Home

Verordening (EEG) nr. 2129/73 van de Commissie van 31 juli 1973 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2705/71 houdende vaststelling voor de sector oliën en vetten van de maximale tolerantie bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 786/69

Verordening (EEG) nr. 2129/73 van de Commissie van 31 juli 1973 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2705/71 houdende vaststelling voor de sector oliën en vetten van de maximale tolerantie bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 786/69

Verordening (EEG) nr. 2129/73 van de Commissie van 31 juli 1973 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2705/71 houdende vaststelling voor de sector oliën en vetten van de maximale tolerantie bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 786/69

Publicatieblad Nr. L 215 van 03/08/1973 blz. 0034 - 0034
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 9 blz. 0222
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 7 blz. 0062
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 7 blz. 0062


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2129/73 VAN DE COMMISSIE

van 31 juli 1973

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 2705/71 houdende vaststelling voor de sector oliën en vetten van de maximale tolerantie bedoeld in artikel 5 van Verordening ( EEG ) nr . 786/69

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 786/69 van de Raad van 22 april 1969 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven op de interne markt in de sector oliën en vetten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2092/70 ( 2 ) , en met name op artikel 5 , lid 2 , sub c ) ,

Overwegende dat op grond van artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 786/69 de interventiebureaus voor elk kalenderjaar en voor elk produkt waarvoor een interventieprijs is vastgesteld een rekening opstellen die wordt gecrediteerd voor de in artikel 5 , lid 2 , van genoemde verordening vermelde elementen ; dat een van deze elementen de waarde is van het gewichtsverlies dat de vast te stellen maximale tolerantie overschrijdt ;

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 2705/71 houdende vaststelling voor de sector oliën en vetten van de maximale tolerantie bedoeld in artikel 5 van Verordening ( EEG ) nr . 786/69 ( 3 ) deze maximale tolerantie heeft vastgesteld ;

Overwegende echter dat , gelet op in sommige Lid-Staten bestaande gebruiken inzake opslag , gebleken is dat het stelsel van maximale toleranties op bepaalde moeilijkheden stuit ; dat het , om deze moeilijkheden te verhelpen , dienstig is in de mogelijkheid te voorzien dat de Lid-Staten er om kunnen verzoeken dat de maximale tolerantie op nul wordt gesteld ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan Verordening ( EEG ) nr . 2705/71 wordt een artikel 2 bis toegevoegd dat als volgt luidt :

" Artikel 2 bis :

In afwijking van het in de artikelen 1 en 2 bepaalde , wordt de maximale tolerantie bedoeld in artikel 5 , lid twee , sub c ) , van Verordening ( EEG ) nr . 786/69 op nul gesteld op aanvraag van de betrokken Lid-Staat in te dienen uiterlijk 15 dagen na de aankoop . "

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 31 juli 1973 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

François-Xavier ORTOLI

( 1 ) PB nr . L 105 van 22 . 5 . 1969 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 232 van 21 . 10 . 1970 , blz . 3 .

( 3 ) PB nr . L 280 van 21 . 12 . 1971 , blz . 8 .