Home

74/366/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 juni 1974 houdende voorlopige machtiging voor de Franse Republiek om zaad van stambonen van het ras "Sim" in Frankrijk niet tot de handel toe te laten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

74/366/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 juni 1974 houdende voorlopige machtiging voor de Franse Republiek om zaad van stambonen van het ras "Sim" in Frankrijk niet tot de handel toe te laten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

74/366/EEG: Beschikking van de Commissie van 13 juni 1974 houdende voorlopige machtiging voor de Franse Republiek om zaad van stambonen van het ras "Sim" in Frankrijk niet tot de handel toe te laten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 196 van 19/07/1974 blz. 0024 - 0024


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 13 juni 1974

houdende voorlopige machtiging voor de Franse Republiek om zaad van stambonen van het ras " Sim " in Frankrijk niet tot de handel toe te laten

( Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek )

( 74/366/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op de richtlijn van de Raad van 29 september 1970 betreffende het in de handel brengen van groentezaad ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij de richtlijn van de Raad van 11 december 1973 ( 2 ) , en met name op artikel 16 , lid 2 ,

Gezien het door de Franse Republiek ingediende verzoek ,

Overwegende dat het ras van stambonen " Sim " in een van de Lid-Staten is toegelaten overeenkomstig beginselen die overeenstemmen met die van de bovengenoemde richtlijn en van de richtlijn van de Commissie van 14 april 1972 betreffende de vastlegging van kenmerken en minimumeisen aangaande het onderzoek bij groentegewassen ( 3 ) ; dat het bijgevolg in de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen ( 4 ) is opgenomen en dat het zaad van dit ras overeenkomstig artikel 16 , lid 1 , van de vorengenoemde richtlijn in de Gemeenschap wat het ras betreft aan geen enkele afzetbeperking is onderworpen ;

Overwegende dat op het ras " Sim " in Frankrijk officiële onderzoekingen zijn verricht die eveneens overeenstemmen met de beginselen van de richtlijn van de Commissie van 14 april 1972 ; dat blijkens de uitkomsten van deze onderzoekingen dit ras volgens de nationale voorschriften voor de toelating van de rassen in Frankrijk , die in het kader van de in artikel 5 van de eerstgenoemde richtlijn bedoelde definities van toepassing zijn , niet voldoende homogeen is ; dat met name de homogeniteit van het aspect van de kleur van het blad , van de lengte van de peul , de dwarsdoorsnede van de peul , de draad van de peul en de vroegheid ( in de nrs . 3 , 5.1 , 5.2 , 5.4 en 7 van punt 29 " Boon " van bijlage I van vorengenoemde richtlijn betreffende de vastlegging van de genoemde kenmerken ) , niet aan de Franse eisen heeft voldaan ;

Overwegende dat de Gemeenschap nog geen volledige en uniforme regelen voor de toelating van rassen van bonen heeft vastgesteld ; dat evenwel onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschap teeltonderzoekingen van het ras " Sim " moeten worden uitgevoerd om tot eenzelfde beoordeling van de homogeniteit te komen ;

Overwegende dat in afwachting van de uitkomsten van deze teeltonderzoekingen voorlopig gevolg moet worden gegeven aan het verzoek van de Franse Republiek ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land - , tuin - en bosbouw ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De Franse Republiek wordt tot nader order gemachtigd zaad van stambonen van het ras " Sim " , opgenomen in de gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen , op haar grondgebied niet tot de handel toe te laten .

Artikel 2

De Franse Republiek deelt de Commissie mede vanaf welke datum en op welke wijze zij gebruik zal maken van de in artikel 1 verleende machtiging . De Commissie stelt de andere Lid-Staten daarvan in kennis .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek .

Gedaan te Brussel , 13 juni 1974 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

François-Xavier ORTOLI

( 1 ) PB nr . L 225 van 25 . 10 . 1970 , blz . 7 .

( 2 ) PB nr . L 356 van 27 . 12 . 1973 , blz . 79 .

( 3 ) PB nr . L 103 van 2 . 5 . 1972 , blz . 6 .

( 4 ) PB nr . C 69 van 29 . 6 . 1972 , blz . 80 .