Home

70/375/EEG: Besluit van de Raad van 20 juli 1970 houdende sluiting van een Overeenkomst met Spanje waarover in het kader van het overleg met dat land op grond van artikel XIX van het G.A.T.T. is onderhandeld

70/375/EEG: Besluit van de Raad van 20 juli 1970 houdende sluiting van een Overeenkomst met Spanje waarover in het kader van het overleg met dat land op grond van artikel XIX van het G.A.T.T. is onderhandeld

70/375/EEG: Besluit van de Raad van 20 juli 1970 houdende sluiting van een Overeenkomst met Spanje waarover in het kader van het overleg met dat land op grond van artikel XIX van het G.A.T.T. is onderhandeld

Publicatieblad Nr. L 170 van 03/08/1970 blz. 0009 - 0010
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie II Deel I(2) blz. 0181
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie II Deel I(2) blz. 0263


BESLUIT VAN DE RAAD van 20 juli 1970 houdende sluiting van een overeenkomst met Spanje waarover in het kader van het overleg met dat land op grond van artikel XIX van het G.A.T.T. is onderhandeld (70/375/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het verslag van de Commissie,

Overwegende dat de Regering van Spanje, overeenkomstig de bepalingen van artikel XIX van de Algemene Overeenkomst voor Tarieven en Handel, een concessie, die voor de Europese Economische Gemeenschap van belang is, tijdelijk heeft gewijzigd ; dat compensatie-onderhandelingen hebben plaatsgevonden in het kader van het overleg dat over deze wijziging is gepleegd;

Overwegende dat de concessies, die door Spanje bij wijze van compensatie voor deze wijziging zijn aangeboden, bevredigend zijn,

BESLUIT:

Artikel 1

Met Spanje wordt een overeenkomst gesloten waarover op grond van artikel XIX van de Algemene Overeenkomst voor Tarieven en Handel is onderhandeld en waarvan de tekst aan dit besluit is gehecht.

Artikel 2

De overeenkomstsluitende Partijen van de Algemene Overeenkomst voor Tarieven en Handel worden van deze overeenkomst in kennis gesteld.

Gedaan te Brussel, 20 juli 1970.

Voor de Raad

De Voorzitter

W. SCHEEL

BIJLAGE ARTIKEL XIX - SPANJE

Maatregelen betreffende synthetische rubber Bij wijze van compensatie verleende tijdelijke concessies

De delegaties van Spanje en van de Commissie van de Europese Gemeenschappen hebben het overleg op grond van artikel XIX betreffende de wijziging in lijst XLV - Spanje - van de concessie inzake tariefpost 40.02 B 1 (synthetische rubber op basis van polybutadieen of polystyreenbutadieen) beëindigd (L/2820). Aan het einde van dit overleg zijn de Regering van Spanje en de Europese Economische Gemeenschap overeengekomen dat Spanje bij wijze van compensatie de volgende concessies zal verlenen, die zullen ingaan op de datum waarop deze overeenkomst van kracht wordt: >PIC FILE= "T0010860">

Indien Spanje de geconsolideerde vrijdom van recht voor post 40.02 B 1 opnieuw instelt erkent de Europese Economische Gemeenschap het recht van dat land om deze tijdelijke concessies in te trekken.

Daar de waarde van de opnieuw ingestelde concessies echter in de toekomst geheel anders kan zijn, zijn Spanje en de Europese Economische Gemeenschap tevens overeengekomen dat Spanje en de Europese Economische Gemeenschap, indien de maatregel inzake post 40.02 B 1 wordt ingetrokken en/of indien de verlagingen van het recht ten aanzien van de bovengenoemde bij wijze van compensatie verleende concessies worden gewijzigd of ingetrokken, op verzoek van een der beide partijen onderhandelingen zullen aangaan, ten einde een wederzijds bevredigende aanpassing van het evenwicht in de concessies te bereiken. Indien Spanje en de Europese Economische Gemeenschap door onderhandelingen niet tot een wederzijds bevredigende regeling kunnen komen zal de Europese Economische Gemeenschap trachten op grond van de bepalingen van artikel XXIII of andere passende bepalingen van de Algemene Overeenkomst een bevredigende regeling te verkrijgen.

Voor de delegatie van Spanje

Voor de delegatie van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Genève, 3 maart 1970