Home

Verordening (EEG) nr. 2368/70 van de Raad van 23 november 1970 houdende sluiting van een Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de Europese Economische Gemeenschap en Nieuw-Zeeland

Verordening (EEG) nr. 2368/70 van de Raad van 23 november 1970 houdende sluiting van een Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de Europese Economische Gemeenschap en Nieuw-Zeeland

Verordening (EEG) nr. 2368/70 van de Raad van 23 november 1970 houdende sluiting van een Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de Europese Economische Gemeenschap en Nieuw-Zeeland

Publicatieblad Nr. L 257 van 26/11/1970 blz. 0004


VERORDENING (EEG) Nr. 2368/70 VAN DE RAAD van 23 november 1970 houdende sluiting van een Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen

de Europese Economische Gemeenschap en Nieuw-Zeeland

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het verslag van de Commissie,

Overwegende dat de Europese Economische Gemeenschap in het kader van het G.A.T.T. op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel onderhandelingen heeft geopend, ten einde een tariefconcessie die betrekking heeft op Cheddarkaas in te trekken;

Overwegende dat de Commissie en de delegatie van Nieuw-Zeeland overeenstemming hebben bereikt over een Overeenkomst en dat deze Overeenkomst aanvaardbaar is,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Namens de Europese Economische Gemeenschap wordt de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling gesloten waarover met Nieuw-Zeeland op grond van artikel XXVIII van het G.A.T.T. is onderhandeld ; de tekst van de Overeenkomst is als bijlage aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de in artikel 1 bedoelde Overeenkomst te ondertekenen en hem de nodige bevoegdheden te verlenen om de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. De aan Nieuw-Zeeland verleende tariefconcessie voor slachtafvallen van post 02.01 B II d) van het gemeenschappelijk douanetarief wordt op 1 januari 1971 van kracht.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 november 1970.

Voor de Raad

De Voorzitter

W. SCHEEL

BIJLAGE

Brussel, ...

Excellentie,

Hierbij heb ik de eer te verwijzen naar de onderhandelingen die op grond van artikel XXVIII van het G.A.T.T. tussen onze delegaties hebben plaatsgevonden over de intrekking door de Gemeenschap van de tariefconcessie voor Cheddarkaas.

Ik meen te kunnen vaststellen dat onze delegaties op de volgende grondslagen overeenstemming over een Overeenkomst kunnen bereiken: - de Europese Economische Gemeenschap trekt de tariefconcessie voor Cheddarkaas als vermeld in bijlage 1 in en consolideert ten aanzien van Nieuw-Zeeland de concessie die betrekking heeft op slachtafvallen van schapen als vermeld in bijlage 2. Indien de Gemeenschap zich, wanneer een gemeenschappelijk beleid voor schapevlees wordt ingesteld, mocht willen beroepen op speciale omstandigheden in de zin van artikel XXVIII, lid 4, ten einde machtiging te verkrijgen om heronderhandelingen te voeren, zal Nieuw-Zeeland zijn goedkeuring aan dit verzoek hechten.

- Nieuw-Zeeland trekt de in bijlage 3 vermelde concessies betreffende cacaoboter, brandy en elektrische transformatoren in. De Gemeenschap heeft geen bezwaar tegen de intrekking van deze concessies.

Gaarne zal ik van U vernemen of U met het bovenstaande akkoord kunt gaan.

Gelieve, Excellentie, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

w.g. ...

BIJLAGE 1 Ingetrokken concessie van de E.E.G.-lijst

>PIC FILE= "T0010993">

BIJLAGE 2 In de E.E.G.-lijst op te nemen nieuwe concessie

>PIC FILE= "T0010994">

BIJLAGE 3 In te trekken concessies van de lijst van Nieuw-Zeeland

>PIC FILE= "T0010995"> Brussel, ...

Mijnheer ...,

In Uw brief van vandaag heeft U mij het volgende medegedeeld:

"Hierbij heb ik de eer te verwijzen naar de onderhandelingen die op grond van artikel XXVIII van het G.A.T.T. tussen onze delegaties ... en elektrische transformatoren in. De Gemeenschap heeft geen bezwaar tegen de intrekking van deze concessies."

Ik heb de eer U mede te delen dat de autoriteiten van Nieuw-Zeeland zich met het bovenstaande kunnen verenigen.

Gelieve, Mijnheer ..., de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

w.g. ...