Home

Richtlijn 70/523/EEG van de Raad van 30 november 1970 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de groothandel in steenkool ressorteren en van de werkzaamheden van tussenpersonen op het gebied van steenkool (ex groep 6112 C.I.T.I.)

Richtlijn 70/523/EEG van de Raad van 30 november 1970 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de groothandel in steenkool ressorteren en van de werkzaamheden van tussenpersonen op het gebied van steenkool (ex groep 6112 C.I.T.I.)

Richtlijn 70/523/EEG van de Raad van 30 november 1970 betreffende de overgangsmaatregelen op het gebied van de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de groothandel in steenkool ressorteren en van de werkzaamheden van tussenpersonen op het gebied van steenkool (ex groep 6112 C.I.T.I.)

Publicatieblad Nr. L 267 van 10/12/1970 blz. 0018 - 0019
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0100
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1970(III) blz. 0740
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0100
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1970(III) blz. 0835
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0128
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0122
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0122


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

VAN 30 NOVEMBER 1970

BETREFFENDE DE OVERGANGSMAATREGELEN OP HET GEBIED VAN DE ANDERS DAN IN LOONDIENST VERRICHTE WERKZAAMHEDEN WELKE ONDER DE GROOTHANDEL IN STEENKOOL RESSORTEREN EN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN TUSSENPERSONEN OP HET GEBIED VAN STEENKOOL ( EX GROEP 6112 C.I.T.I . )

( 70/523/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 54 , LID 2 , ARTIKEL 57 , ARTIKEL 63 , LID 2 , EN ARTIKEL 66 ,

GELET OP HET ALGEMEEN PROGRAMMA VOOR OPHEFFING VAN DE BEPERKINGEN VAN DE VRIJHEID VAN VESTIGING ( 1 ) , INZONDERHEID OP TITEL V , TWEEDE EN DERDE ALINEA ,

GELET OP HET ALGEMEEN PROGRAMMA VOOR DE OPHEFFING VAN DE BEPERKINGEN VAN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN ( 2 ) , INZONDERHEID OP TITEL VI , TWEEDE EN DERDE ALINEA ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT ( 3 ) ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE ( 4 ) ,

OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE DE ALGEMENE PROGRAMMA'S NIET SLECHTS DE BEPERKINGEN DIENEN TE WORDEN OPGEHEVEN , MAAR OOK DIENT TE WORDEN NAGEGAAN OF DE OPHEFFING DAARVAN MOET WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR , VERGEZELD GAAN VAN OF GEVOLGD WORDEN DOOR DE WEDERZIJDSE ERKENNING VAN DIPLOMA'S , CERTIFICATEN EN ANDERE TITELS , ALSMEDE DOOR DE COORDINATIE VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE TOEGANG TOT DE BETROKKEN WERKZAAMHEDEN EN HET UITOEFENEN DAARVAN , EN OF EVENTUEEL IN AFWACHTING VAN DIE ERKENNING OF COORDINATIE OVERGANGSMAATREGELEN MOETEN WORDEN GENOMEN ;

OVERWEGENDE DAT OP HET GEBIED VAN DE WERKZAAMHEDEN DIE RESSORTEREN ONDER DE GROOTHANDEL IN STEENKOOL NIET IN ALLE LID-STATEN VOORWAARDEN WORDEN GESTELD VOOR DE TOEGANG TOT EN DE UITOEFENING VAN DIE WERKZAAMHEDEN ; DAT

- NU EENS VRIJHEID TEN AANZIEN VAN DE TOEGANG TOT EN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP BESTAAT ,

- DAN WEER BEPERKENDE BEPALINGEN VOORKOMEN , DIE OF WEL DE VRIJHEID OM STEENKOOL UIT EEN LID-STAAT IN TE VOEREN BEPERKEN TOT HANDELAREN DIE AANTONEN DAT ZIJ REEDS EEN MINIMUMHOEVEELHEID STEENKOOL HEBBEN VERKOCHT , OF WEL IN DE WETGEVING VOORGESCHREVEN VOORWAARDEN VAN BEROEPSBEKWAAMHEID OPLEGGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP HET BEZIT VAN EEN GETUIGSCHRIFT VAN BEROEPSBEKWAAMHEID OF VAN EEN GELIJKWAARDIG DIPLOMA ;

OVERWEGENDE DAT BEDOELDE COORDINATIE EN DE OPHEFFING VAN DE BEPERKINGEN EVENWEL NIET TERZELFDER TIJD TOT STAND KUNNEN WORDEN GEBRACHT ; DAT DEZE COORDINATIE OP EEN LATER TIJDSTIP DIENT TE GESCHIEDEN ;

OVERWEGENDE DAT ZONDER EEN ONMIDDELLIJKE COORDINATIE DE BEVORDERING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN DE VRIJHEID VAN VESTIGING EN VAN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN IN DE BETROKKEN BEROEPEN GEWENST IS DOOR HET NEMEN VAN OVERGANGSMAATREGELEN ALS BEDOELD IN DE ALGEMENE PROGRAMMA'S , ZULKS IN DE EERSTE PLAATS TEN EINDE TE VERMIJDEN DAT ONDERDANEN VAN DIE STATEN WAAR DE TOEGANG TOT DE WERKZAAMHEDEN AAN GEEN ENKELE VOORWAARDE IS ONDERWORPEN EXTRA WORDEN GEHINDERD ;

OVERWEGENDE DAT DE OVERGANGSMAATREGELEN , TEN EINDE AAN DEZE GANG VAN ZAKEN HET HOOFD TE BIEDEN , HOOFDZAKELIJK MOETEN INHOUDEN DAT IN DE ONTVANGENDE LID-STATEN WAAR DE TOEGANG TOT DE BETROKKEN WERKZAAMHEDEN IS GEREGELD ALS VOLDOENDE BEWIJS VOOR HET VERLENEN VAN DEZE TOEGANG WORDT ERKEND :

A ) EEN VERKOOPACTIVITEIT VOOR EEN VERGELIJKBARE HOEVEELHEID IN HET LAND VAN OORSPRONG OF HERKOMST GEDURENDE EEN OVEREENKOMSTIGE PERIODE ;

B ) EEN DAADWERKELIJKE UITOEFENING VAN HET BEROEP IN HET LAND VAN HERKOMST GEDURENDE EEN REDELIJKE PERIODE DIE NIET TE LANG GELEDEN IS OM TE WAARBORGEN DAT DE BEGUNSTIGDE EEN BEROEPSBEKWAAMHEID BEZIT DIE GELIJKWAARDIG IS AAN DIE WELKE VAN EIGEN ONDERDANEN WORDT GEEIST ;

OVERWEGENDE DAT IN DEZE RICHTLIJN VERVATTE MAATREGELEN HUN REDEN VAN BESTAAN VERLIEZEN , ZODRA DE COORDINATIE VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETROKKEN WERKZAAMHEID EN VOOR DE UITOEFENING DAARVAN , ALSMEDE DE ONDERLINGE ERKENNING VAN DIPLOMA'S , GETUIGSCHRIFTEN EN ANDERE VERPLICHTE TITELS HUN BESLAG HEBBEN GEKREGEN ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

1 . DE LID-STATEN NEMEN IN DE HIERONDER AANGEGEVEN OMSTANDIGHEDEN DE VOLGENDE OVERGANGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE VESTIGING VAN DE ONDER TITEL I VAN DE ALGEMENE PROGRAMMA'S GENOEMDE NATUURLIJKE PERSONEN EN VENNOOTSCHAPPEN OP HUN GRONDGEBIED , ALSMEDE MET BETREKKING TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR DEZE PERSONEN EN VENNOOTSCHAPPEN , HIERNA BEGUNSTIGDEN GENOEMD , OP HET GEBIED VAN DE IN LID 2 BEDOELDE , ANDERS DAN IN LOONDIENST VERRICHTE WERKZAAMHEDEN .

2 . DEZE WERKZAAMHEDEN ZIJN DIE WELKE VALLEN ONDER RICHTLIJN VAN DE RAAD VAN 30 NOVEMBER 1970 BETREFFENDE DE VERWEZENLIJKING VAN DE VRIJHEID VAN VESTIGING EN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN VOOR ANDERS DAN IN LOONDIENST VERRICHTE WERKZAAMHEDEN WELKE ONDER DE GROOTHANDEL IN STEENKOOL RESSORTEREN EN VOOR DE WERKZAAMHEDEN VAN TUSSENPERSONEN OP HET GEBIED VAN STEENKOOL ( EX GROEP 6112 C.I.T.I . ) ( 5 ) .

ARTIKEL 2

IS IN EEN LID-STAAT DE TOEGANG TOT DE WERKZAAMHEDEN VAN IMPORTEUR VAN STEENKOOL UIT EEN ANDERE LID-STAAT AFHANKELIJK GESTELD VAN DE VOORWAARDE DAT VERZOEKER OP HET GRONDGEBIED VAN DE ONTVANGENDE STAAT GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE EEN MINIMUMHOEVEELHEID STEENKOOL HEEFT VERKOCHT , DAN BESCHOUWT DEZE LID-STAAT ALS VOLDOENDE BEWIJS DAARVAN DE OVERLEGGING DOOR DE BELANGHEBBENDE VAN EEN VERKLARING WAARUIT BLIJKT DAT HIJ IN EEN OVEREENKOMSTIGE PERIODE ZELFSTANDIG OF ALS BEDRIJFSLEIDER IN HET LAND VAN OORSPRONG OF HERKOMST EEN ZELFDE HOEVEELHEID STEENKOOL HEEFT VERKOCHT .

ARTIKEL 3

INDIEN IN EEN LID-STAAT DE TOEGANG TOT EEN VAN DE IN ARTIKEL 1 , LID 2 , GENOEMDE WERKZAAMHEDEN OF DE UITOEFENING DAARVAN AFHANKELIJK IS GESTELD VAN HET BEZIT VAN ALGEMENE , HANDELS - OF VAKKENNIS EN -BEKWAAMHEID , DAN ERKENT DEZE STAAT ALS VOLDOENDE BEWIJS VOOR DEZE KENNIS EN BEKWAAMHEID DE DAADWERKELIJKE UITOEFENING IN EEN ANDERE LID-STAAT GEDURENDE EEN PERIODE VAN 3 JAAR VAN DE BETROKKEN WERKZAAMHEID ALS ZELFSTANDIGE OF ALS BEDRIJFSLEIDER , MITS DEZE WERKZAAMHEID NIET SEDERT MEER DAN TWEE JAAR IS BEEINDIGD OP HET TIJDSTIP WAAROP HET IN ARTIKEL 4 , LID 2 , BEDOELDE VERZOEK IS INGEDIEND , TENZIJ HET ONTVANGENDE LAND AAN ZIJN ONDERDANEN EEN LANGERE ONDERBREKING VAN DE BEROEPSWERKZAAMHEDEN TOESTAAT .

ARTIKEL 4

1 . DE WERKZAAMHEID VAN BEDRIJFSLEIDER IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 2 EN 3 , WORDT GEACHT TE WORDEN UITGEOEFEND DOOR IEDER DIE IN EEN BEDRIJF VAN DE BETREFFENDE BEDRIJFSTAK HEEFT UITGEOEFEND :

A ) HETZIJ DE FUNCTIE VAN BEDRIJFSLEIDER OF LEIDER VAN EEN FILIAAL ;

B ) HETZIJ DE FUNCTIE VAN PLAATSVERVANGER VAN DE ONDERNEMER OF DE BEDRIJFSLEIDER , INDIEN DEZE FUNCTIE EEN VERANTWOORDELIJKHEID INHOUDT DIE OVEREENKOMT MET DIE VAN DE VERTEGENWOORDIGDE ONDERNEMER OF BEDRIJFSLEIDER ;

C ) HETZIJ DE FUNCTIE VAN STAFFUNCTIONARIS , BELAST MET COMMERCIELE TAKEN EN VERANTWOORDELIJK VOOR TEN MINSTE EEN AFDELING VAN DE ONDERNEMING .

2 . HET BEWIJS DAT AAN DE IN ARTIKEL 2 OF 3 GESTELDE VOORWAARDEN IS VOLDAAN , BLIJKT UIT EEN DOOR DE BEVOEGDE INSTANTIE OF ORGANISATIE VAN HET LAND VAN HERKOMST AFGEGEVEN VERKLARING , DIE DOOR DE BETROKKENE TER ONDERSTEUNING VAN ZIJN VERZOEK OM VERGUNNING OM IN HET ONTVANGENDE LAND DE BETROKKEN WERKZAAMHEID UIT TE OEFENEN MOET WORDEN OVERGELEGD .

3 . DE LID-STATEN WIJZEN BINNEN DE IN ARTIKEL 6 GESTELDE TERMIJN DE INSTANTIES EN ORGANISATIES AAN DIE BEVOEGD ZIJN TOT HET AFGEVEN VAN DE IN LID 2 BEDOELDE VERKLARINGEN EN STELLEN DE ANDERE LID-STATEN EN DE COMMISSIE DAARVAN ONMIDDELLIJK IN KENNIS .

ARTIKEL 5

DE BEPALINGEN VAN DEZE RICHTLIJN BLIJVEN VAN TOEPASSING TOTDAT DE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE COORDINATIE VAN DE NATIONALE REGELINGEN VOOR DE TOEGANG TOT EN DE UITOEFENING VAN DE BETROKKEN WERKZAAMHEDEN IN WERKING TREDEN .

ARTIKEL 6

BINNEN EEN TERMIJN VAN ZES MAANDEN VOLGENDE OP DE KENNISGEVING VAN DEZE RICHTLIJN TREFFEN DE LID-STATEN DE NODIGE MAATREGELEN VOOR HET VOLGEN VAN DEZE RICHTLIJN ; ZIJ STELLEN DE COMMISSIE ONVERWIJLD DAARVAN IN KENNIS .

ARTIKEL 7

DE LID-STATEN DRAGEN ZORG VOOR KENNISGEVING AAN DE COMMISSIE VAN DE TEKST VAN DE NATIONALE BEPALINGEN VAN WEZENLIJK BELANG , DIE ZIJ OP HET DOOR DEZE RICHTLIJN BESTREKEN GEBIED VASTSTELLEN .

ARTIKEL 8

DEZE RICHTLIJN IS GERICHT TOT DE LID-STATEN .

GEDAAN TE BRUSSEL , 30 NOVEMBER 1970 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

H . D . GRIESAU

( 1 ) PB NR . 2 VAN 15 . 1 . 1962 , BLZ . 36/62 .

( 2 ) PB NR . 2 VAN 15 . 1 . 1962 , BLZ . 32/62 .

( 3 ) PB NR . C 51 VAN 29 . 4 . 1970 , BLZ . 4 .

( 4 ) PB NR . C 108 VAN 26 . 8 . 1970 , BLZ . 20 .

( 5 ) ZIE BLZ . 14 VAN DIT PUBLIKATIEBLAD .