Home

Verordening (EEG) nr. 1150/70 van de Commissie van 18 juni 1970 betreffende de plaats van binnenkomst in aanmerking te nemen overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 803/68 van de Raad inzake de douanewaarde van de goederen

Verordening (EEG) nr. 1150/70 van de Commissie van 18 juni 1970 betreffende de plaats van binnenkomst in aanmerking te nemen overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 803/68 van de Raad inzake de douanewaarde van de goederen

Verordening (EEG) nr. 1150/70 van de Commissie van 18 juni 1970 betreffende de plaats van binnenkomst in aanmerking te nemen overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 803/68 van de Raad inzake de douanewaarde van de goederen

Publicatieblad Nr. L 134 van 19/06/1970 blz. 0033 - 0033
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1970(II) blz. 0333
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1970(II) blz. 0386
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 02 Deel 12 blz. 0003


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1150/70 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1970

betreffende de plaats van binnenkomst in aanmerking te nemen overeenkomstig artikel 6 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 803/68 van de Raad inzake de douanewaarde van de goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 803/68 van de Raad van 27 juni 1968 inzake de douanewaarde van de goederen ( 1 ) , inzonderheid op artikel 6 , lid 2 , en artikel 17 ,

Overwegende dat de genoemde Verordening ( EEG ) nr . 803/68 de plaats van binnenkomst aanduidt die voor het bepalen van de douanewaarde in aanmerking moet worden genomen ;

Overwegende dat artikel 6 , lid 2 , van genoemde verordening daaraan toevoegt dat de in aanmerking te nemen plaats van binnenkomst in de Gemeenschap voor goederen , welke het grondgebied van een Lid-Staat binnenkomen en naar de plaats van bestemming in een andere Lid-Staat worden vervoerd over het grondgebied van een derde land , wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 17 ;

Overwegende dat aanleiding bestaat voor de waardebepaling van goederen welke het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen en vervolgen naar de plaats van bestemming in dat gebied worden vervoerd over het grondgebied van Oostenrijk of Zwitserland , de plaats van eerste binnenkomst in de Gemeenschap in aanmerking te nemen ; dat immers het vervoer over het grondgebied van Oostenrijk of Zwitserland de meest normale weg kan zijn naar de plaats van bestemming en dat de importeur in dat geval de keuze van de plaats van vrijmaking moet worden gelaten ; dat deze regel evenwel slechts kan gelden bij rechtstreeks vervoer ; dat toegestaan kan worden dat de goederen in Oostenrijk of Zwitserland worden overgeladen of tijdelijk worden opgehouden om redenen inherent aan het vervoer ;

Overwegende daarentegen dat , indien voornoemde voorwaarden niet zijn vervuld , die plaats in aanmerking moet worden genomen waar de grens van het douanegebied van de Gemeenschap voor het laatst werd overschreden ;

Overwegende dat het van belang is ter zake een eenvormige toepassing te verzekeren van Verordening ( EEG ) nr . 803/68 en te dien einde de nodige uitvoeringsbepalingen vast te stellen ;

Overwegende dat de bepalingen van de onderhavige verordening in overeenstemming zijn met het advies van het Comité douanewaarde ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor goederen welke het grondgebied van een Lid-Staat binnenkomen en naar de plaats van bestemming in een andere Lid-Staat worden vervoerd over het grondgebied van Oostenrijk of Zwitserland , wordt bij de bepaling van de douanewaarde de eerste plaats van binnenkomst in de Gemeenschap in aanmerking genomen , voor zover de goederen rechtstreeks over het grondgebied van Oostenrijk of Zwitserland worden vervoerd en het vervoer over het ene of het andere grondgebied een normale weg is naar de plaats van bestemming .

Het vorenstaande blijft van toepassing indien de goederen , om redenen inherent aan het vervoer , in Oostenrijk of Zwitserland werden overgeladen of daar tijdelijk werden opgehouden .

Artikel 2

Indien de in artikel 1 voorziene voorwaarden niet zijn vervuld , wordt bij de bepaling van de douanewaarde de laatste plaats van binnenkomst in de Gemeenschap in aanmerking genomen .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1970 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Brussel , 18 juni 1970 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Jean REY

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 6 .