Home

Verordening (EEG) nr. 258/72 van de Commissie van 3 februari 1972 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bij inschrijving van suiker door de interventiebureaus

Verordening (EEG) nr. 258/72 van de Commissie van 3 februari 1972 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bij inschrijving van suiker door de interventiebureaus

Verordening (EEG) nr. 258/72 van de Commissie van 3 februari 1972 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bij inschrijving van suiker door de interventiebureaus

Publicatieblad Nr. L 031 van 04/02/1972 blz. 0022 - 0027
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 4 blz. 0083
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1972(I) blz. 0073
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 4 blz. 0083
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1972(I) blz. 0078
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 7 blz. 0138
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0155
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0155


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 258/72 VAN DE COMMISSIE

van 3 februari 1972

houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bij inschrijving van suiker door de interventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening nr . 1009/67/EEG van de Raad van 18 december 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2727/71 ( 2 ) , en met name op artikel 9 , lid 8 , artikel 10 , lid 3 , artikel 11 , lid 2 , artikel 17 , lid 4 , en artikel 38 ,

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 447/68 van de Raad van 9 april 1968 houdende de algemene voorschriften inzake interventie door aankoop van suiker ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2274/70 ( 4 ) , is bepaald dat de verkoop van suiker door de interventiebureaus geschiedt bij inschrijving of volgens een andere verkoopprocedure en , indien de suiker voor veevoeder of voor uitvoer bestemd is , uitsluitend bij inschrijving ; dat sommige bepalingen ten aanzien van de verkoop bij inschrijving zijn vastgesteld in Verordening ( EEG ) nr . 1987/69 van de Commissie van 8 oktober 1969 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de verkoop bij inschrijving van suiker door de interventiebureaus ( 5 ) ; dat , gezien enerzijds de veranderingen in de voorschriften betreffende de denaturering en anderzijds de sinds twee verkoopseizoenen in de sector suiker gevolgde handelwijze met name ten aanzien van de afname en de betaling , belangrijke wijzigingen noodzakelijk blijken ; dat het derhalve , met name met het oog op de duidelijkheid , dienstig is de uitvoeringsbepalingen betreffende de verkoop bij inschrijving van suiker door de interventiebureaus in een nieuwe verordening bijeen te brengen ;

Overwegende dat , om alle gegadigden in de Gemeenschap een gelijke behandeling te waarborgen , de door de interventiebureaus te houden inschrijvingen aan uniforme beginselen moeten beantwoorden ; dat het in dit verband noodzakelijk is bepalingen vast te stellen die waarborgen dat de suiker voor het beoogde doel wordt gebruikt ;

Overwegende dat de bepalingen met betrekking tot de procedure voor verkoop bij inschrijving grotendeels dezelfde kunnen zijn als die vastgesteld in de Verordeningen ( EEG ) nr . 394/70 ( 6 ) en ( EEG ) nr . 100/72 ( 7 ) , respectievelijk betreffende de vaststelling via een inschrijving van de uitvoerrestitutie en de denatureringspremie ; dat hierbij evenwel rekening dient te worden gehouden met het feit dat de inschrijving , al naar gelang van het geval , de verkoopprijs van de suiker , het bedrag van de denatureringspremie of dat van de uitvoerrestitutie betreft ;

Overwegende dat bepaalde bijzondere voorschriften nodig zijn ; dat het met name dienstig is de mogelijkheid te openen om voor de te verkopen hoeveelheid suiker een maximumhoeveelheid per inschrijver vast te stellen opdat zoveel mogelijk gegadigden aan de inschrijving deel kunnen nemen ; dat het voorts , gezien de veelvoudige wijzigingen van de prijzen en noteringen voor suiker , dienstig is de inschrijver niet te verplichten zijn aanbieding te handhaven wanneer de toewijzing plaatsvindt na een door hem aangegeven datum en tijdstip ;

Overwegende dat , met name in verband met de opslagkosten en de daarvoor in artikel 8 van Verordening nr . 1009/67/EEG vastgestelde regeling , nadere bepaling van het tijdstip van de eigendomsoverdracht van de suiker noodzakelijk is ;

Overwegende dat het gewenst is voor de vaststelling van de categorie van de verkochte witte suiker en van het rendement van de verkochte ruwe suiker criteria aan te houden zoals vastgesteld in Verordening ( EEG ) nr . 1280/71 van de Commissie van 18 juni 1971 houdende nadere regelen inzake de aankoop van suiker door de interventiebureaus ( 8 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2417/71 ( 9 ) ; dat een gelijke behandeling van de gegadigden slechts gewaarborgd kan worden door vaststelling van uniforme en strikte voorschriften voor het aanpassen , naar gelang van het geval , van de verkoopprijs , de denatureringspremie en de uitvoerrestitutie , alsmede voor de rectificatie van het uitvoercertificaat indien wordt vastgesteld dat de kwaliteit afwijkt van de in het bericht van inschrijving vermelde kwaliteit ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor suiker ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . In deze verordening worden uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de verkoop bij inschrijving van suiker die door de interventiebureaus werd aangekocht .

2 . Elke toewijzing houdt het sluiten van een verkoopcontract in voor de toegewezen hoeveelheid suiker . De toewijzing geschiedt , naar gelang van het geval , op grond van :

a ) de biedprijs ,

b ) het bedrag van de denatureringspremie ,

c ) het bedrag van de uitvoerrestitutie ,

vermeld in de aanbieding .

3 . De door de koper te betalen prijs is :

a ) in het in lid 2 , sub a ) , bedoelde geval de in de aanbieding vermelde prijs ,

b ) in de in lid 2 , sub b ) en c ) , bedoelde gevallen de in de inschrijvingsvoorwaarden vermelde prijs .

Artikel 2

In deze verordening wordt verstaan onder :

1 . bestemming :

a ) veevoeder ,

b ) uitvoer ,

c ) eventueel vast te stellen andere bestemmingen .

2 . partij :

een hoeveelheid suiker van dezelfde kwaliteitsaanduiding en presentatie , opgeslagen in dezelfde opslagplaats .

Artikel 3

1 . Voor de procedure van verkoop bij inschrijving van de suiker worden de volgende inschrijvingsvoorwaarden vastgesteld :

a ) de bij inschrijving te verkopen totale hoeveelheid of de hoeveelheden ,

b ) de bestemming ,

c ) de termijn voor het indienen van de aanbiedingen ,

d ) de door de koper te betalen prijs ingeval de suiker voor voederdoeleinden of voor uitvoer bestemd is .

2 . Er kunnen aanvullende voorwaarden worden vastgesteld , met name :

a ) de minimumprijs van suiker die te koop wordt aangeboden met een andere bestemming dan voederdoeleinden of uitvoer ,

b ) het maximumbedrag van de denatureringspremie of van de uitvoerrestitutie , hierna respectievelijk " premie " en " restitutie " genoemd ,

c ) de minimumhoeveelheid per inschrijver of per partij ,

d ) de maximumhoeveelheid per inschrijver of per partij ,

e ) de bijzondere geldigheidsduur van het denatureringspremiebewijs of van het uitvoercertificaat , hierna respectievelijk " bewijs " en " certificaat " genoemd .

Artikel 4

1 . Het betrokken interventiebureau houdt de verkoop bij inschrijving voor de desbetreffende hoeveelheden suiker die het in zijn bezit heeft .

2 . Het interventiebureau stelt een bericht van inschrijving op . Dit bericht wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Bovendien kan het interventiebureau het bericht van inschrijving elders bekendmaken of doen bekendmaken .

3 . De bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen vindt plaats ten minste tien dagen voor het verstrijken van de termijn voor het indienen van de aanbiedingen .

4 . In het bericht van inschrijving worden met name de volgende gegevens vermeld :

a ) naam en adres van het interventiebureau dat de inschrijving houdt ,

b ) de inschrijvingsvoorwaarden ,

c ) de termijn voor het indienen van de aanbiedingen ,

d ) de partijen suiker die bij inschrijving te koop worden aangeboden en voor elke partij :

- het referentienummer ,

- de hoeveelheid ,

- de kwaliteitsaanduiding van de betrokken suiker ,

- de presentatie ,

- de plaats waar de betrokken suiker is opgeslagen ,

- het stadium van levering ,

- eventueel de verladingsmogelijkheden van zee - , spoor - of riviertransport .

In het bericht van inschrijving kunnen andere gegevens worden vermeld .

5 . Het interventiebureau treft alle maatregelen die het dienstig acht om de gegadigden die hierom verzoeken , in staat te stellen de te koop aangeboden suiker te onderzoeken .

Artikel 5

1 . Indien , gezien de situatie op de suikermarkt in de Gemeenschap , zulks gewenst voorkomt , kan een permanente openbare verkoop bij inschrijving worden gehouden .

Tijdens de geldigheidsduur hiervan worden deelinschrijvingen gehouden .

2 . Het bericht van permanente inschrijving wordt slechts bekendgemaakt bij de openstelling hiervan . Het bericht kan tijdens de geldigheidsduur van de permanente inschrijving gewijzigd of vervangen worden . Het wordt gewijzigd of vervangen , indien de inschrijvingsvoorwaarden tijdens de geldigheidsduur gewijzigd worden .

3 . De termijn voor het indienen van de aanbiedingen voor de eerste deelinschrijvingen :

a ) gaat in op de dag van de bekendmaking van het bericht van permanente inschrijving in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

en

b ) verstrijkt te 9.30 uur op de eerste woensdag na de tiende dag volgende op die van de bekendmaking .

4 . De termijn voor het indienen van de aanbiedingen voor de tweede en volgende deelinschrijvingen :

a ) gaat in op de eerste werkdag na het verstrijken van de vorige termijn en

b ) verstrijkt te 9.30 uur op de woensdag van de daarop volgende week .

5 . In geval van een permanente openbare inschrijving gelden de navolgende artikelen voor iedere deelinschrijving .

Artikel 6

1 . De gegadigden nemen aan de inschrijving deel door schriftelijke aanbiedingen tegen ontvangstbewijs of per aangetekende brief , telex of telegram in te dienen bij het interventiebureau .

2 . In de aanbiedingen worden vermeld :

a ) het referentienummer van de inschrijving ,

b ) naam en adres van de inschrijver ,

c ) het referentienummer van de partij ,

d ) de hoeveelheid waarop de aanbieding betrekking heeft ,

e ) naar gelang van het geval , per 100 kilogram :

- de voorgestelde biedprijs , exclusief binnenlandse belastingen ,

- de voorgestelde premie ,

- de voorgestelde restitutie ,

uitgedrukt in de munteenheid van de Lid-Staat waaronder het bureau , waarbij de aanbieding is ingediend resorteert .

Het interventiebureau kan aanvullende gegevens verlangen .

3 . Een aanbieding die betrekking heeft op verscheidene partijen wordt geacht evenveel aanbiedingen als partijen te omvatten .

4 . Een aanbieding is slechts geldig :

a ) indien voor het verstrijken van de termijn voor het indienen van de aanbiedingen het bewijs is geleverd dat de inschrijvingswaarborg is gesteld ,

b ) indien zij een verklaring van de inschrijver bevat waarbij deze zich verbindt voor de hoeveelheid suiker waarvoor hem eventueel hetzij een premie , hetzij een restitutie wordt toegekend :

- een bewijs aan te vragen en de hiervoor vereiste waarborg te stellen , wanneer het een inschrijving voor suiker voor voederdoeleinden betreft ;

- een certificaat aan te vragen en de hiervoor vereiste waarborg te stellen ,

5 . In een aanbieding kan worden vermeld dat zij slechts als ingediend moet worden beschouwd indien de toewijzing :

a ) betrekking heeft op de gehele in de aanbieding vermelde hoeveelheid of een bepaald deel daarvan ,

b ) uiterlijk op een aangegeven datum en tijdstip plaatsvindt .

6 . Een aanbieding die niet wordt ingediend overeenkomstig het bepaalde in dit artikel of die andere voorwaarden bevat dan vermeld in het bericht van inschrijving wordt niet in aanmerking genomen .

7 . Een gedane aanbieding kan niet worden ingetrokken .

Artikel 7

1 . De inschrijvingswaarborg bedraagt per 100 kilogram witte of ruwe suiker :

a ) voor de bestemmingen genoemd in artikel 2 , sub 1 , a ) en c ) : 0,5 rekeneenheid ;

b ) voor de bestemming genoemd in artikel 2 , sub 1 , b ) : 1 rekeneenheid .

2 . De waarborg wordt naar keuze van de inschrijver gesteld in contanten of in de vorm van een garantie van een instelling die beantwoordt aan de criteria vastgesteld door de Lid-Staat waar de aanbieding wordt gedaan .

De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van de categorieën instellingen die bevoegd verklaard zijn tot borgstelling , alsmede van de in de voorgaande alinea bedoelde criteria . De Commissie geeft de andere Lid-Staten daarvan kennis .

Artikel 8

1 . De aanbiedingen worden onderzocht door het interventiebureau ; dit onderzoek is niet openbaar . De personen die bij het onderzoek worden toegelaten zijn tot geheimhouding verplicht .

2 . De aanbiedingen worden onverwijld aan de Commissie medegedeeld .

Artikel 9

Wanneer in de inschrijvingsvoorwaarden , naar gelang van het geval , geen minimumprijzen of maximumbedragen voor de denatureringspremie of voor de restitutie zijn vastgesteld , worden deze , na onderzoek van de aanbiedingen , rekening houdende met name met de marktomstandigheden en de afzetmogelijkheden , vastgesteld volgens de procedure van artikel 40 van Verordening nr . 1009/67/EEG . Er kan evenwel worden besloten geen gevolg te geven aan de inschrijving .

Artikel 10

1 . Afgezien van het geval waarin wordt besloten aan de inschrijving of aan een deelinschrijving geen gevolg te geven en onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 3 , geschiedt de toewijzing aan elke inschrijver wiens aanbieding niet beneden de minimumprijs ligt of wiens aanbieding niet hoger ligt dan het maximumbedrag van de premie of van de restitutie .

2 . Een partij wordt toegewezen aan de inschrijver in wiens aanbieding , naar gelang van het geval , de hoogste prijs , de laagste premie of de laagste restitutie wordt voorgesteld .

Indien de partij met deze aanbieding niet volledig is uitgeput , wordt de resterende hoeveelheid aan de andere inschrijvers toegewezen , naar gelang van het geval , op grond van de biedprijs te beginnen met de hoogste biedprijs of op grond van het bedrag van de voorgestelde premie of restitutie te beginnen met het laagste bedrag .

3 . Een partij of deel van een partij waarvoor verscheidene inschrijvers , naar gelang van het geval , dezelfde prijs of hetzelfde bedrag voor de premie of de restitutie voorstellen , wordt door het betrokken interventiebureau toegewezen :

a ) ofwel naar verhouding van de in de aanbiedingen vermelde hoeveelheden ,

b ) ofwel door de betrokken hoeveelheid , na overleg met deze inschrijvers , onder hen te verdelen ,

c ) ofwel door loting .

Artikel 11

1 . Uit toewijzing vloeit voort :

a ) wanneer de suiker bestemd is voor voederdoeleinden :

- het recht op afgifte van een bewijs , waarop met name de in de aanbieding vermelde premie is aangegeven , voor de hoeveelheid waarvoor de premie is toegekend ;

- de verplichting om voor deze hoeveelheid een dergelijk bewijs aan te vragen bij het interventiebureau waarbij de aanbieding is ingediend ;

b ) wanneer de suiker voor de uitvoer bestemd is :

- het recht op afgifte voor de hoeveelheid waarvoor de premie is toegekend van een certificaat waarop met name de in de aanbieding vermelde restitutie en voor witte suiker eveneens de in het bericht van inschrijving vermelde categorie is aangegeven ;

- de verplichting om voor deze hoeveelheid en voor witte suiker eveneens voor deze categorie een dergelijk certificaat aan te vragen bij het interventiebureau waarbij de aanbieding is ingediend .

Het recht wordt uitgeoefend en aan de verplichting wordt voldaan binnen de achttien dagen na de dag waarop de termijn voor het indienen van de aanbiedingen verstrijkt .

2 . De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de toewijzing , zijn niet overdraagbaar .

Artikel 12

1 . Het interventiebureau stelt alle inschrijvers onmiddellijk in kennis van het resultaat van hun inschrijving . Voorts zendt dit bureau aan de inschrijvers aan wie toewijzing geschiedt een bericht van toewijzing .

2 . In het bericht van toewijzing worden ten minste vermeld :

a ) het referentienummer van de inschrijving ,

b ) het referentienummer van de partij en de toegewezen hoeveelheid ,

c ) naar gelang van het geval , de prijs , het bedrag van de premie of van de restitutie aangehouden voor de sub b ) bedoelde hoeveelheid .

Artikel 13

1 . Behoudens overmacht vindt de afname van de gekochte suiker uiterlijk vier weken na de dag van ontvangst van het in artikel 12 bedoelde bericht plaats . De koper en het interventiebureau kunnen overeenkomen dat het afsluiten , gedurende deze termijn , van een opslagcontract tussen de koper en de entrepothouder van de betrokken suiker , in de plaats treedt van de afname .

Voor zover noodzakelijk kan het interventiebureau evenwel , indien de uitslag technische moeilijkheden oplevert , voor de afname van bepaalde partijen langere termijnen vaststellen .

2 . In geval van overmacht stelt het interventiebureau de maatregelen vast die het op grond van de door de koper aangevoerde omstandigheid noodzakelijk acht .

Artikel 14

1 . De afname van de door de kope , gekochte suiker of het afsluiten van een in artikel 13 , lid 1 , bedoeld opslagcontract kan pas geschieden na ontvangst van een afnamebon voor de toegewezen hoeveelheid .

Er kunnen evenwel afnamebonnen voor gedeelten van de genoemde hoeveelheid afgegeven worden .

De afnamebon wordt door het desbetreffende interventiebureau op aanvraag van de betrokkene afgegeven .

2 . Het interventiebureau geeft slechts een afnamebon af indien het bewijs wordt geleverd dat de koper een waarborg heeft gesteld als garantie dat de suiker binnen de vastgestelde terwijn wordt betaald of indien de koper een betaalmiddel heeft overhandigd .

De waarborg , respectievelijk het betaalmiddel , moet gelijk zijn aan het bedrag dat door de koper in de munteenheid van de Lid-Staat wiens interventiebureau de inschrijving houdt betaald moet worden voor de hoeveelheid suiker waarvoor hij een afnamebon heeft aangevraagd .

Artikel 15

1 . De prijs van de toegewezen suiker moet uiterlijk de dertigste dag na die waarop de afnamebon werd afgegeven , beschikbaar zijn op de rekening van het interventiebureau .

2 . Behoudens overmacht wordt de in artikel 14 , lid 2 , bedoelde waarborg slechts vrijgegeven voor de hoeveelheid waarvoor de koper , binnen de in lid 1 bedoelde termijn , in de munteenheid van de Lid-Staat wiens interventiebureau de inschrijving houdt , de aankoopprijs heeft gestort op de rekening van deze instantie . De waarborg wordt onmiddellijk vrijgegeven .

3 . In geval van overmacht stelt het interventiebureau de maatregelen vast die het op grond van de door de koper aangevoerde omstandigheid noodzakelijk acht .

Artikel 16

1 . De eigendom van de toegewezen suiker gaat over op het tijdstip van de afname .

2 . Het interventiebureau en de koper kunnen evenwel een ander tijdstip overeenkomen . Wanneer er een in artikel 13 , lid 1 , bedoelde overeenkomst bestaat tussen het interventiebureau en de koper , dan bepalen deze beiden samen het tijdstip van de eigendomsovergang .

De overeenkomst over het tijdstip van eigendomsovergang is slechts geldig wanneer zij schriftelijk is gesloten .

Artikel 17

1 . Voor de vaststelling van de categorie of het rendement van de betrokken suiker bij de afname wordt het bepaalde in artikel 18 van Verordening ( EEG ) nr . 1280/71 toegepast .

2 . Contractanten kunnen evenwel na de toewijzing overeenkomen dat de resultaten van de vaststelling van de categorie of het rendement die golden voor de aankoop van de suiker door het interventiebureau eveneens gelden voor de bij verkoop bij inschrijving verkochte suiker .

Artikel 18

1 . Wanneer toepassing van artikel 18 van Verordening ( EEG ) nr . 1280/71 voor witte suiker leidt tot vaststelling van een lagere categorie dan vermeld in het bericht van inschrijving , wordt de prijs van de suiker voor de in artikel 2 , sub 1 , b ) en c ) , bedoelde bestemmingen aangepast met toepassing van artikel 13 van genoemde verordening .

2 . Wanneer voor witte suiker bestemd voor uitvoer wordt vastgesteld dat deze behoort tot een andere categorie dan vermeld in het bericht van inschrijving , wordt op het certificaat de juiste categorie vermeld .

3 . Wanneer toepassing van artikel 18 van bovengenoemde verordening voor ruwe suiker leidt tot vaststelling van een ander rendement dan vermeld in het bericht van inschrijving :

a ) wordt de prijs van de suiker aangepast met toepassing van artikel 14 van genoemde verordening ,

b ) wordt het bedrag van de premie of van de restitutie aangepast door vermenigvuldiging met een coëfficiënt die gelijk is aan het vastgestelde rendement gedeeld door het in het bericht van inschrijving vermelde rendement .

Artikel 19

1 . Behoudens overmacht wordt de inschrijvingswaarborg slechts vrijgegeven voor de hoeveelheid waarvoor :

a ) de koper

- na aan de vereiste voorwaarden te hebben voldaan hetzij een bewijs , hetzij een certificaat heeft aangevraagd ,

- de in artikel 14 , lid 2 , bedoelde waarborg heeft gesteld of het daar bedoelde betaalmiddel heeft overhandigd ,

- de suiker binnen de voorgeschreven termijn heeft afgenomen ,

of

b ) niet op de aanbieding is ingegaan .

2 . De waarborg wordt onmiddellijk vrijgegeven .

3 . In geval van overmacht stelt het interventiebureau de maatregelen vast die het op grond van de door de koper aangevoerde omstandigheid noodzakelijk acht .

Artikel 20

1 . Verordening ( EEG ) nr . 1987/69 wordt ingetrokken .

2 . Verordening ( EEG ) nr . 1987/69 blijft evenwel van toepassing voor de inschrijvingen en , in geval van een permanente inschrijving , voor de deelinschrijvingen die krachtens deze verordening gehouden worden .

Artikel 21

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 3 februari 1972 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Franco M . MALFATTI

( 1 ) PB nr . 308 van 18 . 12 . 1967 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 282 van 23 . 12 . 1971 , blz . 8 .

( 3 ) PB nr . L 91 van 12 . 4 . 1968 , blz . 5 .

( 4 ) PB nr . L 246 van 12 . 11 . 1970 , blz . 3 .

( 5 ) PB nr . L 253 van 9 . 10 . 1969 , blz . 7 .

( 6 ) PB nr . L 50 van 4 . 3 . 1970 , blz . 1 .

( 7 ) PB nr . L 12 van 15 . 1 . 1972 , blz . 15 .

( 8 ) PB nr . L 133 van 19 . 6 . 1971 , blz . 34 .

( 9 ) PB nr . L 250 van 11 . 11 . 1971 , blz . 30 .