Home

Verordening (EEG) nr. 3197/73 van de Commissie van 23 november 1973 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake het houden van een openbare inschrijving voor de heffing bij uitvoer in de sector rijst

Verordening (EEG) nr. 3197/73 van de Commissie van 23 november 1973 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake het houden van een openbare inschrijving voor de heffing bij uitvoer in de sector rijst

Verordening (EEG) nr. 3197/73 van de Commissie van 23 november 1973 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake het houden van een openbare inschrijving voor de heffing bij uitvoer in de sector rijst

Publicatieblad Nr. L 326 van 27/11/1973 blz. 0010 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 5 blz. 0179
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 10 blz. 0050
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 5 blz. 0179
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 7 blz. 0092
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 7 blz. 0092


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3197/73 VAN DE COMMISSIE

van 23 november 1973

houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake het houden van een openbare inschrijving voor de heffing bij uitvoer in de sector rijst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening nr . 359/67/EEG van de Raad van 25 juli 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding ( 2 ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2737/73 van de Raad van 8 oktober 1973 tot vaststelling van de algemene voorschriften die in geval van verstoring gelden in de sector rijst ( 3 ) , en met name op artikel 4 ,

Overwegende dat artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 2737/73 in de mogelijkheid voorziet een bijzondere heffing bij uitvoer vast te stellen door middel van een openbare inschrijving welke op een bepaalde hoeveelheid betrekking heeft ;

Overwegende dat het noodzakelijk is de voorwaarden waaronder een dergelijke inschrijving moet worden gehouden vast te stellen ;

Overwegende dat om een gelijke behandeling te verzekeren van alle gegadigden in de Gemeenschap , bij de te houden openbare inschrijvingen overeenkomstig dezelfde beginselen moet worden tewerkgegaan ; dat met het oog op het bovenstaande de bekendmaking van het besluit tot het houden van de openbare inschrijving in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen vergezeld gaat van een bericht van inschrijving ;

Overwegende dat het vaststellen van een heffing bij uitvoer door middel van een openbare inschrijving een beter marktbeheer mogelijk moet maken ; dat het ten einde dit te bereiken onontbeerlijk is dat de aanbiedingen de noodzakelijke gegevens bevatten om deze op hun juiste waarde de kunnen beoordelen en tevens vergezeld gaan van bepaalde formele verbintenissen ;

Overwegende dat het dienstig is een minimumheffing bij uitvoer vast te stellen ; dat deze werkwijze leidt tot het toewijzen van alle hoeveelheden waarop deze vaststelling betrekking heeft ;

Overwegende dat er zich marktomstandigheden kunnen voordoen waaronder de economische aspecten van de beoogde uitvoer , in plaats van tot het vaststellen van een minimumheffing bij uitvoer , leiden tot het geen gevolg geven aan de inschrijving ;

Overwegende dat een inschrijvingswaarborg ervoor moet zorgen dat de hoeveelheden worden uitgevoerd onder gebruikmaking van het in het raam van de inschrijving afgegeven certificaat ; dat aan deze verplichting slechts kan worden voldaan indien de ingediende aanbieding wordt gehandhaafd ; dat hieruit het verlies van de waarborg voortvloeit ingeval van intrekking van de bieding ;

Overwegende dat het noodzakelijk is de wijze te bepalen waarop de resultaten van de openbare inschrijving aan de inschrijvers moeten worden medegedeeld zowel als de manier waarop het voor de uitvoer van de toegewezen hoeveelheden benodigde certificaat moet worden afgegeven ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Tot het houden van een opbenbare inschrijving , zoals bedoeld in artikel 2 , lid 1 , eerste gedachtenstreepje , van Verordening ( EEG ) nr . 2737/73 , wordt besloten overeenkomstig de in artikel 26 van Verordening nr . 359/67/EEG voorziene procedure .

In dit besluit worden de bij de openbarea inschrijving in acht te nemen voorwaarden bepaald . Deze voorwaarden moeten alle in de Gemeenschap gevestigde personen een gelijke toegang waarborgen . In deze voorwaarden kan onder meer bij wijze van uitzondering een bijzondere geldigheidsduur worden bepaald voor uitvoercertificaten die in het kader van deze inschrijving zullen worden afgegeven .

2 . Het openstellen van de openbare inschrijving gaat vergezeld van een door de Commissie opgesteld bericht van inschrijving . Dit bericht bevat met name een aanduiding betreffende de totale hoeveelheid waarop zoals in artikel 5 , lid 1 , bedoelde vaststellingen van de minimumheffing bij uitvoer betrekking hebben , zowel als de verschillende data waarop de biedingen kunnen worden ingediend en het adres van de bevoegde diensten van de Lid-Staten waaraan zij moeten worden toegezonden . Tussen de bekendmaking van het bericht van inschrijving en de eerste voor het indienen van de aanbiedingen vastgestelde dag moet een termijn van ten minste 15 dagen worden aangehouden . Bovendien wordt hierin de laatste dag voor het indienen van de aanbiedingen vermeld .

3 . Het in lid 1 bedoelde besluit zowel als het in lid 2 bedoelde bericht van inschrijving worden in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend gemaakt .

Artikel 2

1 . De gegadigden nemen aan de inschrijving deel door indiening van schriftelijke aanbiedingen tegen ontvangstbewijs bij de bevoegde dienst of per aangetekende brief , telex of telegram gericht aan deze dienst .

2 . In de aanbieding worden vermeld :

a ) de referentie van de inschrijving ,

b ) naam en adres van de inschrijver ,

c ) aard en hoeveelheid van het uit te voeren produkt ,

d ) het bedrag per 100 kg van de voorgestelde heffing bij uitvoer in de munteenheid van de Lid-Staat waarvan de bovengenoemde dienst deel uitmaakt .

3 . Een aanbieding is slechts geldig :

a ) indien voor het verstrijken van de termijn voor de indiening van de aanbiedingen het bewijs wordt geleverd dat de inschrijver de inschrijvingswaarborg heeft gesteld ;

b ) indien zij vergezeld gaat van een schriftelijke verbintenis om binnen twee dagen volgend op de ontvangst van de in artikel 6 bedoelde mededeling betreffende de toewijzing voor de toegewezen hoeveelheden een aanvraag in te dienen voor een uitvoercertificaat met een verzoek tot voorafvaststelling van de heffing bij uitvoer die gelijk is aan het bedrag van de ingediende aanbieding .

4 . Een aanbieding die niet overeenkomstig het bepaalde in dit artikel wordt ingediend of andere voorwaarden bevat dan de in het bericht van inschrijving vermelde , wordt niet in aanmerking genomen .

5 . Een gedane aanbieding kan niet worden ingetrokken . Bovendien is bij een in het kader van lid 3 , sub b ) , gedane aanvraag voor een certificaat het bepaalde in artikel 5 , lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 1373/70 niet van toepassing .

Artikel 3

1 . Aanbiedingen op openbare inschrijvingen worden slechts dan in aanmerking genomen wanneer een waarborg is gesteld .

Het bedrag van deze waarborg is gelijk aan 30 % van het door de betrokken inschrijver voorgestelde bedrag van de heffing bij uitvoer . Het bedrag van deze waarborg kan echter niet minder dan 0,60 rekeneenheden per 100 kg bedragen .

2 . De waarborg wordt naar keuze van de inschrijver gesteld in contanten of in de vorm van een garantie van een instelling die beantwoordt aan de door de betrokken Lid-Staat vastgestelde criteria .

Iedere Lid-Staat deelt aan de Commissie de in de voorgaande alinea bedoelde criteria mede . Zij stelt de andere Lid-Staten hiervan op de hoogte .

Artikel 4

1 . Het onderzoek van de aanbiedingen vindt plaats door de bevoegde dienst van de Lid-Staten ; het is niet openbaar . De personen die tot het onderzoek zijn toegelaten zijn tot geheimhouding verplicht .

2 . De aanbiedingen worden zonder verwijl anoniem ter kennis van de Commissie gebracht .

Artikel 5

1 . Op grond van de ingediende aanbiedingen besluit de Commissie volgens de procedure van artikel 26 van Verordening nr . 359/67/EEG tot de vaststelling van een minimumheffing bij uitvoer , waarbij ondermeer rekening wordt gehouden met de in artikel 3 , lid 1 , sub b ) en d ) , van Verordening ( EEG ) nr . 2737/73 genoemde criteria , dan wel tot het geen gevolg geven aan de openbare inschrijving .

2 . Wanneer een minimumheffing bij uitvoer wordt vastgesteld , wordt de inschrijving toegewezen aan degene of degenen van de inschrijvers , van wie de aanbieding zich op het niveau van de minimumheffing bij uitvoer of hoger bevindt .

Artikel 6

Zodra het in artikel 5 , lid 1 , genoemde besluit is tot stand gekomen stelt de bevoegde dienst van de betrokken Lid-Staat alle inschrijvers schriftelijk in kennis van het resultaat van hun deelneming aan de inschrijving .

Artikel 7

1 . Behoudens in geval van overmacht wordt de in artikel 3 bedoelde inschrijvingswaarborg slechts vrijgegeven voor de hoeveelheid waarvoor de inschrijver aan wie gegund is het bewijs levert , dat deze is uitgevoerd onder gebruikmaking van het met toepassing van artikel 8 afgegeven uitvoercertificaat , of voor de aanbieding waarop niet werd ingegaan . De waarborg wordt onmiddellijk vrijgegeven .

2 . In geval van overmacht is artikel 18 van Verordening ( EEG ) nr . 1373/70 van toepassing .

Artikel 8

1 . De toewijzing van de openbare inschrijving leidt na afloop van de in artikel 2 , lid 3 , sub b ) , bedoelde termijn tot de afgifte van het certificaat voor de hoeveelheden die aan de inschrijver gegund zijn .

2 . In afwijking van artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 1373/70 kan worden bepaald dat de rechten die uit het volgens het voorgaande lid afgegeven uitvoercertificaat voortvloeien niet overdraagbaar zijn .

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgend op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 23 november 1973 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

François-Xavier ORTOLI

( 1 ) PB nr . 174 van 31 . 7 . 1967 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 .

( 3 ) PB nr . L 282 van 9 . 10 . 1973 , blz . 13 .