soortgelijke produkten van herkomst uit derde landen wordt toegepast .

6 . De bevoegde instanties van de Lid-Staten kunnen opneming onder het stelsel van artikel 2 , lid 1 , weigeren , indien de persoon van de aanvrager niet van dien aard is dat de waarborg bestaat dat de gehele verrichting overeenkomstig de geldende bepalingen zal geschieden .

In elke Lid-Staat wordt deze bevoegdheid uitgeoefend overeenkomstig de in deze Staat geldende beginselen inzake de non-discriminatie tussen de aanvragers en de vrijheid van handel en industrie .

Artikel 3

1 . De restitutie of , bij differentiëring volgens de bestemming , het op grond van de laagste voet berekende gedeelte van de restitutie wordt betaald op verzoek van de belanghebbende zodra de produkten of goederen die voorkomen op de in bijlage II opgenomen lijst , onder het douanestelsel van het entrepot of van de vrije zones zijn gebracht .

Nakoming van de verplichting de bedoelde produkten of goederen daadwerkelijk binnen een bepaalde termijn uit de Gemeenschap uit te voeren , behalve in geval van overmacht , wordt verzekerd door het stellen van een waarborg die de terugbetaling verzekert van een bedrag dat gelijk is aan dat van de betaalde restitutie , verhoogd met een bepaald bedrag in het geval dat de uitvoer niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden .

In dit laatste geval wordt de heffing niet geind wanneer de produkten of goederen binnen de Gemeenschap blijven .

2 . Op de in lid 1 bedoelde lijst worden slechts produkten opgenomen die :

a ) van nature kunnen worden opgeslagen , en

b ) i ) op dusdanige wijze worden geoogst of verkregen dat ze niet op het ogenblik van de oogst of van het verkrijgen op de internationale markt kunnen worden afgezet ,

ii ) of gewoonlijk afnemers vinden op de internationale markt gedurende het tijdvak dat twee oogsten of twee fabricageseizoenen scheidt .

De lijst wordt elk jaar opnieuw bestudeerd en eventueel gewijzigd volgens de procedure van artikel 26 van Verordening nr . 120/67/EEG en van de overeenkomstige artikelen van de andere basisverordeningen , waarbij de eerste wijziging in voorkomend geval één jaar na het van toepassing worden van deze verordening zal plaatsvinden .

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 1969 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 4 maart 1969 .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . THORN

BIJLAGE I

Lijst , bedoeld in artikel 2

Nr . van het

gemeenschappelijk * Omschrijving

douanetarief

04.02 * Melk en room , verduurzaamd , ingedikt of met toegevoegde suiker :

* B . met toegevoegde suiker :

* I . Melk en room , in poeder

* II . Melk en room , andere dan in poeder :

* a ) luchtdicht verpakt in metalen blikken of bussen , met een netto -

* inhoud van 454 gram of minder en met een vetgehalte van niet

* meer dan 9,5 gewichtspercenten

* b ) andere , met een vetgehalte :

* 1 . van niet meer dan 45 gewichtspercenten

04.05 * Vogeleieren en eigeel , vers , gedroogd of op andere wijze verduurzaamd ,

* ook indien met toegevoegde suiker :

* B . Vogeleieren uit de schaal en eigeel

11.01 * Meel van granen :

* A . van tarwe of van mengkoren

11.07 * Mout , ook indien gebrand

11.08 * Zetmeel ; inuline :

* A . Zetmeel

16.02 * Andere bereidingen en conserven , van vlees of van slachtafvallen :

* B . andere ( dan van levers ) :

* III . overige :

* b ) andere ( dan vlees of slachtafvallen van varkens ( huisdieren )

* bevattend ) :

* 1 . Rundvlees of slachtafvallen van runderen bevattend

17.02 * Andere suikers ; suikerstroop ; kunsthonig ( ook indien met natuurhonig

* vermengd ) ; karamel :

* B . Glucose ( druivesuiker ) en glucosestroop

17.04 * Suikerwerk zonder cacao :

* B . Kauwgom

* C . witte chocolade

* D . overig

18.06 * Chocolade en andere voedingsmiddelen , welke cacao bevatten

19.02 * Meel - , zetmeel - en moutextractpreparaten voor kindervoeding , voor dieet -

* voeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder dan 50

* gewichtspercenten cacao

19.03 * Deegwaren

19.07 * Brood , scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren , waaraan geen

* suiker , honig , eieren , vetstoffen , kaas of vruchten zijn toegevoegd

19.08 * Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( onge -

* acht in welke verhouding ) cacao bevatten

ex 21.05 * Preparaten voor soepen of voor bouillons ; gebruiksklare soepen en bouil -

* lons :

* _ gebruiksklare soepen

21.06 * Natuurlijke gist , ook indien inactief ; samengestelde bakpoeders :

* A . levende natuurlijke gist :

* II . Bakkersgist :

* a ) gedroogd

* b ) andere

21.07 * Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder

* begrepen :

* C . Consumptie-ijs

* ex F . andere , suiker ( saccharose of invertsuiker ) , zuivelprodukten , granen ,

* rijst of produkten op basis van granen of rijst bevattend

22.03 * Bier

23.07 * Veevoeder , samengesteld met melasse of met suiker en ander bereid

* voedsel voor dieren ; andere preparaten , gebezigd voor het voederen van

* dieren ( veevoedersupplementen , enz . ) :

* B . ander , bevattende hetzij afzonderlijk , hetzij te zamen , ook indien ver -

* mengd met andere produkten , zetmeel , glucose of glucosestroop van

* de onderverdelingen 17.02 B en 17.05 B en zuivelprodukten

29.04 * Acyclische alcoholen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - , en nitrosoderivaten

* daarvan :

* C . meerwaardige alcoholen :

* II . Mannitol

* III . Sorbitol

35.05 * Dextrine en lijm van dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel ; lijm van

* zetmeel

38.12 * Preparaten voor het appreteren of voor het beitsen , van de soorten , welke

* worden gebruikt in de textielindustrie , in de papierindustrie , in de

* lederindustrie of in dergelijke industrieën :

* A . Preparaten voor het appreteren :

* I . op basis van zetmeel of van zetmeelderivaten

39.06 * Andere hoge polymeren , kunstharsen en kunstmatige plastische stoffen ,

* alginezuren en zouten en esters daarvan daaronder begrepen ; linoxyne :

* ex B . andere ( dan alginezuren en zouten en esters daarvan ) , met uit -

* zondering van linoxyne

BIJLAGE II

Lijst , bedoeld in artikel 3

Nr . van het

gemeenschappelijk * Omschrijving

douanetarief

02.01 * Vlees en eetbare slachtafvallen , van de dieren bedoeld bij de posten 01.01

* tot en met 01.04 , vers , gekoeld of bevroren :

* A . Vlees :

* II . van runderen

* III . van varkens

02.02 * Dood pluimvee , alsmede de daarvan afkomstige eetbare slachtafvallen ( met

* uitzondering van levers ) , vers , gekoeld of bevroren :

* A . niet in stukken gesneden

* B . Delen van pluimvee ( andere dan slachtafvallen )

02.05 * Spek ( met uitzondering van doorregen spek ) , geperst noch gesmolten

* varkensvet en geperst noch gesmolten vet van pluimvee , vers , gekoeld ,

* bevroren , gezouten , gepekeld , gedroogd of gerookt :

* A . Spek

04.02 * Melk en room , verduurzaamd , ingedikt of met toegevoegde suiker

04.03 * Boter

04.04 * Kaas en wrongel

04.05 * Vogeleieren en eigeel , vers , gedroogd of op andere wijze verduurzaamd ,

* ook indien met toegevoegde suiker :

* A . Vogeleieren in de schaal , vers of verduurzaamd :

* I . van pluimvee

* B . Vogeleieren uit de schaal en eigeel :

* I . geschikt voor menselijke consumptie

Hoofdstuk 10 * Granen

11.01 * Meel van granen :

* A . van tarwe of van mengkoren

11.02 * Grutten , gries , griesmeel ; gort en parelgort en andere gepelde , geparelde ,

* gebroken of geplette granen ( vlokken daaronder begrepen ) , met uitzon -

* dering van gepelde , geglansde , gepolijste of bij het pellen gebroken rijst ;

* graankiemen , ook indien gemalen :

* A . Grutten , gries en griesmeel :

* I . van tarwe

* V . van mais

11.07 * Mout , ook indien gebrand :

* A . niet gebrand :

* ex II . ander :

* _ van gerst

* ex B . gebrand :

* _ van gerst

11.08 * Zetmeel : inuline :

* A . Zetmeel

15.01 * Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet ; geperst of gesmolten vet

* van pluimvee :

* A . Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet :

* II . andere

16.01 * Worst van alle soorten , van vlees , van slachtafvallen of van bloed :

* B . andere

16.02 * Andere bereidingen en conserven , van vlees of van slachtafvallen

17.01 * Beetwortelsuiker en rietsuiker , in vaste vorm

17.02 * Andere suikers ; suikerstroop ; kunsthonig ( ook indien met natuurhonig

* vermengd ) ; karamel :

* B . Glucose ( druivesuiker ) en glucosestroop

17.04 * Suikerwerk zonder cacao :

* B . Kauwgom

* C . witte chocolade

* D . overig

18.06 * Chocolade en andere voedingsmiddelen , welke cacao bevatten

19.03 * Deegwaren

21.07 * Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder

* begrepen :

* C . Consumptie-ijs

35.01 * Caseine , caseinaten en andere derivaten van caseine ; lijm van caseine :

* A . Caseine