Home

Verordening (EEG) nr. 608/72 van de Raad van 23 maart 1972 tot vaststelling van de in de sector suiker bij een aanmerkelijke stijging van de wereldmarktprijzen toe te passen regels

Verordening (EEG) nr. 608/72 van de Raad van 23 maart 1972 tot vaststelling van de in de sector suiker bij een aanmerkelijke stijging van de wereldmarktprijzen toe te passen regels

Verordening (EEG) nr. 608/72 van de Raad van 23 maart 1972 tot vaststelling van de in de sector suiker bij een aanmerkelijke stijging van de wereldmarktprijzen toe te passen regels

Publicatieblad Nr. L 075 van 28/03/1972 blz. 0005 - 0005
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 4 blz. 0094
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1972(I) blz. 0235
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 4 blz. 0094
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1972(I) blz. 0238
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 7 blz. 0162
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0171
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0171


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 608/72 VAN DE RAAD

van 23 maart 1972

tot vaststelling van de in de sector suiker bij een aanmerkelijke stijging van de wereldmarktprijzen toe te passen regels

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening nr . 1009/67/EEG van de Raad van 18 december 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 607/72 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 16 , lid 3 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat artikel 16 , lid 1 , van Verordening nr . 1009/67/EEG voorziet in de toepassing van een heffing en in de mogelijkheid tot het toepassen van een speciale heffing bij uitvoer van suiker ;

Overwegende dat voor de vaststelling van de speciale heffing passende procedures moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat artikel 16 , lid 2 , van Verordening nr . 1009/67/EEG voorziet in de mogelijkheid tot het toekennen van een subsidie bij de invoer van suiker , indien de c.i.f.-prijs hoger is dan de drempelprijs ; dat indien in een dergelijke situatie wordt geconstateerd dat de voorziening van de Gemeenschap of een belangrijk consumptiegebied van de Gemeenschap uit de beschikbare hoeveelheden van de Gemeenschap niet meer verzekerd is , een beslissing over het toepassen van bedoelde subsidie dient te worden genomen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor de toepassing van artikel 16 , lid 1 , tweede alinea , van Verordening nr . 1009/67/EEG wordt de speciale heffing vastgesteld volgens de procedure van artikel 40 van genoemde verordening . Deze heffing kan eveneens worden vastgesteld bij wege van openbare inschrijving .

2 . In uiterst dringende gevallen wordt de bijzondere heffing vastgesteld of gewijzigd door de Commissie .

3 . In geval van openbare inschrijving is artikel 16 , lid 1 , derde alinea , van Verordening nr . 1009/67/EEG niet van toepassing .

Artikel 2

1 . Indien wordt geconstateerd dat :

a ) de voorziening van de Gemeenschap

of

b ) de voorziening van een belangrijk consumptiegebied van de Gemeenschap ,

uit de beschikbare hoeveelheden van de Gemeenschap niet meer verzekerd is , beslist de Raad op voorstel van de Commissie volgens de stemprocedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag over de toekenning van de in artikel 16 , lid 2 , van Verordening nr . 1009/67/EEG bedoelde subsidie en over de voorwaarden daartoe .

2 . Deze voorwaarden hebben met name betrekking op de hoeveelheid witte en ruwe suiker waarvoor de subsidie wordt toegekend , de periode tijdens welke de subsidie wordt toegekend en in voorkomend geval de invoergebieden .

Artikel 3

Volgens de procedure van artikel 40 van Verordening nr . 1009/67/EEG kunnen voorwaarden die een aanvulling vormen op de voorwaarden genoemd in artikel 2 , lid 2 , worden vastgesteld .

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 23 maart 1972 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . P . BUCHLER

( 1 ) PB nr . 308 van 18 . 12 . 1967 , blz . 1 .

( 2 ) Zie blz . 4 van dit Publikatieblad .