Home

Verordening (EEG) nr. 429/73 van de Raad van 5 februari 1973 tot vaststelling van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn bij de invoer in de Gemeenschap van bepaalde onder Verordening (EEG) nr. 1059/69 vallende goederen van oorsprong uit Turkije

Verordening (EEG) nr. 429/73 van de Raad van 5 februari 1973 tot vaststelling van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn bij de invoer in de Gemeenschap van bepaalde onder Verordening (EEG) nr. 1059/69 vallende goederen van oorsprong uit Turkije

Verordening (EEG) nr. 429/73 van de Raad van 5 februari 1973 tot vaststelling van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn bij de invoer in de Gemeenschap van bepaalde onder Verordening (EEG) nr. 1059/69 vallende goederen van oorsprong uit Turkije

Publicatieblad Nr. L 059 van 05/03/1973 blz. 0085 - 0087
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 5 blz. 0105
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 9 blz. 0066
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 5 blz. 0105
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 6 blz. 0219
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 6 blz. 0219


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 429/73 VAN DE RAAD

van 5 februari 1973

tot vaststelling van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn bij de invoer in de Gemeenschap van bepaalde onder Verordening ( EEG ) nr . 1059/69 vallende goederen van oorsprong uit Turkije

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 113 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1059/69 van de Raad van 28 mei 1969 tot vaststelling van de handelsregeling die van toepassing is op bepaalde goederen , verkregen door verwerking van landbouwprodukten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2551/70 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 12 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat de Gemeenschap , overeenkomstig artikel 14 van bijlage nr . 6 van het op 23 november 1970 ondertekende Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije , alle nodige maatregelen moet treffen opdat , onverminderd de toepassing van een variabel element , bepaald overeenkomstig artikel 5 van Verordening ( EEG ) nr . 1059/69 , het vaste element dat wordt geheven bij invoer in de Gemeenschap van de in genoemd artikel 14 vermelde goederen van oorsprong uit Turkije , geleidelijk wordt verlaagd volgens het in artikel 9 van genoemde bijlage nr . 6 bepaalde ritme ;

Overwegende dat in artikel 17 , lid 2 , tweede zin , van Verordening ( EEG ) nr . 1059/69 wordt bepaald dat de toepassing van de bij deze verordening vastgestelde regeling op caseïne van onderverdeling 35.01 A van het gemeenschappelijk douanetarief , alsmede op caseïnaten en andere derivaten van caseïne van onderverdeling 35.01 C van het gemeenschappelijk douanetarief wordt opgeschort tot het tijdstip waarop de Raad de voor die toepassing noodzakelijke bepalingen heeft vastgesteld ; dat derhalve artikel 14 van het Aanvullend Protocol thans niet op de betrokken goederen kan worden toegepast ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Bij invoer in de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling van produkten van oorsprong uit Turkije , waarvan de lijst is opgenomen in de bijlage :

a ) wordt , rekening houdend met de invoerdatum , het vaste element toegepast dat in de kolommen 3 , 4 of 5 , van genoemde bijlage tegenover de betrokken goederen is aangegeven ;

b ) wordt het variabele element toegepast dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van Verordening ( EEG ) nr . 1059/69 .

Artikel 2

De bij deze verordening ingestelde regeling is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van het Aanvullend Protocol .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 5 februari 1973 .

Voor de Raad

De Voorzitter

R . VAN ELSLANDE

( 1 ) PB nr . L 141 van 12 . 6 . 1969 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 275 van 19 . 12 . 1970 , blz . 2 .

BIJLAGE

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Percentages van de vaste elementen voortvloeiend uit de toepassing der bepalingen van het Aanvullend Protocol voor de : *

* * 1e verlaging * 2e verlaging * 3e verlaging *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 *

* * % * % * % *

ex 17.04 * Suikerwerk zonder cacao : * * * *

* B . Kauwgom * 2,0 * 0,8 * 0 *

* C . witte chocolade * 3,2 * 1,3 * 0 *

* D . ander * 3,2 * 1,3 * 0 *

19.01 * Moutextract * 2,0 * 0,8 * 0 *

19.02 * Meel - , gries - , griesmeel - zetmeel - en moutextractpreparaten voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder dan 50 gewichtspercenten cacao * 2,7 * 1,1 * 0 *

19.05 * Graanpreparaten vervaardigd door poffen of door roosteren ( gepofte rijst , coraflakes en dergelijke ) * 2 * 0,8 * 0 *

19.06 * Ouwel in bladen , hosties , ouwels voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel of van zetmeel * 1,7 * 0,7 * 0 *

19.07 * Brood , scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren , waarvan geen suiker , honig , eieren , vetstoffen , kaas of vruchten zijn toegevoegd : * * * *

* A . brosgebakken brood , zgn . Knaeckebrod * 2,2 * 0,9 * 0 *

* B . Matzes * 1,5 * 0,6 * 0 *

* C . Glutenbrood voor diabetici * 3,5 * 1,4 * 0 *

* D . ander * 3,5 * 1,4 * 0 *

19.08 * Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( ongeacht in welke verhouding ) cacao bevatten * 3,2 * 1,3 * 0 *

21.01 * Gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten en extracten daarvan : * * * *

* A . gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten * * * *

* II . andere * 2,0 * 0,8 * 0 *

* B . Extracten : * * * *

* II . andere * 3,5 * 1,4 * 0 *

21.06 * Natuurlijke gist , ook indien inactief ; samengestelde bakpoeders : * * * *

* A . levende natuurlijke gist : * * * *

* II . Bakkersgist * 3,7 * 1,5 * 0 *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Percentages van de vaste elementen voortvloeiend uit de toepassing der bepalingen van het Aanvullend Protocol voor de : *

* * 1e verlaging * 2e verlaging * 3e verlaging *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 *

* * % * % * % *

29.04 * Acyclische alcoholen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * * *

* C . meerwaardige alcoholen : * * * *

* II . Mannitol * 3 * 1,2 * 0 *

* III . Sorbitol : * * * *

* a ) in waterige oplossing : * * * *

* 1 . met een gehalte aan mannitol van 2 of minder gewichtspercenten , berekend op het sorbitolgehalte * 3 * 1,2 * 0 *

* 2 . andere * 2,2 * 0,9 * 0 *

* b ) andere : * * * *

* 1 . met een gehalte aan mannitol van 2 of minder gewichtspercenten , berekend op het sorbitolgehalte * 3 * 1,2 * 0 *

* 2 . andere * 2,2 * 0,9 * 0 *

35.05 * Dextrine en lijm van dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel ; lijm van zetmeel : * * * *

* A . Dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel * 3,5 * 1,4 * 0 *

* B . Lijm van dextrine en lijm van zetmeel * 3,2 * 1,3 * 0 *

38.12 * Preparaten voor het appreteren of voor het beitsen van de soorten , welke worden gebruikt in de textielindustrie , in de papierindustrie , in de lederindustrie of in dergelijke industrieën : * * * *

* A . Preparaten voor het appreteren : * * * *

* I . op basis van zetmeel of van zetmeelderivaten * 3,2 * 1,3 * 0