Home

Verordening (EEG) nr. 37/70 van de Commissie van 9 januari 1970 betreffende de bepaling van de oorsprong van essentiële vervangingsonderdelen bestemd voor materieel, machines, apparaten of voertuigen welke tevoren zijn verzonden

Verordening (EEG) nr. 37/70 van de Commissie van 9 januari 1970 betreffende de bepaling van de oorsprong van essentiële vervangingsonderdelen bestemd voor materieel, machines, apparaten of voertuigen welke tevoren zijn verzonden

Verordening (EEG) nr. 37/70 van de Commissie van 9 januari 1970 betreffende de bepaling van de oorsprong van essentiële vervangingsonderdelen bestemd voor materieel, machines, apparaten of voertuigen welke tevoren zijn verzonden

Publicatieblad Nr. L 007 van 10/01/1970 blz. 0006 - 0006
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1970(I) blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1970(I) blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 02 Deel 1 blz. 0076
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 02 Deel 1 blz. 0062
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 02 Deel 1 blz. 0062


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 37/70 VAN DE COMMISSIE

van 9 januari 1970

betreffende de bepaling van de oorsprong van essentiële vervangingsonderdelen bestemd voor materieel , machines , apparaten of voertuigen welke tevoren zijn verzonden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 802/68 van de Raad van 27 juni 1968 betreffende de gemeenschappelijke definitie van het begrip " oorsprong van goederen " ( 1 ) , inzonderheid op artikel 7 , tweede alinea ,

Overwegende dat in artikel 7 , eerste alinea , van bovengenoemde verordening is bepaald dat accessoires , vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel , machines , apparaten of voertuigen worden geleverd en deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan , worden geacht dezelfde oorsprong te hebben als het betrokken materieel , de betrokken machines , apparaten of voertuigen ;

Overwegende dat in artikel 7 , tweede alinea , van dezelfde verordening is bepaald dat onder bepaalde voorwaarden het in artikel 7 , eerste alinea , bedoelde vermoeden betreffende de oorsprong ook geldt ten behoeve van essentiële vervangingsonderdelen voor materieel , machines , apparaten of voertuigen welke tevoren zijn verzonden ;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is deze voorwaarden vast te stellen ;

Overwegende dat de bepalingen van deze verordening in overeenstemming zijn met het advies van het Comité Oorsprong van goederen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De essentiële vervangingsonderdelen bestemd voor materieel , machines , apparaten of voertuigen welke tevoren zijn verzonden , worden , mits aan de in deze verordening gestelde voorwaarden is voldaan , geacht dezelfde oorsprong te hebben als het betrokken materieel , de betrokken machines , apparaten of voertuigen .

2 . Het in het voorgaande lid bedoelde vermoeden is slechts van toepassing :

- wanneer dit voor de invoer in het land van bestemming noodzakelijk is , en

- in de gevallen waarin het gebruik van genoemde essentiële vervangingsonderdelen in het stadium van de vervaardiging van het materieel , de machines , apparaten of voertuigen niet zou hebben verhinderd dat de communautaire oorsprong of de oorsprong van het land van vervaardiging aan genoemd materieel , genoemde machines , apparaten of voertuigen werd toegekend .

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder :

a ) materieel , machines , apparaten of voertuigen , goederen die als zodanig vallen onder afdeling XVI , XVII en XVIII van het gemeenschappelijk douanetarief ;

b ) essentiële vervangingsonderdelen , die welke tegelijkertijd :

- elementen vormen , zonder welke de goede werking van de onder a ) bedoelde goederen , welke tevoren werden verzonden , niet is verzekerd ;

- kenmerkend voor deze goederen zijn ;

- zijn bestemd voor hun normale onderhoud en welke dienen ter vervanging van de beschadigde of onbruikbaar geworden onderdelen van dezelfde soort .

Artikel 3

Wanneer het certificaat van oorsprong wordt gevraagd voor essentiële vervangingsonderdelen , bedoeld in artikel 2 , moet dit certificaat alsmede de daarop betrekking hebbende aanvraag in de kolom " omschrijving van de goederen " de verklaring van belanghebbende inhouden dat de aldaar vermelde goederen zijn bestemd voor het normale onderhoud van materieel , van een machine , van een apparaat of van een voertuig , hetwelk of welke tevoren is verzonden , alsmede een nauwkeurige aanduiding van bedoeld materieel , van die machine , dat apparaat of voertuig .

Daarenboven worden door belanghebbende zo mogegelijk de kenmerken vermeld van het certificaat van oorsprong ( afgevende instantie , datum en nummer van het certificaat ) hetwelk het materieel , de machine , het apparaat of het voertuig tot onderhoud waarvan de onderdelen zijn bestemd , bij de verzending heeft begeleid .

Artikel 4

Wanneer de oorsprong van de essentiële vervangingsonderdelen , bedoeld in artikel 2 , bij de invoer moet worden aangetoond door middel van een certificaat van oorsprong , moet dit de aanduidingen bedoeld bij artikel 3 bevatten .

Artikel 5

De bevoegde autoriteiten kunnen voor de toepassing van de in deze verordening vastgestelde voorschriften nader bewijsmateriaal eisen , en met name

- de factuur of een afschrift van de factuur betreffende het materieel , de machines , apparaten of voertuigen welke tevoren zijn verzonden ,

- het contract , een afschrift daarvan of elk ander document waaruit blijkt dat de levering in het kader van het normale onderhoud plaatsvindt .

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 1970 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Brussel , 9 januari 1970 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Jean REY

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 1 .