Home

Verordening (EEG) nr. 951/71 van de Commissie van 7 mei 1971 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1098/68 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 951/71 van de Commissie van 7 mei 1971 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1098/68 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

Verordening (EEG) nr. 951/71 van de Commissie van 7 mei 1971 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1098/68 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

Publicatieblad Nr. L 103 van 08/05/1971 blz. 0010 - 0010
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 3 blz. 0193
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1971(I) blz. 0226
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 3 blz. 0193
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1971(I) blz. 0251
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 6 blz. 0190
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 4 blz. 0184
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 4 blz. 0184


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 951/71 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 1971

houdende wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1098/68 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1253/70 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 17 , lid 4 ,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 1098/68 van de Commissie van 27 juli 1968 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1353/69 ( 4 ) , wordt voorzien , dat er bij de vaststelling van de restitutie voor gedenatureerd of in mengvoerder verwerkt magere-melkpoeder rekening wordt gehouden met de steun die voor deze produkten wordt toegekend ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 2 , lid 1 , tweede alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 986/68 van de Raad van 15 juli 1968 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van steun voor ondermelk en magere-melkpoeder bestemd voor voederdoeleinden ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 673/71 ( 6 ) , voortaan bij uitvoer van de in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 1098/68 genoemde produkten een bedrag wordt geheven dat gelijk is aan de steun ; dat ten gevolge daarvan de restitutie voortaan wordt vastgesteld zonder rekening te houden met de steun ; dat derhalve artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 1098/68 doelloos is geworden en kan worden geschrapt ;

Overwegende dat in artikel 2 , lid 3 , tweede alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 1098/68 wordt bepaald dat voor de produkten , die uit melk en suiker zijn samengesteld , de vastgestelde restitutie met betrekking tot de hoeveelheid toegevoegde saccharose eventueel aan de hand van de wijziging van de interventieprijs voor witte suiker wordt aangepast ;

Overwegende dat is gebleken , dat een automatische aanpassing niet in alle gevallen noodzakelijk is en dat de vooraf vastgestelde restitutie slechts dan dient te worden aangepast , indien op grond van artikel 12 van Verordening ( EEG ) nr . 766/68 van de Raad van 18 juni 1968 houdende vaststelling van de algemene voorschriften inzake de restitutie bij de uitvoer van suiker ( 7 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2488/69 ( 8 ) , eveneens een aanpassing wordt voorzien ; dat het derhalve aanbeveling verdient artikel 2 , lid 3 , tweede alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 1098/68 dienovereenkomstig te wijzigen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 1098/68 wordt geschrapt .

Artikel 2

Artikel 2 , lid 3 , tweede * alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 1098/68 wordt vervangen door de volgende tekst :

" Wanneer de restitutie echter vooraf wordt vastgesteld , wordt uitgegaan van het basisbedrag , dat geldt op de dag waarop de aanvraag van het uitvoercertificaat wordt ingediend . Wanneer in dit geval in de loop van de periode tussen de dag van de aanvraag van het uitvoercertificaat en de dag van uitvoer een wijziging in de op grond van Verordening nr . 1009/67/EEG vastgestelde suikerprijzen intreedt , wordt het bedrag van de restitutie aangepast , voorzover op grond van artikel 12 van Verordening ( EEG ) nr . 766/68 een aanpassing wordt voorzien . "

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 7 mei 1971 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Franco M . MALFATTI

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 143 van 1 . 7 . 1970 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 184 van 29 . 7 . 1968 , blz . 10 .

( 4 ) PB nr . L 174 van 16 . 7 . 1969 , blz . 10 .

( 5 ) PB nr . L 169 van 18 . 7 . 1968 , blz . 4 .

( 6 ) PB nr . L 77 van 1 . 4 . 1971 , blz . 9 .

( 7 ) PB nr . L 143 van 25 . 6 . 1968 , blz . 6 .

( 8 ) PB nr . L 314 van 15 . 12 . 1969 , blz . 12 .