Home

Verordening (EEG) nr. 2197/69 van de Raad van 28 oktober 1969 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 823/68 houdende vaststelling van de produktengroepen en de bijzondere voorschriften betreffende de berekening van de heffingen in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 2197/69 van de Raad van 28 oktober 1969 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 823/68 houdende vaststelling van de produktengroepen en de bijzondere voorschriften betreffende de berekening van de heffingen in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 2197/69 van de Raad van 28 oktober 1969 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 823/68 houdende vaststelling van de produktengroepen en de bijzondere voorschriften betreffende de berekening van de heffingen in de sector melk en zuivelprodukten

Publicatieblad Nr. L 279 van 06/11/1969 blz. 0003 - 0008
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1969(II) blz. 0447
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1969(II) blz. 0455
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 4 blz. 0239


++++

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 179 van 21 . 7 . 1969 , blz . 13 .

( 3 ) PB nr . L 151 van 30 . 6 . 1968 , blz . 3 .

( 4 ) PB nr . L 21 van 28 . 1 . 1969 , blz . 1 .

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2197/69 VAN DE RAAD

van 28 oktober 1969

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 823/68 houdende vaststelling van de produktengroepen en de bijzondere voorschriften betreffende de berekening van de heffingen in de sector melk en zuivelprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1398/69 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 14 , lid 6 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 823/68 ( 3 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 145/69 ( 4 ) , de produktengroepen en de bijzondere voorschriften betreffende de berekening van de heffingen in de sector melk en zuivelprodukten zijn vastgesteld ;

Overwegende dat het , ter vergemakkelijking van het handelsverkeer , wenselijk is , het vetgehalte te wijzigen van de produkten welke behoren tot de onderverdelingen 04.01 B I en 04.01 B II , alsmede van de onderverdelingen 04.02 A III a ) 1 en 04.02 A III a ) 2 ;

Overwegende dat het , ter voorkoming van een verstoring van de verhouding tussen het niveau van de heffing voor verse room van onderverdeling 04.01 B III en dat van de heffing voor verduurzaamde room van onderverdeling 04.02 A III b ) 2 , dienstig is bij de berekening van de heffing voor dit laatste produkt dezelfde coëfficiënt toe te passen als voor het eerste ;

Overwegende dat het dienstig blijkt , een bijzondere onderverdeling in te stellen om de indeling mogelijk te maken van geraspte kaas en kaas in poedervorm ; dat het daartoe noodzakelijk is , deze kaassoorten uit te sluiten van bepaalde posten betreffende kaas en de bepalingen voor de berekening van de heffingen voor de betrokken produkten aan te passen ;

Overwegende dat , ter voorkoming van uiteenlopende interpretaties van de indeling van produkten welke tot post 23.07 behoren , de tekst van de omschrijving van de betrokken produkten dient te worden gewijzigd ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Punt 3 van artikel 5 van Verordening ( EEG ) nr . 823/68 wordt als volgt gelezen :

" 3 . onderverdeling 04.01 B III of 04.02 A III b ) 2 , is gelijk aan de heffing op het hoofdprodukt , vermenigvuldigd met een coëfficiënt 0,85 ; "

Artikel 2

Onderverdeling " 04.04 E II " welke voorkomt in punt 5 van artikel 7 van Verordening ( EEG ) nr . 823/68 wordt vervangen door een onderverdeling " 04.04 E II b ) " .

Artikel 3

In de kolom " produktengroepen overeenkomstig de naamlijst van bijlage II " , die voorkomt in bijlage I van Verordening ( EEG ) nr . 823/68

_ wordt aan groep nr . 9 een onderverdeling 04.04 E II a ) toegevoegd ;

_ wordt in groep nr . 11 onderverdeling 04.04 E II vervangen door een onderverdeling 04.04 E II b ) .

Artikel 4

Bijlage II van Verordening ( EEG ) nr . 823/68 wordt vervangen door de bijlage van de onderhavige verordening .

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 1 december 1969 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 28 oktober 1969

Voor de Raad

De Voorzitter

P . LARDINOIS

BIJLAGE

" BIJLAGE II

Nr . van het

gemeen -

* Omschrijving

schappelijk

douanetarief

04.01 * Melk en room , vers , niet ingedikt , zonder toegevoegde suiker :

* B . andere , met een vetgehalte :

* I . van meer dan 6 doch niet meer dan 21 gewichtspercenten

* II . van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten

* III . van meer dan 45 gewichtspercenten

04.02 * Melk en room , verduurzaamd , ingedikt of met toegevoegde suiker :

* A . zonder toegevoegde suiker :

* I . Wei

* II . Melk en room , in poeder :

* a ) in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke

* verpakking van 5 kg of minder en met een vetgehalte :

* 1 . van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

* 2 . van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts -

* percenten

* 3 . van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichts -

* percenten

* 4 . van meer dan 29 gewichtspercenten

* b ) andere , met een vetgehalte :

* 1 . van niet meer dan 1,5 gewichtspercent

* 2 . van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts -

* percenten

* 3 . van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichts -

* percenten

* 4 . van meer dan 29 gewichtspercenten

* III . Melk en room , andere dan in poeder :

* a ) luchtdicht verpakt in metalen blikken of bussen , met

* een netto-inhoud van 454 gram of minder en met een

* vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtspercenten :

* 1 . met een vetgehalte van niet meer dan 8,9 gewichts -

* percenten

* 2 . andere

* b ) andere , met een vetgehalte :

* 1 . van niet meer dan 45 gewichtspercenten

* 2 . van meer dan 45 gewichtspercenten

* B . met toegevoegde suiker

* I . Melk en room , in poeder :

* a ) bijzondere melk voor zuigelingen ( 1 ) , luchtdicht verpakt

* in metalen blikken of bussen , met een netto-inhoud van

* 500 gram of minder en met een vetgehalte ( 2 ) :

* 1 . van meer dan 10 doch niet meer dan 11 gewichts -

* percenten

* 2 . van meer dan 14,5 doch niet meer dan 15,5 gewichts -

* percenten

* 3 . van meer dan 17 doch niet meer dan 18 gewichts -

* percenten

* 4 . van meer dan 23 doch niet meer dan 24 gewichts -

* percenten

* b ) andere :

* 1 . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddel -

* lijke verpakking van 5 kg of minder en met een vet -

* gehalte :

* aa ) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent ( 3 )

* bb ) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 ge -

* wichtspercenten ( 3 )

* cc ) van meer dan 27 gewichtspercenten ( 3 )

* 2 . overige , met een vetgehalte :

* aa ) van niet meer dan 1,5 gewichtspercent ( 3 )

* bb ) van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichts -

* percenten ( 3 )

* cc ) van meer dan 27 gewichtspercenten ( 3 )

* II . Melk en room , andere dan in poeder :

* a ) luchtdicht verpakt in metalen blikken of bussen , met een

* netto-inhoud van 454 gram of minder en met een vet -

* gehalte van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten

* b ) andere , met een vetgehalte :

* 1 . van niet meer dan 45 gewichtspercenten ( 3 )

* 2 . van meer dan 45 gewichtspercenten ( 3 )

04.03 * Boter :

* A . met een vetgehalte van niet meer dan 84 gewichtspercenten

* B . andere

04.04 * Kaas en wrongel :

* A . Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese en Appenzell , andere dan

* geraspt of in poeder :

* I . met een vetgehalte van ten minste 45 gewichtspercenten ,

* berekend op de droge stof , en met een rijpingstijd van ten

* minste 3 maanden ( 2 ) :

* a ) in platte cilindrische vorm met standaardgewicht ( 4 ) waar -

* van de waarde franco-grens ( 5 ) per 100 kg nettogewicht

* bedraagt :

* 1 . 117 R.E . of meer doch minder dan 141,75 R.E .

* 2 . 141,75 R.E . of meer

* b ) in stukken , vacuuem verpakt :

* 1 . waarvan de korst aan ten minste één zijde nog aan -

* wezig is , met een nettogewicht :

* aa ) van 1 kg og meer doch minder dan 5 kg en waar -

* van de waarde franco-grens ( 5 ) 137 R.E . of meer ,

* doch minder dan 170 R.E . per 100 kg nettogewicht

* bedraagt

* bb ) van 450 gram of meer en waarvan de waarde

* franco-grens ( 6 ) 170 R.E . of meer per 100 kg netto -

* gewicht bedraagt

* 2 . andere , met een nettogewicht van 75 gram of meer ,

* doch niet meer dan 250 gram ( 6 ) en waarvan de waarde

* franco-grens ( 6 ) 190 R.E . of meer per 100 kg netto -

* gewicht bedraagt

* II . andere

* B . Glaris kruidkaas ( zgn . Schabziger ) , vervaardigd van afgeroomde

* melk , waaraan fijngemalen kruiden zijn toegevoegd ( 2 )

* C . Blauw-groen geaderde kaas , andere dan geraspt of in poeder

* D . Smeltkaas :

* I . Smeltkaas , waarin geen andere kaassoorten zijn verwerkt

* dan Emmentaler , Gruyère en Appenzell , ook indien daaraan

* Glaris kruidkaas ( zgn . Schabziger ) is toegevoegd , in een

* opmaak ( in dozen of in schijven ) voor de verkoop in het

* klein ( 7 ) , waarvan de waarde franco-grens ( 5 ) 120 R.E . of

* meer per 100 kg nettogewicht bedraagt , en met een vetge -

* halte , berekend op de droge stof ( 2 ) :

* a ) van meer dan 40 doch niet meer dan 48 gewichtsper -

* centen voor het totale aantal afzonderlijke stukjes of

* schijven

* b ) van meer dan 40 doch niet meer dan 48 gewichtsper -

* centen voor 5/6 van het totale aantal afzonderlijke stukjes

* of schijven en niet meer dan 56 gewichtspercenten voor

* het resterende 1/6 deel

* c ) van meer dan 48 doch niet meer dan 56 gewichtsper -

* centen voor het totale aantal afzonderlijke stukjes of

* schijven

* II . andere , met een vetgehalte :

* a ) van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vet -

* gehalte , berekend op de droge stof :

* 1 . van niet meer dan 46 gewichtspercenten

* 2 . van meer dan 46 gewichtspercenten

* b ) van meer dan 36 gewichtspercenten

* E . andere :

* I . andere dan geraspt of in poeder , met een vetgehalte van niet

* meer dan 39 gewichtspercenten en een vochtgehalte , berekend

* op de vetvrije kaasmassa :

* a ) van niet meer dan 47 gewichtspercenten

* b ) van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtsper -

* centen :

* 1 . Cheddar , Chester

* 2 . Tilsit , Havarti en Esrom , met een vetgehalte , berekend

* op de droge stof ( 2 ) :

* aa ) van niet meer dan 48 gewichtspercenten

* bb ) van meer dan 48 gewichtspercenten

* 3 . andere

* c ) van meer dan 72 gewichtspercenten in verpakkingen met

* een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet

* meer dan 500 gram

* II . overige :

* a ) geraspt of in poeder

* b ) andere

17.02 * Andere suikers ; suikerstroop , kunsthonig ( ook indien met natuur -

* honig vermengd ) ; karamel :

* A . Lactose ( melksuiker ) en melksuikerstroop :

* II . andere ( dan die , bevattende , in droge toestand , 99 of meer

* gewichtspercenten zuivere lactose )

17.05 * Suiker , stroop en melasse , gearomatiseerd of met toegevoegde

* kleurstoffen ( vanillesuiker en vanillinesuiker daaronder begrepen ) ,

* met uitzondering van vruchtesap , waaraan suiker is toegevoegd ,

* ongeacht in welke verhouding :

* A . Lactose ( melksuiker ) en melksuikerstroop

23.07 * Veevoeder , samengesteld met melasse of met suiker ; andere berei -

* dingen van de soorten welke worden gebezigd voor het voederen

* van dieren :

* B . andere , bevattende hetzij afzonderlijk , hetzij te zamen , ook

* indien vermengd met andere produkten , glucose ( druivesuiker )

* of glucosestroop , bedoeld bij de onderverdelingen 17.02 B en

* 17.05 B , zetmeel en zuivelprodukten ( 8 ) :

* I . bevattende zetmeel of glucose ( druivesuiker ) of glucose -

* stroop :

* a ) geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van

* niet meer dan 10 gewichtspercenten :

* 1 . ...

* 2 . ...

* 3 . met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 gewichts -

* percenten of meer , doch minder dan 75 gewichts -

* percenten

* 4 . met een gehalte aan zuivelprodukten van 75 of meer

* gewichtspercenten

* b ) met een zetmeelgehalte van meer dan 10 , doch niet meer

* dan 30 gewichtspercenten :

* 1 . ...

* 2 . ...

* 3 . met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer

* gewichtspercenten

* c ) met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercen -

* ten

1 . ...

* 2 . ...

* 3 . met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer

* gewichtspercenten

* II . geen zetmeel , glucose ( druivesuiker ) of glucosestroop , doch

* wet zuivelprodukten bevattend

( 1 ) Voor de toepassing van deze onderverdeling wordt onder " bijzondere melk voor zuigelingen " verstaan , de produkten die vrij zijn van ziekteverwekkende en van toxicogene kiemen en die minder dan 10.000 levensvatbare aëroben en minder dan 2 colibacteriën per gram bevatten .

( 2 ) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen , vast te stellen door de bevoegde autoriteiten .

( 3 ) Voor de berekening van het vetgehalte wordt het gewicht van de toegevoegde suiker niet in aanmerking genomen .

( 4 ) Als kazen von platte cilindrische vorm met standaardgewicht worden beschouwd , kazen in platte cilindrische vorm met de volgende nettogewichten :

_ Emmentaler : van 60 kg of meer , doch niet meer dan 130 kg ,

_ Gruyère en Sbrinz : van 20 kg of meer , doch niet meer dan 45 kg ,

_ Bergkaese : van 20 kg of meer , doch niet meer dan 60 kg ,

_ Appenzell : van 6 kg of meer , doch niet meer dan 8 kg .

( 5 ) Als waarde franco-grens wordt beschouwd , de prijs franco-grens van het uitvoerende land of de f.o.b . prijs van het land van uitvoer , welke prijzen worden verhoogd met een vast te stellen forfaitair bedrag dit overeenkomt met de kosten van levering tot aan het douanegebied van de Gemeenschap .

( 6 ) Bedoelde produkten worden slechts onder deze onderverdeling ingedeeld indien op de verpakking ten minste de volgende aanduidingen zijn aangebracht :

_ de benaming van de kaas ,

_ het vetgehalte , berekend op de droge stof ,

_ de verantwoordelijke verpakker ,

_ het land van oorsprong van de kaas .

( 7 ) Voor de toepassing van deze onderverdeling wordt onder " kaas in een opmaak ( in dozen of in schijven ) voor de verkoop in het klein " verstaan , de kaas welke wordt aangeboden in afzonderlijke stukjes of in schijven , en welke uitsluitend op een van de drie hierna omschreven wijzen is verpakt :

a ) in cirkelvormige of halfcirkelvormige dozen die :

_ ten minste 3 en ten hoogste 12 afzonderlijke stukjes bevatten met een totaalgewicht van ten hoogste 250 gram netto , of

_ één enkel stukje bevatten met een nettogewicht van ten hoogste 56 gram ;

b ) in cirkelvormige of veelhoekige ( andere dan vierkante of rechthoekige ) dozen die ten minste 12 afzonderlijke stukjes bevatten waarvan het totaalgewicht ten minste 450 gram , doch niet meer dan 1.000 gram netto bedraagt ;

c ) in schijven die elk afzonderlijk zijn verpakt in aluminiumfolie en waarvan het nettogewicht per eenheid niet meer bedraagt dan 30 gram .

( 8 ) Onder zuivelprodukten in de zin van onderverdeling 23.07 B worden verstaan de produkten , die behoren tot de posten 04.01 , 04.02 , 04.03 , 04.04 en de onderverdelingen 17.02 A en 17.05 A . "