Home

Verordening (EEG) nr. 2822/71 van de Raad van 20 december 1971 tot aanvulling van Verordening nr. 17 betreffende de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag

Verordening (EEG) nr. 2822/71 van de Raad van 20 december 1971 tot aanvulling van Verordening nr. 17 betreffende de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag

Verordening (EEG) nr. 2822/71 van de Raad van 20 december 1971 tot aanvulling van Verordening nr. 17 betreffende de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag

Publicatieblad Nr. L 285 van 29/12/1971 blz. 0049 - 0050
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 8 Deel 1 blz. 0045
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1971(III) blz. 0899
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 8 Deel 1 blz. 0045
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1971(III) blz. 1035
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 08 Deel 1 blz. 0091
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 08 Deel 2 blz. 0016
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 08 Deel 2 blz. 0016


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2822/71 VAN DE RAAD

van 20 december 1971

tot aanvulling van Verordening nr . 17 betreffende de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 87 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ,

Overwegende dat in artikel 4 , lid 2 , van Verordening nr . 17 ( 1 ) bepaalde overeenkomsten , besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen worden vrijgesteld van de in lid 1 van hetzelfde artikel voorgeschreven aanmelding ;

Overwegende dat de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt een aanpassing van de ondernemingen aan de omstandigheden op deze grotere markt noodzakelijk maakt en dat samenwerking tussen ondernemingen een geschikt middel tot aanpassing kan vormen ; dat het in het bijzonder wenselijk lijkt , de samenwerking op het gebied van het onderzoek en de ontwikkeling alsmede het sluiten van specialisatieovereenkomsten die de werking van de concurrentie niet ongunstig beïnvloeden , te vergemakkelijken ;

Overwegende dat deze samenwerking wordt vergemakkelijkt wanneer de desbetreffende overeenkomsten , besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen niet meer behoeven te worden aangemeld ;

Overwegende dat bij het verlenen van vrijstelling van de aanmelding zowel met de wens van de ondernemingen om hun samenwerking te vergemakkelijken , als met de eis van een doeltreffend toezicht rekening moet worden gehouden ;

Overwegende dat overeenkomsten , besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die uitsluitend betrekking hebben op gemeenschappelijk onderzoek en ontwikkeling , voor zover zij de mededinging al beperken , in het algemeen niet zo gevaarlijk zijn dat een aanmelding daarvan noodzakelijk zou zijn ;

Overwegende dat specialisatieovereenkomsten tot verbetering van de produktie of van de distributie der produkten kunnen bijdragen ; dat een ongunstige beïnvloeding van de werking der concurrentie in het algemeen niet behoeft te worden gevreesd , zolang de betrokken ondernemingen een bepaalde omvang en voor de gespecialiseerde produkten een bepaald marktaandeel niet overschrijden ; dat dergelijke overeenkomsten in de regel krachtens artikel 85 , lid 3 , van het Verdrag kunnen worden vrijgesteld van het verbod van lid 1 van dat artikel ;

Overwegende dat het derhalve gewenst is artikel 4 , lid 2 , van Verordening nr . 17 aan te vullen en overeenkomsten , besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen inzake gemeenschappelijk onderzoek en ontwikkeling , voor zover de concurrentie daardoor mocht worden beperkt , alsmede bepaalde specialisatieovereenkomsten , van de aanmeldingsplicht vrij te stellen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Enig artikel

Artikel 4 , lid 2 , van Verordening nr . 17 wordt als volgt aangevuld :

" 2 . Lid 1 is niet van toepassing op overeenkomsten , besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen voor zover

1 . ... ( onveranderd ) ,

2 . ... ( onveranderd ) ,

3 . Zij uitsluitend betreffen :

a ) ... ( onveranderd ) ,

b ) het gemeenschappelijk onderzoek en de gemeenschappelijke ontwikkeling ,

c ) de specialisatie , bij de vervaardiging van produkten , met inbegrip van de overeenkomsten die nodig zijn voor de verwezenlijking daarvan

- wanneer de produkten waarop de specialisatie betrekking heeft , op een belangrijk gebied van de gemeenschappelijke markt niet meer dan 15 % van de omzet in gelijke of voor de consument op grond van hun eigenschappen , hun prijs en hun gebruik te beschouwen produkten uitmaken en

- wanneer de totale jaarlijkse omzet van de deelnemende ondernemingen niet meer bedraagt dan 200 miljoen rekeneenheden .

Deze overeenkomsten , besluiten en gedragingen kunnen bij de Commissie worden aangemeld . "

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 20 december 1971 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . PEDINI

( 1 ) PB nr . 13 van 21 . 2 . 1962 , blz . 204/62 .