Home

Verordening (EEG) nr. 3477/73 van de Raad van 17 december 1973 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1569/72 voor wat het prijspeil betreft voor kool- en raapzaad in Italië in verband met de ontwikkeling van de monetaire situatie

Verordening (EEG) nr. 3477/73 van de Raad van 17 december 1973 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1569/72 voor wat het prijspeil betreft voor kool- en raapzaad in Italië in verband met de ontwikkeling van de monetaire situatie

Verordening (EEG) nr. 3477/73 van de Raad van 17 december 1973 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1569/72 voor wat het prijspeil betreft voor kool- en raapzaad in Italië in verband met de ontwikkeling van de monetaire situatie

Publicatieblad Nr. L 357 van 28/12/1973 blz. 0006 - 0006
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 5 blz. 0191
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 5 blz. 0191


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3477/73 VAN DE RAAD

van 17 december 1973

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1569/72 voor wat het prijspeil betreft voor kool - en raapzaad in Italië in verband met de ontwikkeling van de monetaire situatie

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening nr . 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1707/73 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 36 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 2958/73 van de Raad van 31 oktober 1973 betreffende de in de landbouwsector voor de Italiaanse lire toe te passen omrekeningskoers ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2996/73 ( 4 ) , met ingang van 1 november 1973 voor de Italiaanse lire een representatieve omrekeningskoers werd vastgesteld , welke koers met ingang van 1 januari 1974 wordt gewijzigd ; dat de toepassing van deze koers tot een zekere prijsstijging voor kool - en raapzaad op de Italiaanse markt zou leiden ; dat het wenselijk is de weerslag van deze maatregel op de Italiaanse economie zoveel mogelijk te matigen ;

Overwegende dat het , om deze prijsstijging te beperken , dienstig is de in Italië op 31 december 1973 geldende prijzen voor deze zaden tot aan het einde van het verkoopseizoen 1973/1974 te handhaven ; dat bij de vaststelling van de differentiële bedragen met deze maatregel rekening moet worden gehouden ;

Overwegende dat in artikel 5 bis van Verordening ( EEG ) nr . 1569/72 ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1569/72 ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1356/73 ( 6 ) , is bepaald dat voor het verkoopseizoen 1973/1974 de prijzen in Italië voor kool - en raapzaad met 1 % worden verhoogd en dat de differentiële bedragen dienovereenkomstig worden aangepast ; dat dit voorschrift in de voortaan geldende regeling moet worden geïntegreerd ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 5 bis van Verordening ( EEG ) nr . 1569/72 van de Raad van 20 juli 1972 tot instelling van bijzondere maatregelen voor kool - en raapzaad , komt als volgt te luiden : voor wat het prijspeil betreft voor koolzaad en raapzaad in Italië in verband met de ontwikkeling van de monetaire situatie :

" Artikel 5 bis

1 . De interventieprijzen welke in Italië gelden voor de in artikel 1 bedoelde produkten worden tot aan het einde van het verkoopseizoen 1973/74 gehandhaafd op een peil dat voortvloeit uit de toepassing van de bepalingen geldig op 31 december 1973 .

2 . De bedragen die Italië overeenkomstig de andere interventies op de binnenlandse markt moet betalen worden verminderd met een bedrag dat moet worden bepaald met inachtneming van de invloed van de in lid 1 bedoelde maatregelen .

3 . Voor de vaststelling van de in Italië geldende differentiële bedragen wordt rekening gehouden met de invloed van de in lid 1 bedoelde maatregelen . "

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1974 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 17 december 1973 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . CHRISTENSEN

( 1 ) PB nr . 172 van 30 . 9 . 1966 , blz . 3025/66 .

( 2 ) PB nr . L 175 van 29 . 6 . 1973 , blz . 5 .

( 3 ) PB nr . L 303 van 1 . 11 . 1973 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 305 van 1 . 11 . 1973 , blz . 7 .

( 5 ) PB nr . L 167 van 20 . 7 . 1972 , blz . 9 .

( 6 ) PB nr . L 141 van 28 . 5 . 1973 , blz . 28 .